Posts Tagged ‘urządzenia gastronomiczne’

Oprócz wykrywania ogólnych prawidlowosci rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Oprócz wykrywania ogólnych prawidłowości rozwoju ekonomia polityczna socjalizmu ma następujące zadania: – stworzenie, dzięki szczegółowej i konkretnej analizie procesów gospodarczych, możliwości zarządzania całym syste- mem gospodarki narodowej; – badanie przyczyn powstawania sprzeczności w procesie rozwoju ekonomicznego oraz wykrywanie ich wewnętrznych prawidłowości po to, aby można było sprzeczności tych uni- kać, a znajomość praw ekonomicznych wykorzystać do świa- domego kierowania rozwojem gospodarczym; – badanie zależności występujących w procesie gospoda- rowania oraz określenie zasad i form rachunku ekonomiczne- go w celu umożliwienia jednostkom gospodarczym odpowiedzi ‘na pytanie wciąż pojawiające się w trakcie gospodarowania: jak rozdzielić posiadane środki między różne cele, które chce się realizować, aby efekty były możliwie największe. przy wykonywaniu tego ostatniego zadania występuje wy- raźny rozdział między ekonomią polityczną i ekonomikami szczegółowymi, które również zajmują się rachunkiem eko- nomicznym. Ekonomia, przez analizę makroekonomiczną, do- starcza temu rachunkowi parametrów ogólnogospodarczych, integrujących wybór poszczególnych jednostek z wyborem uwzględniającym interesy całej gospodarki narodowej. Ekonomia polityczna socjalizmu, której treścią i przedmio- tem badań jest socjalistyczny system gospodarczy, należy do grupy nauk humanistycznych, społecznych, a jednocześnie zawiera elementy charakterystyczne dla nauk ścisłych, Pro- blematyka społeczna przeważa tam, gdzie ze względu na przedmiot badań, . tj. społeczny proces gospodarowania, eko- nomia zajmuje się społecznymi uwarunkowaniami form i ce- lów produkcji oraz formami podziału i realizacji celów gospo- darowania, do których należy zaspokajanie potrzeb człowieka. Aspekty ilościowe występują natomiast wtedy, gdy bada się – czynniki wymierne w procesie gospodarowania. Tu nabierają znaczenia metody matematyczne, ekonometryczne, budowanie modeli itp. Można powiedzieć, że dopiero synteza aspektów społecznych i rzeczowo-ilościowych występujących w proce- sie gospodarowania pozwala w pełni określić przedmiot eko- nomii politycznej socjalizmu. I [więcej w: , urządzenia gastronomiczne, cyklinowanie bezpyłowe, hydraulika przemysłowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘urządzenia gastronomiczne’

Oprócz wykrywania ogólnych prawidlowosci rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

2. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Podobnie jak w przyrodzie, tak i w świecie społecznym wy- stępują określone prawidłowości niezależne od woli poszcze- gólnych jednostek ludzkich. I w przyrodzie, i w społeczeń- stwie zdarzenia i procesy nie są bowiem nagromadzone przy- padkowo. Występują między nimi wzajemne uwarunkowania. Jak nauki przyrodnicze są rezultatem działalności badawczej, tak i ekonomia jako nauka powstała i rozwija się w rezultacie badania określonej rzeczywistości oraz systematyzacji nale- życie uzasadnionych twierdzeń i postawionych hipotez. W systemie praw wykrytych przez ekonomię odzwierciedla się, w stopniu osiągalnym przy danym poziomie wiedzy ludz- kiej, społeczny proces gospodarowania. Dzięki naukowemu poznaniu ludzie mogą przewidywać rezultaty swego działania, mogą działać celowo, aby zrealizować stojące przed nimi zada- nia. Jak każda usystematyzowana wiedza, ekonomia operuje własnym aparatem pojęciowym, pewnymi kategoriami, Nie- które z tych pojęć funkcjonują w świadomości ludzi niezależ- nie od tego, jaką treść nadaje im ekonomia; mają wtedy cha- rakter obiegowy, potoczny, i mogą zawierać treści wiedzy po- zornej, nie potwierdzonej w świadomym procesie poznaw- czym. Wystarczy skonfrontować obiegowe znaczenie kilku choćby pojęć, takich jak praca, kapitał, zysk, pieniądz, ze zna- czeniem zdefiniowanym przez ekonomię polityczną, aby się przekonać o dużych rozbieżnościach w ich treści zarejestrowa- nej .na podstawie potocznego doświadczenia i w treści ustalo- nej na drodze poznawczej, naukowej. W dalszych rozdziałach będziemy uwidaczniać te różnice i stopniowo rozszerzać apa- raturę pojęciową stosowaną przez ekonomię polityczną. W ni- niejszym rozdziale ograniczymy się do definicji związanych z interpretacją społecznych warunków produkcji i podziału. , Proces produkcji można zdefiniować jako celową, świado- mą działalność, mającą na celu przystosowanie zasobów przy- rody do potrzeb człowieka. Rezultatem takiej _działalności są dobra zwane produktami, w odróżnieniu od innych użytecz- nych dóbr, które nie są wynikiem produkcji, lecz w gotowej postaci czerpane są z przyrody, jak powietrze, światło słonecz- ne, woda mórz. [patrz też: , okapy kuchenne, animacja z logo, urządzenia gastronomiczne ]

Comments Off