Wiadomo, ze w danych warunkach

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Wiadomo, że w danych warunkach dysponuje się określonymi, rozmia- rami zarówno pracy żywej, jak i środków inwestycyjnych. Wybierając metody produkcji o najwyższym stopniu kapita- łochłonności. można doprowadzić do wyczerpania środków przeznaczonych na inwestycje jeszcze przed zrealizowaniem zadań przewidzianych w ogólnogospodarczym planie produk- cji i zatrudnienia. Aby do takiego stanu dysproporcji nie do- puścić, należy tym wszystkim, którzy mają decydować o wy- borze określonych rozwiązań techniczno-ekonomicznych, za- pewnić odpowiednie wskaźniki. Niezbędne staje się więc usta- lenie jakiejś obowiązującej w skali ogólnogospodarczej nor- my, określającej optymalny poziom kapitałochłonności przy danych zasobach zarówno środków inwestycyjnych, jak i pra- cy żywej. Część ogólnego funduszu inwestycyjnego (tj. inwestycje produkcyjne) jest źródłem wzrostu uzbrojenia pracy ludzkiej, a tym samym wzrostu jej wydajności, pozwala na zmianę re- lacji między nakładami pracy żywej i uprzedmiotowionej w uruchamianych procesach produkcji. Miarą takich zmian nakładów kapitałowych na jednOstkę przyrostu dochodu na- rodowego w skali ogólnogospodarczej jest współczynnik ka- pitałochłonności: Ogólny fundusz inwestycji produkcyjnych przeznaczony na wzrost majątku produkcyjnego w różnych gałęziach wywoła różne gałęziowe przyrosty dochodu narodowego w zależności od osiągniętej wydajności pracy. Zestawiając gałęziowe na- kłady wynoszące np. I}, 12,… , In Z gałęziowymi efektami (LIDl, .JD2, … , ilDn), uzyskamy gałęziowe techniczne współczynniki inwestycji, czyli gałęziowe współczynniki kapitałochłonności: W podobny sposób można ustalić techniczne współczynniki inwestycji w odniesieniu do pojedynczych przedsięwzięć in- westycyjnych i w ten sposób otrzymamy indywidualne współ- czynniki kapitałochłonności w konkretnych technikach. W za- leżności więc od stopnia agregacji możemy uzyskać indywi- dualne, gałęziowe i działowe współczynniki kapitałochłonności oraz ogólnogospodarczy wskaźnik kapitałochłonności. Jeśli rozpatrujemy kapitałochłonność przyjmując jako punkt wyjścia szczebel gałęzi, to ogólnogospodarczy współ- czynnik kapitałochłonności LlD jest średnią ważoną współ- czynników gałęziowych, a wagami tej średniej są gałęziowe przyrosty dochodu. Odwrotność tego współczynnika charak- teryzuje efektywność gałęziowych nakładów inwestycyjnych. Oczywiście współczynniki gałęziowe będą odpowiednio śred- nią ważoną efektywności poszczególnych rozwiązań inwesty- cyjnych. [podobne: , odzież robocza, Meble na wymiar, Rekuperatory ]

[więcej w: profesjonalna obsługa pacjenta, czynnik wzrostu, rhizoma ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma