Zmiany w postepie.technicznym, technologii i

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Zmiany w postępie.technicznym, technologii i organizacji pro- cesu produkcyjnego, będące przede wszystkim wynikiem ba- dań naukowych, określane są mianem rewolucji naukowo-te- chnicznej. Współczesna rewolucja naukowo-techniczna, jak- kolwiek jest zaawansowana w różnym stopniu w różnych krajach, znajduje się dopiero w początkowym stadium. Wy~ nika to stąd, że urządzenia automatyczne są produkowane w zasadzie za pomocą maszyn, a niejednokrotnie nawet w opar- ciu o metody półrzemieślnicze. Należy sądzić, że podobnie jak na określonym etapie rozwoju maszyny zaczęto produkować maszynowo, tak i urządzenia zautomatyzowane będą w przy- szłości produkowane automatycznie. Przejście do automatycz- nej produkcji urządzeń zautomatyzowanych przyniesie daleko idące skutki ekonomiczne i społeczne. Przejawem współczesnej rewolucji naukowo-technicznej są nowe wielkie, odkrycia i wynalazki dynamizujące rozwój go- spodarczy społeczeństw, przyspieszające tempo badań nau- kowych i rozwoju techniki. Prowadzi się tzw. badania rozwo- jowe, mające na celu szybkie zastosowanie badań podstawo- wych i stosowanych w praktyce. Nastąpiły również jakościowe zmiany zarówno przyczyn, jak i organizacji oraz celu badań naukowych. Badania podej- mowane są w sposób celowy i zorganizowany. Ukierunkowa- ne badania popiera państwo, a w kapitalizmie również po- szczególne firmy, szczególnie monopole. Dla przeprowadzania badań organizuje się wielkie zespoły. Organizacja tych zespo- łów upodobniła się do organizacji. wielkich korporacji gospo- darczych i przemysłowych. Obowiązuj e w nich, podobnie jak w przemyśle, zasada rentowności i efektywnego wykorzysta- nia nakładów. Wyniki badań są szybko wykorzystywane w in- westycjach i produkcji. Równocześnie wyniki badań można dzisiaj, podobnie jak inne dobra, .kupować i sprzedawać na rynku. Warto podkreślić; że współczesna rewolucja naukowo-tech- niema rozpoczęła się najpierw w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim, a następnie objęła całą niemal Europę oraz Japonię. Pozostałe rejony świata wchodzą dopiero na droge uprzemysłowienia, [podobne: , wywóz śmieci, Usługi brukarskie Warszawa, maszyny pakujące ]

[hasła pokrewne: ząb z włókna szklanego, lek do płukania zatok, wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego