W miare przechodzenia od technik

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2018

W miarę przechodzenia od technik typu A w kierunku tech- nik typu B praca żywa jest zastępowana pracą uprzedmio- towioną, tj. maleje zatrudnienie, a rośnie ilość maszyn i urzą- dzeń pochodzących z nakładów inwestycyjnych. Kształt krzy- wej określają warunki substytucji. Ekonomiczna efektywność wyboru techriiki produkcji Warunki substytucji określają też czas zwrotu dodatko- wycłi nakładów inwestycyjnych, LlIl i LlI2, w wyniku osiąga- nych mi skutek tych nakładów obniżek kcsztów eksploatacji LlZl i LlZ2 Trygonometryczną miarą czasu zwrotu jest, tan- gens kąta bl i 62, Z faktu, że stopa substytucji rośnie w miarę przechodzenia od technik typu A do technik typu B, wynikają ważne wnios- ki dla analizy ekonomicznej dotyczącej wyboru techniki pro- dukcji. Stosowanie technik bardziej kapitałochłonnych i pra- cooszczędnych może prowadzić do takiej sytuacji, że. nowe obiekty będą reprezentowały wysoki stopień mechanizacji i automatyzacji przy jednoczesnym występowaniu bezrobocia i eksploatacji przestarzałych zakładów produkcyjnych. Za- kładów takich ze względu na niezbędny poziom produktu glo- balnego ani nie można wycofać, ani zastąpić nowymi z po- wodu braku środków inwestycyjnych. Aby do takjej sy- tuacji nie doszło, konieczne jest wyznaczenie normatywnej stopy substytucji w skali makroekoriomicznej w postaci gra- nicznego okresu zwrotu lub stopy oprocentowania kredytów na inwestycje, modernizację lub inne zamierzenia rozwojowe i wyznaczenie tym samym obszaru dopuszczalnej kapitało- chłonności w projektowanych technikach. Sens i. rolę takie- go postępowania można wykazać na przykładzie wyboru tech- .nik w poniższej analizie makroekonomicznej. Zadania planowe na dany okres przewidują wytworzenie w pro- jektowanych obiektach produkcyjnych dochodu narodowego w okre- ślonej wielkości (.!ID) i określonej strukturze rzeczowej. Znając bilans siły roboczej (Z) oraz ustalony w ostatecznym podziale dochodu naro- dowego nieprzekraczalny fundusz Inwestycji produkcyjnych (I) zapro- ponowano taką przeciętną agregatową metodę wytwarzania (punkt A na rys. 27), przy której zbilansowane zostały czynniki produkcji, tj. za- soby siły roboczej równe odcinkowi OZl i środki inwestycyjne równe odcinkowi Olt. (Zaproponowana technika nie uwzględnia wszystkich kryteriów analizy.) [podobne: , drzwi wewnętrzne, łóżka drewniane, podłoga drewniana ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz