Znajac galeziowe techniczne wspólczynniki inwestycji

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Znając gałęziowe techniczne współczynniki inwestycji moż- na by – w celu poprawienia ogólnogospodarczego współ- czynnika kapitałochłonności – skierować nakłady inwesty- cyjne do tych gałęzi, w których ich efektywność jest najwyż- sza. Można by w ten sposób w pewnym zakresie poprawić ogólnogospodarczy współczynnik kapitałochłonności. Jednak- że konieczność r ealtzacji potrzeb społeczeństwa określonych W strukturze rzeczowej końcowego popytu nie pozwala na taki manewr (jeśli istnieją ograniczenia dostosowywania struktury rzeczowej przez eksport jednych dóbr i import in- nych, na które jest popyt). Pozostając przy gałęziowej struk- turze produkcji określonej w narodowym planie gospodar- czym trzeba więc szukać możliwości poprawy ogólnogospo- darczej efektywności w konkretnych rozwiązaniach technicz- no-ekonomicznych projektowanych inwestycji; tj. przez wy- bór technik produkcji o odpowiedniej kapitałochłonności i wydajności. Niezbędne staje się ustalenie na szczeblu cen- tralnym stopy substytucji pracy żywej przez pracę uprzed- miotowioną, tak aby stanowiła parametr w rachunku ekono- micznym i umożliwiała dokonanie wyboru jednej spo- śród wielu, współzawodniczących technik wytwarzania dane- go produktu, Chodzi bowiem o to, aby podjęte centralnie de- cyzje co do tempa wzrostu dochodu narodowego i poziomu kapitałochłonności dającej optymalne z punktu widzenia re- alizacji celów zużycie zasobów inwestycyjnych i pracy żywej realizowały się w prawidłowym doborze technik produkcji. Rolę ogólnogospodarczego parametru, normy dopuszczal- nej substytucji pracy żywej przez pracę uprzedmiotowioną, może spełniać normatywny okres zwrotu nakładów ponie- sionych na. zastąpienie pracy żywej. Trzeba w tym miejscu wyjaśnić pojęcie okresu zwrotu w przyjętym tu zastosowa- niu. Eksploatacja jakiegokolwiek obiektu zbudowanego w wy- niku dokonania nakładów inwestycyjnych wymaga bieżących nakładów siły roboczej, surowców i materiałów, które wcho- dzą wartościowo w skład produktu finalnego. W wartości produkcji końcowej zawarta jest przeniesiona część wa~tości eksploatowanych środków trwałych. [patrz też: , ogrody zimowe, regały półkowe, blaty granitowe ]

[patrz też: stomatologia estetyczna szczecin, przychodnia salus, anestezjolog kto to ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin