Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów Warszawa’

Ekonomie polityczna wspomaga i jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Ekonomię polityczną wspomaga i jest przez nią wspierana socjeto- gia, nauka o prawach rządzących strukturami społecznymi i. rozwojem społecznym. Jak wskazano wcześniej, przedmiotem ekonomii politycz- nej jest ta część struktury społecznej, która wyrasta na podłożu pro- dukcji i podziału. Determinuje ona jednocześnie inne formy stosun- i ków społecznych i w tym sensie ekonomia polityczna jest kluczem do ich zrozumienia. Socjologia stara się objąć całość stosunków spo- lecznych, a więc również i te części nadbudowy, którymi ekonomia już się nie interesuje. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów Warszawa’

Ekonomie polityczna wspomaga i jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

A jeśli sięgnąć do przykładów skrajnych, to warto przypomnieć, że nawet w systemie gospodarki jugosłowiańskiej przedsiębiorstwo, zanim dokona podziału dochodu na własne cele, najpierw musi uregulować swoje zobowiązania względem państwa czy wywiązać się ze świadczeń na rzecz funduszy społecznych. Kierowanie gospodarką socjalistyczną odbywa się, w ra- mach wieloszczeblowej struktury organizacyjnej. Na poszcze- gólnych szczeblach zapadają określone decyzje gospodarcze, a do ich podejmowania nieodzowne jest posługiwanie się ra- chunkiem ekonomicznym. Rachunek ekonomiczny jest uni- wersalną – choć nie jedyną – metodą uzasadniającą bądź kontrolującą decyzje’ gospodarcze bez względu na szczebel zarządzania gospodarką socjalistyczną. Specyficzną odmianą rachunku ekonomicznego jest roz- rachunek gospodarczy będący metodą planowego zarządzania wyodrębnionymi jednostkami gospodarczymi. Rozrachunek gospodarczy jako kategoria- ekonomiczna eko- nomii politycznej socjalizmu odnosi się wyłącznie do ogólno- narodowej (państwowej) formy własności środków produkcji i polega na wyodrębnieniu ,z majątku ogólnospołecznego ma- jątków podmiotów gospodarujących, które wyposażone są w osobowość prawną. Wyodrębnienie jednostek gospodarczych – przedsiębiorstw polega na: wyposażeniu ich w osobowość prawną, prze- kazaniu do ich dyspozycji środków trwałych i obrotowych, pokrywaniu własnych wydatków z przychodów swej gospo- darczej działalności, materialnym zainteresowaniu załogi, i kierownictwa w racjonalnym .gospodarowaniu. Rozrachunek gospodarczy stanówi również metodę gospo- rujących niezależnie od socjalistycznej formy własności środ- ków produkcji i polega na stosowaniu takich środków dzia- łania, które skutecznie wpływają na poprawę efektywności gospodarowania. Rozrachunek’ gospodarczy w przedsiębior- stwie jest narzędziem dokonywania wyborów w ramach obo- wiązujących dyrektyw i reguł postępowania, a także spełnia funkcje kontrolne i funkcje pobudzania do skutecznych eko- nomicznie działań gospodarczych. Podobnie jak rachunek ekonomiczny, ale w odniesie- niu do przedsiębiorstwa jako całości, rozrachunek gospodarczy może spełniać rolę narzędzia wyboru, gdyż polega na po- dejmowaniu decyzji na podstawie porównywania nakładów i wyników, co daje możliwość oceny zamierzenia gospodar- czego. Jest on narzędziem kontrolowania gospodarności przed- siębiorstwa, gdyż złe gospodarowanie nie zapewni środków na pokrycie własnych wydatków, z wyjątkiem sytuacji pla- nowanego deficytu. [podobne: , tworzywa sztuczne, domy ekologiczne, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]

Comments Off