Wzrost ekonomicznej roli panstwa burzuazyjnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

Wzrost ekonomicznej roli państwa burżuazyjnego prowadzi do rozwoju kapitalizmu państwowego, czego wyrazem jest m.in. ciągły wzrost pań- stwowej własności środków produkcji, będącej kolektywną własnością burżuazji. Wreszcie przejawem zmiany organizacji sił wytwórczych i zmian w stosunkach rynkowych jest dokonująca się integra- cja gospodarcza krajów kapitalistycznych. Integracja gospo- darcza może mieć na celu stworzenie jednego, ponadnarodo- wego rynku lub rozszerzanie i pogłębianie kooperacji. Inte- gracja gospodarcza krajów kapitalistycznych jest najbardziej zaawansowana w Europie. Te nowe formy organizacji sił wytwórczych, nie likwidując sprzeczności burżuazyjnych sto- sunków produkcji, zapewniają jednak określone sukcesy go- spodarcze. Wyrazem dotychczasowego przebiegu ogólnego kryzysu ka- pitalizmu były m.in. wojny imperialistyczne. rewolucja so- cjalistyczna oraz rozpad systemu kolonialnego. Wynikiem ogólnego kryzysu kapitalizmu jest też współistnienie i współ- zawodnictwe systemu socjalistycznego l kapitalistycznego. Współzawodnictwo dwóch systemów jest m.in. siłą napę- dową nie spotykanej nigdy dotąd dynamiki rozwoju gospo- darczego. Niestety, w wyniku polityki okrajów imperialistycz- nych, szczególnie USA, prowadziło ono do wyścigu zbrojeń. Ogólny kryzys, kapitalizmu, współistnienie dwu systemów społeczno-ekonomicznych oraz ich współzawodnictwo trwają i trwać będą długi czas: od powstania pierwszego państwa socjalistycznego aż do ostatecznego upadku ustroju kapitali- stycznego. Najostrzejszym wyrazem ogólnego kryzysu kapitalizmu l jego pogłębiania się jest odpadanie niektórych kraj6w od systemu kapitalistycznego i ich dołączanie się do systemu so- cjalistycznego. Po drugiej wojnie światowej do systemu so- cjalistycznego przyłączyło się kilka krajów Europy i Azji, a w bliższym nam czasie i Ameryki. Warto przy tym podkreślić, że jeśli po Rewolucji Październikowej w Rosji ówczesne pań- stwa imperialistyczne dokonały otwartej interwencji zbroj- nej, to w ostatnim okresie, ze względu na siłę światowego sy- stemu socjalistycznego i światowego ruchu komunistycznego oraz postępowego, państwa imperialistyczne nie zawsze od- ważają się na otwartą interwencję. Nie odważyły się podjąć interwencji zbrojnej przeciwko dzisiejszym krajom demokra- cji ludowej, a nawet USA nie zdecydowały się na otwartą interwencję zbrojną przeciwko Kubie. [hasła pokrewne: , budowa stoisk targowych, Układanie kostki brukowej Warszawa, agencja interaktywna ]

[hasła pokrewne: mosty protetyczne cena, diagnoza dysleksji testy, psychoterapia grupowa warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy mosty protetyczne cena psychoterapia grupowa warszawa