Posts Tagged ‘wyposażenie łazienki’

Manufaktury powstawaly przez skupianie w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Manufaktury powstawaly przez skupianie w jednym pomieszczeniu. rze- mieślników różnych specjalności lub tej samej specjalności. Wykonując jedną określoną czynność, robotnik w mannfaktu- rze stawał się po pewnym czasie specjalistą w-wąskim zakre- sie. Rosła równocześnie siła produkcyjna jego pracy; Prosta kóOperacja pracy wedlug określenia K. Marksa, to “Forma pracy, przy której wiele osób pracuje planowo obok siebie i wspólnie w tym samym procesie produkcyjnym lub w różnych, lecz związanych ze sobą procesach produkcji ( … )”. (Kapitał,-t. I, ed. cit., s. 350.) Kapitalistyczny sposób produkcji Tracił jednak swoje da- wne uniwersalne kwalifikacje rzemieślnicze. Produkt pracy stawał się produktem spolecznym, a jego wytwórcy robotni- kami cząstkowymi . Wzrost wydajności pracy w manufakturze był wynikiem zwłaszcza podziału pracy wewnątrz przedsiębiorstwa przy produkcji tego samego towaru. Prosta kooperacja pracy w kapitalizmie doprowadziła do formalnego pooporządkowania pracy kapitalowi. Najemny ro- botnik, dawny samodzielny rzemieślnik, został wprawdzie uzależniony od kapitału, jednak posiadając nadal rzemieślni- cze kwalifikacje mógł w określonej sytuacji uruchomić war- sztat rzemieślniczy. Jednakże w miarę podziału pracy we- wnątrz przedsiębiorstwa dokonywało się realne podporząd- kowanie procy kapitałowi. Dawny rzemieślnik stał się bowiem robotnikiem cząstkowym, nie mógł już wrócić do produkcji rzemieślniczej. Manufaktura przyniosła znaczny wzrost wydajności pracy i przygotowała następny etap rozwoju sił wytwórczych, stwo- rzyła bowiem materialne podstawy zastosowania maszyn i produkcji maszynowej w przemyśle. Produkcja maszynowa wymagała podniesienia poziomu wykształcenia, a równocześ- nie umożliwiała zastępowanie robotnika o względnie wszech- stronnych kwalifikacjach robotnikiem wąsko kwalifikowa- nym. Rozwój produkcji maszynowej miał ważne konsekwen- cje ekonomiczne i społeczne. Do naj istotniejszych konsek- wencji ekonomicznych należały: gwałtowny wzrost wydaj- ności pracy, dalszy wzrost społecznego podziału pracy, spadek udziału płacy w kosztach produkcji, wzrost stopy i masy ży- sku, wzrost stopy akumulacji, a tym samym stopy inwesty- cji i przyspieszenie wzrostu gospodarczego. [więcej w: , szyny prądowe, centralne odkurzacze, wyposażenie łazienki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wyposażenie łazienki’

Manufaktury powstawaly przez skupianie w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Samofinansowanie przedsiębiorstw dokónuje się też w poważnym stopniu z odpi- sów amortyzacyjnych dzięki stosowaniu tzw. amortyzacji przyspieszonej. Odpisy amortyzacyjne gromadzone są jako tzw. fundusze niepodzielne, które wolno zużywać tylko na ce- le inwestycyjne. W okresie kapitalizmu monopolistycznego szczególnej wa- gi nabiera eksport kaptitalu . Stwarza on rownoczesme wiek- sze możliwości eksportu towarów do krajów zaciągających po- życzki. Eksport kapitału jest dokonywany w celu osiągnięcia zysków monopolistycznych; staje się też podstawą ekspansji gospodarczej i politycznej monopoli i państw imperialistycz- nych. Wzrost eksportu kapitału i szczególna jego rola w okre- sie kapitalizmu monopolistycznego wynika z tego, że w naj- wyżej rozwiniętych krajach kapitalistycznych o zmonopolizo- wanej gospodarce masa zysku szybko rośnie; nie można jej przeznaczyć na inwestycje, bo dopływ kapitału do gałęzi zmo- nopolizowanych jest utrudniony bądź wręcz niemożliwy (na- wet monopole, które opanowały daną gałąź gospodarki, pow- strzymują się od inwestowania w tę gałąź w celu utrzymania wysokiej stopy zysku i dużej masy zysku). Ponadto eksport kapitału, zwłaszcza do krajów słabiej rozwiniętych, umożliwia łatwiejsze osiąganie zysku monopolowego niż przez jego zain- westowanie w metropolii. Eksport kapitału zmniejsza możliwości inwestycyjne kraju eksportującego, a tym samym może utrudniać utrzymanie pełnego zatrudnienia. Równocześnie jednak raczej zwiększa stopę i masę zysku właścicieli kapitału. Po II wojnie światowej USA w eksporcie kapitału prześci- gnęły wszystkie pozostałe kraje kapitalistyczne, przy czym w niektórych gałęziach produkcji (np. w produkcji maszyn cy- frowych) kapitał amerykański zajmuje dominującą pozycję nawet w Europie Zachodniej. Pojawiła się też i nabrała ogromnego znaczenia nowa forma eksportu kapitału: eksport kapitału państwowego. Przyczyną wystąpienia tej formy eks- portu kapitału były obawy kapitału prywatnego przed nacjo- nalizacją w krajach, w których został on ulokowany, oraz to, że kapitałowi państwowemu łatwiej jest przełamywać opory krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo. [podobne: , aranżacje wnętrz, przydomowa oczyszczalnia ścieków, wyposażenie łazienki ]

Comments Off

« Previous Entries