Posts Tagged ‘wyposażenie biur’

Drobne, zóltawe spermatozoidy, ulozone przed

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

Drobne, żółtawe spermatozoidy, ułożone przed uwolnieniem się w płytkę, powstają obficie przez wielokrotne podziały innych wegetatywnych komórek (SP). Jajo po zapłodnieniu przekształca się grubościenną zygotę, wchodzącą w stadium spoczynkowe. Podczas jej kiełkowania następuje redukcja chromosomów. Komórki nie zamieniające się w komórki rozrodcze giną, tak że u Votvoa• natrafiamy po raz pierwszy na regularne powstawanie „z włok”. Pewne rzędy wiciowców (Protomonadinae, Połymastiginae) są b ez ba r w n e; filogenetycznie powstały one niewątpliwie z form zabarwionych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wyposażenie biur’

Drobne, zóltawe spermatozoidy, ulozone przed

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

Wykazaliśmy już wyżej, że metody produkcji różnią się proporcjami jednostkowych nakładów. Szczególnie ważna jest analiza zmian w proporcjach nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej. Stosunek przyrostu wartości jednostko- wego nakładu jednego czynnika na jednostkę ubytku jed- nostkowego nakładu drugiego czynnika nazwiemy stopą sub- stytucji. Tak więc przyrost jednostkowego nakładu pracy uprzedmiotowionej na jednostkę ubytku jednostkowego na- kładu ‘pracy żywej określi stopę substytucji pracy żywej przez pracę uprzedmiotowioną. Analizując zależność między pracą żywą i uprzedmiotowio- ną a ilością otrzymanego produktu możemy wyprowa- dzić funkcję produkcji. Wyraża ona zależność między nakła- dami pracy żywej i uprzedmiotowionej a ilością otrzymane- go produktu: p = f(I,Z). Funkcja produkcji może dotyczyć zespołu produkcyjnego, przedsiębiorstwa, zjednoczenia lub całej gałęzi gospodarki narodowej. Sposób definiowania zmiennych występujących w tej funkcji wynika ze szczebla agregacji. Na wyższym szczeblu agregacji produkcję można ujmować naturalnie i wartościowo, nakłady pracy żywej (przy założeniu ich jed- norodności) W roboczogodzinach, a nakłady pracy uprzed- miotowionej traktować jako strumienie i liczyć ich zużycie jako zużycie strumieni. Na niższych szczeblach agregacji moż- na nakłady pracy żywej liczyć w kilku klasach (praca fizycz- na, praca umysłowa), a środki trwałe rozpatrywać odrębnie w grupach: maszyny, urządzenia i budynki. Jeśli. rozpatru- jemy zależności dla całej gospodarki i dokonujemy wyboru techniki produkcji w skali mikroekonomicznej, uwzględniamy zasadniczo dwa zmienne nakłady – pracy żywej i uprzed- miotowionej (nakłady inwestycyjne lub wartość majątku produkcyjnego). Jak już wyjaśniliśmy, w procesie produkcji może następo- wać połączenie czynników osobowych i rzeczowych w róż- nych relacjach ilościowych zależnie od danej techniki wy- twarzania, proces substytucji jest bowiem immanentną ce- chą produkcji. Znaczy to, że tę samą ilość produkcji można otrzymać stosując poszczególne czynniki w różnych propor- cjach, jednakże stopień swobody w tym zakresie jest dla poszczególnych przypadków ograniczony i dopiero dla odpo- wiednio dużych zbiorów możliwości jest większy. [hasła pokrewne: , tanie odbitki, wyposażenie biur, piec do sauny ]

Comments Off