Posts Tagged ‘wywóz śmieci’

Zmiany w postepie.technicznym, technologii i

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Zmiany w postępie.technicznym, technologii i organizacji pro- cesu produkcyjnego, będące przede wszystkim wynikiem ba- dań naukowych, określane są mianem rewolucji naukowo-te- chnicznej. Współczesna rewolucja naukowo-techniczna, jak- kolwiek jest zaawansowana w różnym stopniu w różnych krajach, znajduje się dopiero w początkowym stadium. Wy~ nika to stąd, że urządzenia automatyczne są produkowane w zasadzie za pomocą maszyn, a niejednokrotnie nawet w opar- ciu o metody półrzemieślnicze. Należy sądzić, że podobnie jak na określonym etapie rozwoju maszyny zaczęto produkować maszynowo, tak i urządzenia zautomatyzowane będą w przy- szłości produkowane automatycznie. Przejście do automatycz- nej produkcji urządzeń zautomatyzowanych przyniesie daleko idące skutki ekonomiczne i społeczne. Przejawem współczesnej rewolucji naukowo-technicznej są nowe wielkie, odkrycia i wynalazki dynamizujące rozwój go- spodarczy społeczeństw, przyspieszające tempo badań nau- kowych i rozwoju techniki. Prowadzi się tzw. badania rozwo- jowe, mające na celu szybkie zastosowanie badań podstawo- wych i stosowanych w praktyce. Nastąpiły również jakościowe zmiany zarówno przyczyn, jak i organizacji oraz celu badań naukowych. Badania podej- mowane są w sposób celowy i zorganizowany. Ukierunkowa- ne badania popiera państwo, a w kapitalizmie również po- szczególne firmy, szczególnie monopole. Dla przeprowadzania badań organizuje się wielkie zespoły. Organizacja tych zespo- łów upodobniła się do organizacji. wielkich korporacji gospo- darczych i przemysłowych. Obowiązuj e w nich, podobnie jak w przemyśle, zasada rentowności i efektywnego wykorzysta- nia nakładów. Wyniki badań są szybko wykorzystywane w in- westycjach i produkcji. Równocześnie wyniki badań można dzisiaj, podobnie jak inne dobra, .kupować i sprzedawać na rynku. Warto podkreślić; że współczesna rewolucja naukowo-tech- niema rozpoczęła się najpierw w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim, a następnie objęła całą niemal Europę oraz Japonię. Pozostałe rejony świata wchodzą dopiero na droge uprzemysłowienia, [podobne: , wywóz śmieci, Usługi brukarskie Warszawa, maszyny pakujące ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wywóz śmieci’

Zmiany w postepie.technicznym, technologii i

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

W miarę rozwoj u sił wytwórczych i powol- nego przechodzenia od zbieractwa i myślistwa do uprawy ziemi i hodowli następował podzial na plemiona pasterskie i rolnicze, a więc poszczególne wspólnoty-zaczęły specjalizo- wać się w określonych rodzajach produkcji. Był to pierwszy wielki społeczny podział pracy. Podstawą jego były zazwy- czaj naturalne warunki, W których żyły poszczególne groma- dy, prowadził do rozwoju i utrwalenia wymiany między wspólnotami. Podział pracy rozwijał się również wewnątrz. wspólnot l wynikał Z przesłanek o charakterze technicznym. Wraz z samodzielnych upowszechnieniem uprawy ziemi i rozwoju hodowli musiał wytwórców się rozszerzyć zakres wytwarzanych produktów, rozwijające się rzemiosło oddzielone zostało od rolnictwa, usamodzielniło Się, Proces ten nazywamy wielkim podzialem pracY. Pogłębianie się podziału pracy nie mogło jednak stworzyć dostatecznych przesłanek do pojawienia się wymiany towa- rowej wewnątrz wspólnoty. Dopiero rozpad wspólnoty, wy- odrębnienie własnościowe i usamodzielnienie się poszczęgól- nyc producentow, stworzyło warunki pojawienia się i rozwoju wymiany towa- rowej. Tylko bowiem samodzielni wytwórcy posiadający własne środki produkcji mogą swobodnie dysponować pro- duktami swojej pracy, wymieniać je na inne potrzebne im towary. Tak więc rozwój społecznego podziału pracy oraz wy- odrębnienie własnościowe i usamodzielnienie się indywidual- nych producentów w wyniku powstania i rozwoju własności prywatnej stworzyły przesłanki powstania produkcji towaro- wej. Rozpowszechnienie się regularnej wymiany towarów prowadziło z .kolei do pogłębienia się społecznego podziału pracy i wyodrębnienia działalności handlowej. Organizowa- niem wymiany zaczęli się zajmować kupcy pośredniczący mię- dzy poszczególnymi producentami. Głównymi ośrodkami wy- miany towarowej między rolnictwem a rzemiosłem stały się miasta skupiające liczne rzesze różnorodnych rzemieślników i kupców. W miarę rozwoju społecznego podziału pracy i zmiany form produkcji własności zmieniają się także formy produkcji towarowej. towarowa Produkcję towarową drobnych producentów wytwarzających towary za pomocą własnych środków produkcji i dzięki włas- nej pracy, na własny rąchunęk w celu sprzedaży ich na ryn- ku. [przypisy: , Ogrzewanie podłogowe, wywóz śmieci, nieruchomości na wynajem ]

Comments Off