Zadanie wykonane przez przedsiebiorstwo jest

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2018

Zadanie wykonane przez przedsiębiorstwo jest oceniane z punktu widzenia zasady gospodarności za pomocą rachunku ekonomicznego planistycznego (postulowanego) i wynikowe- go prowadzonego w skali makro- i mikroekonomicznej oraz rozrachunku gospodarczego w obrębie danego przedsiębior- stwa. 3. Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu Społeczna racjonalność gospodarowania w socjalizmie opie- ra się na doskonalenia metod, rachunku ekonomicznego, któ- ry stanowi podstawę podejmowania decyzji. W naj ogólniejszym, tzn. w bardzo szerokim, rozumieniu tego pojęcia rachunek ekonomiczny można zdefiniować jako syste.m metod matematycznych i instrumentalnych służą- cych do mierzenia nakładów i wy_ników gospodarowania, pozwalający na właściwą ich wycenę w oparciu o społecz- ne k•ryteria wartościowania, stanowiący podstawę podejmo- wania decyzji zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowa- nia w skali ogólnospołecznej. Rachunek ekonomiczny polega na zestawianiu i porówny- waniu nakładów gospodarczych z efektami przy zastosowa- niu jednolitych jednostek miar. Dla celów rachunku ekono- micznego gospodarka socjalistyczna wykorzystuje m.in. ka- tegorie towarowo-pieniężne (koszty, ceny itp.) wyrażone w jednostkach pieniężnych. Aby można było przeprowadzić rachunek ekonomiczny do- tyczący danego wyboru gospodarczego, potrzebny jest okreś- lony zestaw informacji o cenach czynników produkcji, środ- ków produkcji, opłacie pracy itp. Nakłady wiążące się z okre- śloną decyzją gospodarczą wyraża się za pomocą kosztów pie- niężnych, a te uzyskuje się sumując ceny czynników produk- . cji. Koszty będzie można prawidłowo ustalić wtedy; gdy ceny czynników wytwórczych będą zbieżne ze społecznie niezbęd- nymi nakładami pracy. Jak już podkreślaliśmy, rachunek ekonomiczny ma swój wymiar makroekonomiczny i mikroekonomiczny, a gospo- darką socjalistyczną kieruje organ centralny posługujący się metodami dyrektywno-parametrycznymi. Centralny ośrodek dyspozycji ustala cele gospodarcze, sposoby rozdysponowania środków realizacji oraz stwarza ogólne warunki sprawności systemu gospodarczego. Rachu- nek ekonomiczny na tym szczeblu zarządzania gospodarką ma swoją specyfikę albo dlatego, że decyzje dotyczą okresów przyszłych i wywołują odległe w czasie skutki ekonomiczne, albo dlatego, że decyzje obejmują dużą skalę zjawisk gospo- darczych. [hasła pokrewne: , podłogi drewniane, dostawcy silników elektrycznych w Polsce, przydomowe oczyszczalnie ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego