Przez baze ekonomiczna spoleczenstwa rozumie

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Przez bazę ekonomiczną społeczeństwa rozumie się cało- kształt stosunkow ekonomicznych na danym etapie historycz- nego rozwoju. Ludzie, poszczególne jednostki (przedmioty sto- sunków produkcji i-dystrybucji), przeważnie nie uświadamia- ją sobie wszystkich łączących ich związków, gdyż powstają one bez ich świadomego dążenia, bez ich subiektywnych za- mierzeń. Im bardziej wielostronna staj e się sieć zależności wynikająca z pogłębiania się podziału pracy, tym trudniej jest pojedynczemu człowiekowi uświadomić sobie całość sto- sunków ekonomicznych. Może sobie bezpośrednio uświada- miać jedynie niektóre stosunki kooperacji w fabryce lub takie formy dystrybucji, jak np. pobieranie płacy, renty, stypen- dium. Ludzi wiążą także, poza stosunkami produkcji i dystrybu- cji, inne stosunki społeczne, powstające w drodze bezpośred- niego (nie przez rzeczy) oddziaływania człowieka na człowie- ka, np. stosunki polityczne, prawne, narodowe, religijne, mo- ralne. Wyrazem uświadomienia sobie wielostronności stosunków Ideologia społecznych, ich usystematyzowania, są ideologie. Ideologia to całokształt idei i poglądów na świat i życie społeczne, a więc teorie i poglądy społeczno-polityczne, religie, systemy filozo- ficzne, moralne, estetyczne itp. Ideologie są formami świado- mości społecznej, uświadomionym odbiciem bytu społeczne- go, służą do wyraźanta i obrony interesów poszczególnych klas, warstw i grup społecznych. Te elementy świadomości społecznej i jej instytucjonalne formy, które spełniają akty- wną rolę w stosunku do bazy ekonomicznej społeczeństwa, do danego sposobu produkcji, określa się jako nadbudowę ideologiczno-instytucjonalną• Do form świadomości społecznej można zaliczyć psycholo- gię społeczną, l emocjonalną wynikające z reakcji na konkretne idee i zdarzenia, na postawy innych ludzi lub grup społecznych, a wyrażające się w na- strojach, w szacunku lub niechęci, w mobilizacji lub demobi- lizacji do działania w określonych warunkach. Elementem składowym psychologii społecznej są również zwyczaje, czyli ustalone. sposoby zachowania się w pewnych sytuacjach, oraz obyczaje, tj. sposoby postępowania, z którymi grupa społeczna wiąże pewne oceny moralne, a których naruszenie wywołuje negatywne sankcje. [patrz też: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin