r – stopa dyskontowaprzyjmowana: 1)

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2018

r – stopa dyskontowaprzyjmowana: 1) w przypadku za- mierzeń rozwojowych finansowanych kredytem bankowym w wysokości stopy oprocentowania kredytu właściwej dla da- nego rodzaju zamierzenia, 2) w przypadku: a) oceny pozosta- łych zamierzeń rozwojowych, b) rachunku uzupełniającego przeprowadzonego w.odniesieniu do zamierzeń rozwojowych fmansowanych kredytem bankowym o oprocentowaniu in- nym niż 8%; s – średnia stawka amortyzacji obliczona na podstawie przewidywanej struktury środków trwałych; J – wartość nakładów inwestycyjnych oraz nakładów związanych z wdrażaniem postępu technicznego. Wartość J oblicza się z następującego wzoru: J = IzB, gdzie: I – nakład nominalny obejmujący: 1) nakłady na in- westycję podstawową, 2) nakłady na inwestycje towarzyszą- ce w rozmiarach uzasadnionych potrzebami inwestycji pod- stawowej or-az ochrony środowiska w zakresie, w jakim te nakłady są uwzględniane w zbiorczym zestawieniu kosztów (zzk); 3) nakłady na zakup licencji lub kmour-houi, prace ba- dawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, w tym uruchomienie no- wych wyrobów, szkolenie załogi itp.; ż – współczynnik za- mrożenia; B – nakłady na tworzenie zapasu środków obroto- wych . Formuła rozwinięta ma następującą postać: E = t=O 1=0 Minimalne wymaganie efektywności jest spełnione, gdy: E=1. Wyboru wariantu realizacyjnego badanego zamierzenia rozwojowego dokonuje się według zasady maksymalizacji wskaźnika E. A oto znaczenie symboli: m – okres obliczeniowy w latach; .t = O, 1, 2, … , m – kolejny rok okresu obliczeniowego; at – współczynnik dyskontujący, obliczany według wzoru: p – wartość produkcji; Kt – koszt bieżący; , N, – wartość nakładów kapitałowych łącznie z nakładami na ochronę środowiska, będąca sumą nominalnych nakładów inwestycyjnych i nakładów na tworzenie zapasu środków ob- rotowych (Nt = I, + Bt). [patrz też: , Obwody drukowane, Fototapety do kuchni, Hydraulika siłowa ]

[przypisy: mosty protetyczne cena, diagnoza dysleksji testy, psychoterapia grupowa warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy mosty protetyczne cena psychoterapia grupowa warszawa