Sily wytwórcze sa najbardziej ruchliwym

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Siły wytwórcze są najbardziej ruchliwym czynnikiem ma- terialnego życia społecznego, gdyż w nieustannym procesie zaspokajania stale zmieniających się potrzeb ludzkich dósko- nalone są narzędzia i metody oddziaływania na przyrodę, Siły wytwórcze są treścią sposobu produkcji, stosunki produkcji zaś jego społeczną formą. Zgodnie z prawami dialektyki jed- nym z najistotniejszych przejawów rozwoju jest powstawanie, narastanie i przezwyciężanie sprzeczności między treścią i for- mą. Z chwilą gdy stosunki produkcji przestają odpowiadać istniejącemu poziomowi sił wytwórczych, pojawia się niezgod- ność formy procesu produkcji z jego materialną treścią. Zgod- ność stosunków produkcji z charakterem sił wytwórczych zo- staje naruszona, musi więc nastąpić ponowne ich dostosowanie przez zmianę formy, a więc sposobu produkcji, gdyż siły wy- twórcze stanowiące podstawę osiągniętego poziomu cywiliza- cji muszą być zachowane. W społeczeństwach klasowych lik- widacja konfliktu między formą i treścią ma z reguły charak- ter gwałtowny; dowodzą tego rewolucje społeczne. . Sposób produkcji, ze względu na wewnętrzną spoistość jego struktury, jego funkcji treści oraz formy określonej przez sprzężenie zwrotne sił wytwórczych i stosunków produkcji, można traktować jako pewien system.. Stanowi on część skła- .dową większego systemu. Takim większym systemem (wyż- szego stopnia) w stosunku do sposobu produkcji jest formacja społeczno-ekonomiczna. Jest to całokształt stosunków społecz- nych i form życia społecznego na danym etapie rozwoju okre- ślonym przez sposób produkcji. Forpacja społeczno-ekonomi- czna obejmuje materialne warunki bytu społecznego, określo- ną strukturę społeczną i wszystkie formy świadomości spo- łecznej, jednocząc te wszystkie czynniki w organiczną całość z własnym układem sprzężeń, oddziaływań i regulacji. W ta- kim całościowo pojętym systemie można wyodrębnić nastę- pujące układy: siły wytwórcze, bazę i nadbudowę. Układy te wzajemnie się warunkują, a więc są sprzężone zwrotnie, a po- za tym mają własne wewnętrzne sprzężenia i wewnętrzne procesy samoregulacji. [patrz też: , skoki spadochronowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków, meble na zamówienie ]

[więcej w: profesjonalna obsługa pacjenta, czynnik wzrostu, rhizoma ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma