Posts Tagged ‘wirtualne biuro’

Normatywny koszt , przerobu ustala

Posted in Uncategorized  by admin
February 1st, 2018

Normatywny koszt , przerobu ustala się jako różnicę pomiędzy globalnym kosztem a kosztem zużytych materiałów. Miernik ten ma zastosowa- nie głównie w przemyśle odzieżowym, gdzie niweluje skutki innych mierników skłaniających do produkcji wyrobów drogich. Rentowność to zysk odniesiony do kosztów własnych, a stopa zysku to stosunek masy zysku do zasobu środków trwałych i obrotowych. Zalety obu tych mierników polegają na tym, że ocenę działalności przedsiębiorstwa otrzymujemy z porównania efektów produkcyjnych i nakładów poniesio- nych na produkcję, Miernik: rentowność pozwala ujawnić sposób, w jaki .przedsiębiorstwo gospodaruje środkami ma- terialnymi. Stopa zysku rozszerza tę ocenę na gospodarkę ogółem środków będących w dyspozycji przedsiębiorstwa. W . toku reform gospodarczych w krajach socjalistycznych mierniki syntetyczne zyskują coraz większe zastosowanie. PŁACA W GOSPODARCE SOCJALISTYCZNEJ l. Płaca wynagrodzeniem za pracę Stosunki pracy są częścią stosunków ekonomicznych i łączą one sferę produkcji ze sferą podziału za pośrednictwem płacy. Proces pracy wymaga zespolenia ludzi ze środkami pro- dukcji. ,W każdym sposobie produkcji zespolenie to ma swo- iste, szczególne cechy wynikające z odmiennych prze- słanek ekonomicznych oraz z obowiązujących w danych , warunkach zasad, norm społecznych i. prawnych angażowa- nia ludzi do pracy. Angażowanie to” może polegać na włą- czeniu ludzi do pracy pąd wpływem przymusu fizycznego. (niew9Inictwo), prawnego (feudalizm), lub ekonomicznego (kapitalizm). Może też- mieć miejsce łączenie własnej siły roboczej z własnymi (gospodarka drobnotowarowa) lub wspólnymi środkami produkcji (społeczne formy włas- ności). Wymienione wyżej ogólne zasady angażowania ludzi do pracy nie charakteryzują w pełni szczególnych przypadków stosunków pracy, a tylko wskazują na organizujący je, naj- ważniejszy czynnik. W sytuacjach, gdy ludzie są wolni w sensie prawnym, tzn. są równi wobec prawa, ale pewna . ich część lub większość nie posiada środków produkcji, łącze- nie siły roboczej ze środkami produkcji przyjmuje formę najmu pracy. [hasła pokrewne: , wirtualne biuro, regały magazynowe, uprawnienia elektryczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wirtualne biuro’

Normatywny koszt , przerobu ustala

Posted in Uncategorized  by admin
February 1st, 2018

Strukturę płac można również rozpatrywać w układzie pionowym l poziomym. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z różnicami płac na przykład w ra- mach. jednego zawodu – od robotnika do inżyniera. Układ tej struktury jest prawidłowy wtedy, ,gdy stwarza zachętę materialną do podnoszenia kwalifikacji i zajmowania bar- dzie] odpowiedzialnych stanowisk. Poziomy układ płac to róż- nice płac w tym samym zawodzie lub różnych zawodach mię- dzy przedsiębiorstwami czy branżami. Różnice te wynikają właśnie m.in. ze specjalnych preferencji społecznych. lub z innych przyczyn (np. uciążliwość pracy w .danej branży czy przedsiębiorstwie) . Wewnętrzna struktura płacy kształtuje się pod wpływem systemów płac stosowanych w konkretnych warunkach. Mo- żemy tu rozróżnić płacę podstauiouxi, nazywaną czasem gwa- rantowaną, i płacę uzupełniającą •(ruchomą), będącą elemen- tem zm:iennym. Doświadczenie uczy, że znaczny udział płacy podstawowej sprzyja stabilizacji pracowników i jest odpo- wiedni w przy,padku prac wykonywanych ciągle. Natomiast• znaczny udział części ruchomej w płacy jest bardziej odpo- wiedni w przypadkach zadań stale zmienianych, sytuacji awa- ryjnych itp. Dlatego w pełni ‘uzasadniony jest postulat utrzymania zde- cydowanej przewagi płacy zasadniczej w porównaniu z jej częścią ruchomą (zmienną) – premiami, nagrodami itp. W na- szej polityce płacowej, zwłaszcza w latach sześćdziesiątych, proporcje te były w rażący sposób naruszane. Udział części rucho~ej płacy wynosił nieraz połowę zarobku pracownika: Płaca zasadnicza powinna być uzależniona od poziomu kwa- lifikacji oraz podstawowego zakresu zadań pracownika. Pre- mia (ruchoma część płacy) jest potrzebna po to, aby można było rekompensować wysiłek pracownika ponad “normę” i dlatego jej wysokość powinna się w określony sposób wią- zać ze skalą tego wysiłku. Jeśli natomiast chodzi o kadrę kierowniczą w gospodarce, która działa z upoważnienia państwa i powinna: sprawować swoje funkcję zgodnie z interesem ogólnospołecznym, uza- sadniony wydaje się postulat płacy stałej, [hasła pokrewne: , blaty granitowe, wirtualne biuro, pufy dla dzieci ]

Comments Off