Posts Tagged ‘wywóz śmieci’

Zmiany w postepie.technicznym, technologii i

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2018

Zmiany w postępie.technicznym, technologii i organizacji pro- cesu produkcyjnego, będące przede wszystkim wynikiem ba- dań naukowych, określane są mianem rewolucji naukowo-te- chnicznej. Współczesna rewolucja naukowo-techniczna, jak- kolwiek jest zaawansowana w różnym stopniu w różnych krajach, znajduje się dopiero w początkowym stadium. Wy~ nika to stąd, że urządzenia automatyczne są produkowane w zasadzie za pomocą maszyn, a niejednokrotnie nawet w opar- ciu o metody półrzemieślnicze. Należy sądzić, że podobnie jak na określonym etapie rozwoju maszyny zaczęto produkować maszynowo, tak i urządzenia zautomatyzowane będą w przy- szłości produkowane automatycznie. Przejście do automatycz- nej produkcji urządzeń zautomatyzowanych przyniesie daleko idące skutki ekonomiczne i społeczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wywóz śmieci’

Zmiany w postepie.technicznym, technologii i

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2018

W miarę rozwoj u sił wytwórczych i powol- nego przechodzenia od zbieractwa i myślistwa do uprawy ziemi i hodowli następował podzial na plemiona pasterskie i rolnicze, a więc poszczególne wspólnoty-zaczęły specjalizo- wać się w określonych rodzajach produkcji. Był to pierwszy wielki społeczny podział pracy. Podstawą jego były zazwy- czaj naturalne warunki, W których żyły poszczególne groma- dy, prowadził do rozwoju i utrwalenia wymiany między wspólnotami. Podział pracy rozwijał się również wewnątrz. wspólnot l wynikał Z przesłanek o charakterze technicznym. Read the rest of this entry »

Comments Off