Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Naklady spolecznie niezbedne st~nowia Kryterium

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Nakłady społecznie niezbędne st~nowią Kryterium pozwa- lające odróżnić niezbędne i zbędne nakłady wydatkowane .na wytworzenie danego produktu. Praca, społecznie niezbędna uwzględnia, jakościową i ilościową zgodność wyników dzia- łalności produkcyjnej ze społecznym zapotrzebowaniem a poza tym przyjęcie społecznie niezbędnego czasu pracy jako miary nakładów pobudza do oszczędności czasu pracy. Opar- cie poziomu cen na społecznie niezbędnych nakładach pracy powoduje tendencję ich• obniżania w długich okresach, a równocześnie zmusza producentów do obniżania nakładów pracy do poziomu społecznie- niezbędnego .lub . poniżej tego’ poziomu. Cena na dany produkt powirma zapewnić równowagę po- pytu i podaży. Tylko bowiem taka cena pozwala na uniknię- cie wielu ujemnych zjawisk, które by wystąpiły, gdyby ce- na nie równoważyła popytu z podażą. Jeżeli cena ustalona zostanie na. zbyt, wysokim poziomie, to przy nadwyżce’ po- daży wystąpi marnotrawstwo pracy społecznej (zaleganie towarów na półkach lub przy zaniżonej cepie nadmierne, nieracjonalne ich zużycie), a przy niedostatecznej podaży wystąpią równocześnie kolejki w sklepach, spekulacja i inne ujemne zjawiska. ak dowodzi praktyka, nieuwzględnianie kryterium równowagi popytu i podaży w polityce cen pro- wadzi 0.0 nieracjonalnego wykorzystania zasobów pracy, jest działaniem niezgodnyin z zasadą oszczędności prac-y. Z tego, co .powiedzieliśmy, wynika, że cena, która nie równoważy popytu .podażą w długim okresie, jest ceną eko- nomicznie nieuzasadnioną. Odstępstwa od zasady cen rów- nowagi mogą mieć (i mają) miejsce wówczas, gdyby usta- lanie tych cen było sprzeczne z’ preferencjami ogólnospo- łecznymi. Odchylanie cen od poziomu ceny równowagi może mieć miejsce np. przy ustalaniu cen na pro-’ dukty pierwszej potrzeby (mleko, masło, mięso, chleb, odzież, niektóre rodzaje mebli itd.), Państwo socjalistyczne może ustalić na te produkty ceny niższe od cen równowagi, aby nie obniżać ich spożycia przez grupy społeczno-zawo- .dowe o niższych dochodach nominalnych. [podobne: , odzież bhp, wynajem samochodów, klimatyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Naklady spolecznie niezbedne st~nowia Kryterium

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Najbardziej spektaku- larną formą postępu technicznego jest zastępowanie człowie- ka przez mechanizmy w takich funkcjach jego procesu pracy, jak funkcja energetyczna, wykonawcza, kontrolująca i częś- ciowo logiczna. Proces badawczo-rozwojowy, jak każdy proces, można dla celów analizy przedstawiać w formie różnych modeli. Jeśli potraktujemy naukę jako proces uzyskiwania informacji o otaczającej nas rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, to produktami tego procesu będą hipotezy, teorie, prawa, kon- cepcje . “Siła produkcyjna” procesu. bada wczego wyrazi się np. w rozszerzeniu granic zastosowania fizyki, chemii i w opanowaniu wysoko zorganizowanej materii. Rozwój techniki jako sfery działalności materialnej opiera się na strumieniach informacji naukowej: Poznanie mecha- nizmu tworzenia się tych strumieni, ich wpływu na począt- kowe ogniwa systemu badawczo-rozwojowego, umożliwia wybór kierunków badań i sterowanie nauką. W ten sposób można analizować ekonomiczną efektywność badań nauko- wych i postępu technicznego w całym cyklu – począwszyod badań podstawowych, przez badania stosowane i prace roz- wojowe do zastosowania w produkcji. Podobnie jak istnieje rozpiętość czasowa między przodują- cą wdrażaną techniką (przy danym stanie wiedzy) a jej pow- szechnym efektywnym zastosowaniem, istnieje również roz- piętość czasowa między poziomem wiedzy naukowej w da- nym okresie a’ praktycznym zastosowaniem. Można również stwierdzić, że część możliwych do zrealizowania technik nie znajduje w danym czasie zastosowania produkcyjnego i że , nie cała wiedza (strumień informacji) zostaje przetworzona. W ogóle można mówić, że zawsze występuje bariera między poziomem informacji naukowej a możliwościami praktyczne- go zastosowania dostępnego zasobu wiedzy. Dlatego słuszne [est traktowanie prac badawczych (stosowanych rozwojo- wych i konstrukcyjnych) jako form transformacji wiedzy. naukowej, a postępu technicznego jako rezultatu przetworze- nia nauki w zestaw technik możliwych do zastosowania w da- nym czasie. W transformacji informacji naukowej Ważną ro- lę odgrywa cały system oświaty, kształcenie siły roboczej, kadry inżynieryjnej i naukowej; pozwala on na efektywny rozwój nauki, postępu technicznego i zapewnia skuteczne przetwarzanie wiedzy naukowej w ten sposób, aby zapewnić pełne jej wykorzystanie. [podobne: , Hydraulika siłowa, wynajem samochodów, siłowniki hydrauliczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Naklady spolecznie niezbedne st~nowia Kryterium

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Umożliwia. też – za pośrednictwem cen i systemu -finansowego – powiązanie rachunku ekonomicz- nego w ramach przedsiębiorstwa z rachunkiem makrcekono- ‘micznym, Może on spełniać funkcję pobudzania nie tylko dzięki wykorzystaniu zasady’ samofinansowania biężącej ope- ratywnej działalności! ale również dzięki gromadzeniu fun- duszy na cele rozwojowe. Pozwala wreszcie na powiązanie bodźców ekonomicznych z wynikami działalności przedsię- biorstwa. W dotychczasowej praktyce rozrachunek gospodarczy jako kategorię ekonomiczną – i metodę gospodarowania stosowano w różnych-odmianach w odniesieniu do typowych jednostek gospodarujących, jakimi najpowszechniej są jeszcze dziś przedsiębiorstwa. Reformy gospodarcze wprowadzane w eu- ropejskich krajach socjalistycznych i w tej dziedzinie zapo- wiadają daleko idące zmiany. Rozrachunek gospodarczy jako metoda gospodarowania wprowadzany jest do jed- nostek gospodarczych tego rodzaju jak zjednoczenia. Na przy- kład w założeniach reformy gospodarcze] w ZSRR przewidu- je się zastosowanie tej metody w skali ministerstwa. Nato- miast rozrachunek gospodarczy jako kategoria ekono- miczna jest stosowany w kombinatach, które w wielu przypadkach skalą produkcji nie ustępują przedsiębiorstwom zgrupowanym w zjednoczeniach. Dla prawidłowego funkcjonowania rozrachunku gospodar- czego pierwszorzędne znaczenie ma wybór mierników oceny działalności przedsiębiorstwa. Zbiór tych mierników jest znaczny, a w praktyce stosuje się różne ich rodzaje i kom- binacje. Chodzi jednak o to, aby wybrać spośród możliwych takie mierniki, które skłaniają przedsiębiorstwa do racjonal- nego gospodarowania zgodnie z preferencjami społecznymi co do jakości i struktury produkcji oraz aby pobudzały one do innowacji i wdrażania postępu naukowo-technicznego. Mierniki oceny działalności przedsiębiorstwa można podzie- lić na trzy grupy: mierniki nakładów, mierniki produkcji, mierniki syntetyczne (por. tablicę 16). Całkowity koszt własny wytworzenia obejmuje sumę na- kładów pracy żywej i uprzedmiotowionej i daje ogólną in- formację o tym, jakim nakładem środków osiągnięto efekt produkcyjny. [patrz też: , obróbka skrawaniem, Siłownie zewnętrzne, wynajem samochodów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wynajem samochodów’

Naklady spolecznie niezbedne st~nowia Kryterium

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Pracownik, któ- ry nie czuje się w pełni współwłaścicielem przedsiębiorstwa, nie interesuje się kategorią kosztu w tym stopniu co -kate- ‘gorią dochodu. Koszty robocizny można obniżać albo stosując oszczędności w samych nakładach pracy, albo obniżając pła- ce. W gospodarce socjalistycznej można zaakceptować tylko tę pierwszą metodę obniżania nakładów pracy. Oszczędności w nakładach pracy można uzyskać dostosowując wielkość zatrudnienia do. rozmiarów wynikających z potrzeb procesu technologicznego. Żródłem oszczędności nakładów pracy jest wzrost jej wydajności oraz różnego. rodzaju zabiegi ergani- . zacyjne zmierzające do. uzyskania optymalnej intensywności pracy. Racjonalizacja zatrudnienia może napotykać trudności wówczas, gdy okaże się, iż konieczne są zwolnienia z pracy, przy czym zwolnienia te nie są uzasadnione wówczas, gdy istnieją warunki i potrzeba zwiększenia programu produkcji, Oszczędność pracy żywej pozwala zwiększać wydajność pra- cy. W wyniku postępu technicznego. maleją nakłady pracy ży- wej, a rosną nakłady pracy uprzedmiotowione], co może rów- nież być źródłem podwyżek płac, zwłaszcza przy zmniejsza- niu się jednostkowych kosztów całkowitych produkcji. W innych warunkach podwyżki płac prowadzą do. zwięk- szenia kosztów produkcji i do pogorszenia mierników oceny pracy przedsiębiorstw. Dlatego. podwyżki płac powinny być w jakimś, stopniu związane z rekompensowaniem zwiększa- nych kosztów pracy przez obniżkę innych składników kosz- tów. Płaca jako element kosztów produkcji powinna być po- równywana z rzeczowymi składnikami tych kosztów, Struktura plac to. – w szerokim znaczeniu – zróżnicowa- nie płac między gałęziami produkcji, branżami, przedsię- biorstwami, regionami, zawodami. Również sama płaca ma swoją strukturę wewnętrzną wynikającą z jej elementów składowych. Struktura płac w gospodarce socjalistycznej kształtuje się głównie pod wpływem działania prawa pedzia- łu według pracy. [hasła pokrewne: , podesty ruchome, taśma samoprzylepna, wynajem samochodów ]

Comments Off