Zaleznosci te moga byc i

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

Zależności te mogą być i są wykorzystywane przez pań- stwo do osiągania pożądanych z ekonomicznego i społecz- nego punktu widzenia zmian w strukturze konsumpcji. Je- żeli ceny opierają się na społecznie niezbędnych nakładach pracy, to informują konsumentów o tym, jak przy danym dochodzie mogą najlepiej zaspokoić swoje potrzeby. Jeżeli ceny są zgodne z wartością, informują producentów, co• pro- dukować w zwiększonych lub zmniejszonych proporcjach. W okresie wchodzenia gospodarki polskiej w• fazę inten- sywnej industrializacji wewnętrzna struktura systemu cen powinna być tak ukształtowana, aby sprzyjała: a) wzrosto- wi spożycia w ogóle, b) szybszemu zwiększaniu konsumpcji dóbr trwałego użytku i usług. O ile w pierwszej ekstensyw- nej fazie industrializacji nie było możności uwzględnienia w pełni preferencji indywidualnych konsumentów, o tyle obecnie, w fazie zwiększenia roli intensywnych czynników wzrostu, jest to koniecznością, Nieuwzględnianie indywi- dualnych preferencji konsumentów stało się pod koniec lat sześćdziesiątych czynnikiem hamującym dynamikę i efek- tywność wzrostu gospodarczego w Polsce. Brak dostosowa-. nia struktury produkcji i podaży do struktury popytu ogra- nicza popyt efektywny, zmniejsza wykorzystanie mocy pro- dukcyjnych, osłabia zapotrzebowanie na postęp techniczny. Aby system cen sprzyjał kształtowaniu się właściwych proporcji w produkcji i spożyciu oraz postępowi techniczno- -ekonomicznemu, konieczne jest kształtowanie relacji cen zgodnie z relacjami wartości. Umożliwia to prowadzenie rachunku ekonomicznego opartego na jednolitych zasadach zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu przed- siębiorstw. Ceny w rachunku ekonomicznym służą do usta- lenia optymalnych warunków realizacji danego zadania gos- podarczego, tzn. do osiągnięcia danego efektu przy minima- lizacji nakładów. Jest tak dlatego, gdyż ceny uwzględnia- jące wartości dóbr zachęcają do oszczędzania relatywnie drogich środków produkcji i zastępowania ich tańszymi, których jest pod dostatkiem. [przypisy: , organizacja imprez, klimatyzacja warszawa, budowa stoisk targowych ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego