Postep w stosunku do poprzedniego

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2018

Postęp w stosunku do poprzedniego rozwiązania polegał mi. tym, że o ile centralne zarządy działały w oparciu m.in. o szczegółowy podział branżowy (nawet kombinat dzielono między różne centralne zarządy), o tyle przy tworzeniu zjednoczeń większy nacisk położono na kompleksowość i w pewnych przypadkach dwa, i więcej centralnych zarządów łączono w ,jedno zjednoczenie. W porównaniu z liczbą cen- tralnych zarządów liczba zjednoczeń zmniejszyła się wówczas o 411/0. Zjednoczenia przejęły znaczną część Jednostek zaplecza nauko- wo-badawczego i rozwojowego. Podjęto też próbę ułożenia stosunków pomiędzy przedsiębiorstwami a zjednoczeniami na nowych zasadach. Wyrazem tego było powołanie kolegiów, w skład których wchodzili: dyrektor zje,dnoczenia, jego zastępcy or~z dyrektorey przedsiębiorstw i kierownicy jednostek zaplecza. Kolegia te miały uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących- działalności opera- cyjnej i rozwojowej zjednoczeń. Zjednoczeniom przekazano odpowie- dzialność za rozwój branży wyposażając je w odpowiednie fundusze, a w tym również w fundusze na cele inwestycyjne. W kontynuowanej obecnie reformie zarządzania przemys- łem koncentruje się uwagę na usprawnianiu działalności przedsiębiorstw i zjednoczeń oraz kombinatów. W Uchwale VI Zjazdu PZPR zapowiedziano następujące kierunki zmian; – zwiększenie samodzielności i odpowiedziB:lności .przed- siębiorstw, zjednoczeń i kombinatów w zakresie bieżących decyzji ekonomicznych; – oparcie działalności na zasadzie powiązania z planem centralnym; – możliwość uzyskiwania korzyści wynikających z lepszej gospodarności i ponoszenia ekonomicznych konsekwencji te- go gospodarowania; – opracowanie nowych mierników oceny pracy przedsię- biorstw stwarzających możliwości kompleksowych, perio- dycznych ocen ich działalności przez organa państwowe. Ustalenia co do oparcia struktury organizacyjnej gospo- darki na zjednoczeniach i kombinatach! będą zmierzały do tworzenia wielkich organizacji gospodarczych (WOG). Wielka organizacja gospodarcza to wyodrębnione ekono- micznie i organizacyjnie ogniwo gospodarcze wyposażone w osobowość prawną i działające na zasadach pełnego .rozra- chunku gospodarczego; ma dostarczać gospodarce narodowej wyroby lub usługi zaspokajające określony rodzaj potrzeb społecznych; może grupować przedsiębiorstwa, zakłady i in- ne jednostki organizacyjne (np .. jednostki naukowo-badaw- cze); ma być przedsiębiorstwem o dużym zakresie samodziel- ności w dziedzinie produkcji na rynek krajowy i zagranicz- ny; ma być podporządkowana bezpośrednio ministerstwu. [przypisy: , kabina prysznicowa, surowce wtórne, podłogi drewniane ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy mosty protetyczne cena psychoterapia grupowa warszawa