Posts Tagged ‘wirtualne biuro’

Normatywny koszt , przerobu ustala

Posted in Uncategorized  by admin
July 1st, 2018

Normatywny koszt , przerobu ustala się jako różnicę pomiędzy globalnym kosztem a kosztem zużytych materiałów. Miernik ten ma zastosowa- nie głównie w przemyśle odzieżowym, gdzie niweluje skutki innych mierników skłaniających do produkcji wyrobów drogich. Rentowność to zysk odniesiony do kosztów własnych, a stopa zysku to stosunek masy zysku do zasobu środków trwałych i obrotowych. Zalety obu tych mierników polegają na tym, że ocenę działalności przedsiębiorstwa otrzymujemy z porównania efektów produkcyjnych i nakładów poniesio- nych na produkcję, Miernik: rentowność pozwala ujawnić sposób, w jaki .przedsiębiorstwo gospodaruje środkami ma- terialnymi. Stopa zysku rozszerza tę ocenę na gospodarkę ogółem środków będących w dyspozycji przedsiębiorstwa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wirtualne biuro’

Normatywny koszt , przerobu ustala

Posted in Uncategorized  by admin
July 1st, 2018

Strukturę płac można również rozpatrywać w układzie pionowym l poziomym. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z różnicami płac na przykład w ra- mach. jednego zawodu – od robotnika do inżyniera. Układ tej struktury jest prawidłowy wtedy, ,gdy stwarza zachętę materialną do podnoszenia kwalifikacji i zajmowania bar- dzie] odpowiedzialnych stanowisk. Poziomy układ płac to róż- nice płac w tym samym zawodzie lub różnych zawodach mię- dzy przedsiębiorstwami czy branżami. Różnice te wynikają właśnie m.in. ze specjalnych preferencji społecznych. lub z innych przyczyn (np. uciążliwość pracy w .danej branży czy przedsiębiorstwie) . Wewnętrzna struktura płacy kształtuje się pod wpływem systemów płac stosowanych w konkretnych warunkach. Mo- żemy tu rozróżnić płacę podstauiouxi, nazywaną czasem gwa- rantowaną, i płacę uzupełniającą •(ruchomą), będącą elemen- tem zm:iennym. Doświadczenie uczy, że znaczny udział płacy podstawowej sprzyja stabilizacji pracowników i jest odpo- wiedni w przy,padku prac wykonywanych ciągle. Natomiast• znaczny udział części ruchomej w płacy jest bardziej odpo- wiedni w przypadkach zadań stale zmienianych, sytuacji awa- ryjnych itp. Dlatego w pełni ‘uzasadniony jest postulat utrzymania zde- cydowanej przewagi płacy zasadniczej w porównaniu z jej częścią ruchomą (zmienną) – premiami, nagrodami itp. W na- szej polityce płacowej, zwłaszcza w latach sześćdziesiątych, proporcje te były w rażący sposób naruszane. Udział części rucho~ej płacy wynosił nieraz połowę zarobku pracownika: Płaca zasadnicza powinna być uzależniona od poziomu kwa- lifikacji oraz podstawowego zakresu zadań pracownika. Pre- mia (ruchoma część płacy) jest potrzebna po to, aby można było rekompensować wysiłek pracownika ponad “normę” i dlatego jej wysokość powinna się w określony sposób wią- zać ze skalą tego wysiłku. Jeśli natomiast chodzi o kadrę kierowniczą w gospodarce, która działa z upoważnienia państwa i powinna: sprawować swoje funkcję zgodnie z interesem ogólnospołecznym, uza- sadniony wydaje się postulat płacy stałej, [hasła pokrewne: , blaty granitowe, wirtualne biuro, pufy dla dzieci ]

Comments Off