Prowadzilo to do redystrybucji produktu

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

Prowadziło to do redystrybucji produktu dodatkowego wytworzonego w przedsiębiorstwach produ- kujących środki produkcji do przedsiębiorstw wytwarzają- cych środki konsumpcji, przy czym nie miało to na celu za- pewnienia szybkiego rozwoju gałęzi wytwarzających. środki konsumpcji. Nadwyżkę realizowaną w dziale II wykorzysty- wano wówczas głównie w celu szybkiego rozwoju działu l. Owczesny układ cen był przejawem biernej roli pieniądza i cen w nadmiernie scentralizowanej gospodarce narodo- wej. W gospodarce socjalistycznej, w której przedsiębiorstwa oceniane są za pomocą wskaźników jakościowych – zysku i rentowności – system cen, powodując określoną redystry- bucję nadwyżki (zysku), informuje producentów oraz. cen- tralne kierownictwo gospodarcze o konieczności zmian w strukturze wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych- lub o celowości przesunięcia środków inwestycyjnych do gałęzi wytwarzających produkty, na które popyt efektyw- ny nie jest zaspokojóny. Racjonalne gospodarowanie wymaga, aby dochody wy- twórców były zależne nie tylko od cen wyrobów gotowych, lecz- i cen środków produkcji. Zaniżone ceny środków pro- dukcji nie zawsze sprzyjają Postępowi technicznemu, często prowadzą do nadmiernego zużycia tych środków (szczególnie przedmiotów pracy) utrudniając lub wręcz uniemożliwifl- jąc efektywne gospodarowanie. Gdy ceny środków produk- cji kształtują się zgodnie ze społecznie niezbędnymi nakła- dami -pracy, wysoka cena danego środka produkcji skłania do szukania nowych. rozwiązań, stosowania substytutów, wdrażania postępu technicznego. Koncepcja niskich cen środków produkcji jako warunku szybkiego – postępu tech- nicznego nie sprawdziła się w praktyce (poza nielicznymi wyjątkami). Dlatego na początku lat sżeśćdziesiątych przy- stąpiono w krajach socjalistycznych do porządkowania sy- stemu cen środków produkcji kształtując ceny tych dóbr na poziomie zbliżonym do ich wartości. Ceny środków konsumpcji przy danych dochodach nom i- nalnych określają• poziom dochodów realnych ludności. Wzrost cen przy innych czynnikach nie- zmienionych prowa- dzi do spadku dochodów realnych, obniżanie się cen nato- miast- do ich wzrostu. Gdy cena danego dobra czy usługi wzrasta, zmniejsza się ich spożycie, a konsumenci, przerzu- cają się na inne ,dobra lub usługi, poszukują ich substytu- tów. W rezultacie zmienia się struktura wydatków i popytu efektywnego. [patrz też: , płyta warstwowa, rusztowania warszawa, aranżacje wnętrz ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin