Rola planowania centralnego polega miedzy

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2018

Rola planowania centralnego polega między innymi na zapewnieniu racjonalnego wykorzystania zasobów material- nych i ludzkich, a w tym nauki i postępu technicznego, w oparciu o kryterium interesu ogólnospołecznego. Dzięki planowaniu centralnemu inwestycje nie są pozostawione czynnikom samowywoławczym. W planie tym znajdują od- zwierciedlenie prawidłowości i perspektywy rozwojowe gos- podarki. Te ogólne funkcje planu centralnego zachowują trwały charakter w procesach doskonalenia planowania i zarządza- nia gospodarką socjalistyczną w ZSRR i w europejskich krajach demokracji ludowej. Wyjątek stanowi Jugosławia, ale i tam od pewnego czasu pobudzane są procesy wewnętrz- nej integracji gospodarczej, a w polityce coraz częściej poja- wia się postulat przyjęcia zasady planowania w skali makro- ekonomicznej, Centralny plan- nie przewiduje, że wszystkie decyzje gos- podarcze ma podejmować centrala i to zarówno w fazie two- rzenia planu, jak i w fazie jego wykonywania. W budowie planu aktywnie uczestniczą jego przyszli wykonawcy – podmioty gospodarujące. Ponieważ zasadniczą wagę przy- wiązuje się do metod zapewnienia realności planu, plan bu- dowany jest w oparciu o uzgodnienia nie tylko w układzie pionowym, ale i w układzie poziomym, gdyż trzeba zbilan- sować zapotrzebowanie na poszczególne wyroby z mocami wytwórczymi. W fazie budowy planu zmierza się do tego, aby przedsiębiorstwa były zainteresowane w pełnym wyko- rzystywaniu mocy wytwórczych oraz wdrażaniu postępu technicznego i innowacji. Doskonalone są metody pobudza- nia wykonawców planu: zmniejsza się zakres .wskaźników dyrektywnych, a te, które się stosuje, stale się zmieniają; za- miast wskaźników ilościowych wprowadza się wskaźniki syntetyczne, wywodzące się z kategorii towarowo-pienięż- nych. Podstawowym celem reform gospodarczych jest umocnie- nie centralnego planowania i kierowania gospodarką l, nato- miast poszukiwania i nowe rozwiązania dotyczą wyboru me- tod i dróg, które prowadzą do tego celu. W rezultacie tworzy się systemy gospodarowania polegające na różnych kombi- nacjach dyrektywno-parametrycznych metod kierowania gospodarką. [hasła pokrewne: , drabiny aluminiowe, drzwi stalowe, hurtownia szkła ]

[podobne: stomatolog mokotów, encyklopedia zdrowia, dermatolog na nfz lublin ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów