Posts Tagged ‘wycieraczki samochodowe’

System to dynamiczny zwiazek wspólzaleznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2018

System to dynamiczny związek współzależnych i wzajemnie uwarunkowanych jednostek. Zbiory jednostek będących częściami składowymi systemu ekonomicznego, znajdujących się w stanie określonych wzajemnych zależności, można trak- tować jako podsystemy albo podukłady i ogólnie mówić o nich iako o strukturze ekonomicznej. Są to m.in. klasy, warstwy społeczne, gałęzie przemysłu, wyodrębnione dziedziny dzia- łalności gospodarczej, regiony gospodarcze-itp. Aby odróżnić podsystemy od systemu, można mówić o ‘”makrosystemach i mikrosystemach. Ekonomia polityczna, jak już zaznaczono, nie zajmuje się analizą pojedynczych faktów gospodarczych, lecz cechami politycznej wspólnymi dla zbiorów faktów i procesów. Bada więc całe sy- stemy ekonomiczne i tym między innymi różni się od ekono- mik branżowych, które zajmują się funkcjonowaniem mikro- systemów, tj. poszczególnych jednostek lub zespołów jedno- stek gospodarczych. Ekonomia polityczna bada całość społecz- nego procesu gospodarowania w całej dynamicznej złożoności, aby wykryć prawa rządzące jego przebiegiem, prawa rządzące rozwojem systemów gospodarowania będących podstawą bytu społecznego. Można więc powiedzieć, że przedmiotem ekono- mii politycznej jest sPołeczny proces produkcji i podziału dóbr materialnych, czyli proces społecznego gospodarowania. Celem jej badań jest wykrywanie prawidłowości tego ‘procesu oraz formułowanie społecznych praw produkcji i podziału materialnych środków zaspokajania potrzeb ludzkich. W odróżnieniu od ekonomiki, ekonomia polityczna odznacza się wysokim stopniem uogólnienia analizy ekonomicznej. Ter- minu “ekonomika”, jak już zaznaczono, używa się natomiast do określania branżowych nauk ekonomicznych dotyczących określonego wycinka działalności gospodarczej społeczeństwa w danym mikrosystemie ekonomicznym. Istnieje więc np. ekonomika transportu drogowego i lotniczego, ekonomika rolnictwa, budownictwa. Ekonomia polityczna tego rodzaju podziałom nie podlega, mamy natomiast ekonomię polityczną kapitalizmu i ekonomię polityczną socjalizmu – ogólne nauki o społecznych prawach produkcji i realizacji wytworzonych dóbr w poszczególnych formacjach społecznych. [patrz też: , wycieraczki samochodowe, obieg dokumentów, drukarnia cyfrowa ]

Comments Off