Wspólczesnie, nie bez pewnego powodzenia,

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

Współcześnie, nie bez pewnego powodzenia, podobne za- biegi podejmuje kapitalizm. W najwyżej rozwiniętych kra- jach kapitalistycznych przez rozwój systemu państwowo-mo- nopolistycznego, forsowanie polityki pełnego zatrudnienia i wzrost ekonomicznej roli państwa podejmuje się wysiłki, których celem jest dynamizowanie sił wytwórczych, zmniej- szenie sprzeczności klasowych, osłabienie nasilenia walk kla- sowych oraz przedłużanie istnienia burżuazyjnych stosunków produkcji. Wraz ze zwycięstwem Rewolucji Październikowej, która stworzyła warunki rozwoju socjalistycznych stosunków pro- dukcji, rozpoczął się ogólny kryzys kapitalizmu. Do czasu Re- wolucji Październikowej kapitalizm był systemem panującym zarówno w gospodarce, jak i w polityce na całej kuli ziem- skiej. Reprezentował najwyższy poziom rozwoju stosunków produkcji. Ogólny kryzys kapitalizmu nie ma nic wspólnego z kryzysami nadprodukcji. Te bowiem są następstwem sprzecz- ności właściwych kapitalizmowi wynikających z istnieją- cych stosunków produkcji. Ogólny kryzys kapitalizmu ozna- cza natomiast, że światowy system kapitalistyczny stał się systemem schyłkowym, zanikającym, przestał reprezentować. ogólną tendencję dalszego rozwoju ludzkiego społeczeństwa i społecznej produkcji. Ogólną tendencję historycznego roz- woju społecznej produkcji i społeczeństwa ludzkiego zaczął reprezentować system socjalistyczny. Występowanie ogólne- go kryzysu kapitahzmu nie oznacza bynajmniej, że kapita- lizm, tam gdzie nadal istnieje, a szczególnie w krajach naj- wyżej rozwiniętych, nie może osiągać określonych sukcesów produkcyjnych, wynikających z wysokiego poziomu sił wy- twórczych w tych krajach (ogromna akumulacja, wysoki po- ziom kwalifikacji, rozwój nauki, rewolucja naukowo-tech- niczna itp.) oraz z udoskonalonych metod polityki gospodar- czej. Polityka gospodarcza w krajach kapitalistycznych po- sługuje się dzisiaj niejednokrotnie metodami stosowanymi w krajach socjalistycznych (próby świadomego kształtowania proporcji w gospodarce, stosowanie w określonym zakresie polityki społecznej mającej m.in. na celu utrzymanie wyso- kiego poziomu zatrudnienia itp.). Ogólny kryzys kapitalizmu przejawia się również we wzro- ście roli państwa burżuazyjnego w gospodarce, mającym na celu zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego, łagodzenie sprzeczności kapitalizmu; forsowa- nie wzrostu gospodarczego m.in. przez inwestycje z budżetu państwa czy za . pomocą kredytów państwowych, co stwarza- pieniężny popyt rynkowy bezpośrednio na środki produkcji, a pośrednio i na środki konsumpcji. [patrz też: , wyposażenie łazienki, aranżacje wnętrz, torby papierowe z nadrukiem ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów