W konkurencji tej” prze- waga

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2018

W konkurencji tej prze- waga należy do monopoli, co wynika z koncentracji kapitału, z wielkości skali produkcji, z postępu technicznego, z posiada- nia własnych placówek badawczych itp. Rozwój monopoli oznacza wzrost uspołecznienia produkcji. W kapitalizmie tylko własność państwowa jest wyższym stop- niem uspołecznienia produkcji w porównaniu z uspołecznie- niem, jakie ma miejsce w prywatnych monopolach. W rezul- tacie wzrasta zależność między gałęziami produkcji, co przy prywatnej własności środków produkcji uniemożliwia ich peł- ne, racjonalne i społecznie optymalne wykorzystanie (przy du- żej racjonalności w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa). Prowadzi to również do zaostrzenia się sprzeczności kapitali- zmu. Kapitalizm monopolistyczny w najwyżej rozwiniętych krajach kapitalistycznych dysponuje olbrzymimi mocami pro- dukcyjnymi i gdy istnieje dostateczny popyt pieniężny, jest w stanie nadal je rozwijać i zwiększać. Nie wykorzystuje jed- nak w pełni możliwości wynikających zwłaszcza ze współcźes- nego rozwoju nauki. Niewykorzystanie potencjalnych możliwości wzrostu gos- podarczego, ogromne zatrudnienie, klasy posia- dające i niepełne wykorzystywanie czynników produkcji tj. siły roboczej i mocy produkcyjnych – oraz ogromne zbro- jenia, świadczą o pasożytniczym charakterze monopolistycz- nego kapitalizmu. Nie oznacza to bynajmniej, jak już podkre- ślano, że kapitalizm nie rozszerza produkcji. W ostatnich trzech dziesięcioleciach XIX w. dokonała się, centralizacja w przemyśle, a szczególnie centralizacja kapitału bankowego. Podobnie jak w innych dziedzinach działalności gospodarczej i w tej dziedzinie pow- stały monopole. Do powstania monopolistycznego kapitału bankowego dochodziło przede wszystkim przez centralizację; tj. przez skupywanie akcji banków słabszych przez banki sil- niejsze oraz przez udzielanie tym ostatnim pożyczek. W re- zultacie w poszczególnych krajach kilka (czy, jak w. USA, kil- kanaście) banków skupiło w swym ręku decydującą ilość ka- pitału bankowego. [więcej w: , odzież bhp, kolektory słoneczne, tablice informacyjne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz