Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Drobne, zóltawe spermatozoidy, ulozone przed

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Drobne, żółtawe spermatozoidy, ułożone przed uwolnieniem się w płytkę, powstają obficie przez wielokrotne podziały innych wegetatywnych komórek (SP). Jajo po zapłodnieniu przekształca się grubościenną zygotę, wchodzącą w stadium spoczynkowe. Podczas jej kiełkowania następuje redukcja chromosomów. Komórki nie zamieniające się w komórki rozrodcze giną, tak że u Votvoa• natrafiamy po raz pierwszy na regularne powstawanie „z włok”. Pewne rzędy wiciowców (Protomonadinae, Połymastiginae) są b ez ba r w n e; filogenetycznie powstały one niewątpliwie z form zabarwionych. Do bezbarwnych Pr ot o monad in a e należą gatunki Trypanosoma żyjące we krwi oraz w jelitach zwierząt i ludzi, wywołujące między innymi Śpiączkę u ludzi. Pewne opancerzone wiciowce zachowały się jako s kami n y, Znane Są więc Silicoflagellatae z kredy, Dinoflagellatae z jury, a być może już także z syluru, a Coccolithinae nawet z kambru. Prymitywni przodkowie żyli, być może, Muż w prekambrze. W niektórych przypadkach w krzemieniu kredowym zachowały się nawet wici. Klucz do oznaczania rzędów za ba r w i o n y ch wiciowców: Chry sonvona da s. Złotobrunatne, 0 1 lub 2 wiciach i charakterystycznych cystach. H e ter och Z o r id a i e s. Żółtozielone, 0 2 wiciach niejednakowej długości. C y p t 0 m o a d a e s. Brunatne, 0 2 Wstęgowatych Wiciach niejednakowej długości. Di no f I a g e I I a ta e. Brunatne, grzbietobrzuszne, a 2 różniących się długością wstęgowatych wiciach w charakterystycznych bruzdach ciała, poprzecznej i podłużnej. Euglena I es. Zielone, 1 (2) wici, liczne chloroplasty. P rot och lori dale s. Zielone, 0 1 wici skierowanej ku tyłowi i 1 chloroplašcie. V o I o Ca I e s. Zielone, 2—3 wici jednakowej długości, 1 chloroplasť [podobne: , kawa do ekspresów, uprawnienia sep, wyposażenie biur ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Drobne, zóltawe spermatozoidy, ulozone przed

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

W czasie podziału bezpłciowego każda komórka Oltmannsiella dzieli sie POczątkowo podłużnie. Potem obie komórki potomne pwzekręcają sie 0 900 i następny podział prowadzi do powstania 4-komórkowej nitkowatej kolonii (ryc. 362). U Gonium przez wielokrotne podziały powstaje 2—16 zoospor (ryc. 367), które w komórce macierzystej ułożone są w p osła ci k u b k a, a podczas opuszczania jej nie wypływają pojedynczo, lecz złączone razem w ró wną pkytkę. U Pan— dorina występują takie same podziały i ułożenie komórek, ale „kubek” wywraca się jak rękawiczka na lew ą str on e tworząc kule, tak że wici wydostają się na jej zewnętrzną stronę. U Eudorina 32 komórki są złączone w określony spoRyc. 368. Pandorina morum (Volvoccles). cej) komórek tworzy wypełnioną śluzem kulę widoczną gołym okiem. Każda komórka ma 2 wici, plamkę oczną i chloroplast. Są one połączone mostk ami p la z ma— t y cz n y mi (ryc. 369 E, F). Ponadto daje się u nich zauważyć pewien p o d z i al p r a c y oraz pewną biegunowość w rozmieszczeniu komórek rozrodczych w obrębie kuli; d la tego nale ży k ule Volvox u w a ż a ć za wielokomórkowe osobn iki, a nie za kol onie. Połączenia plazmatyczne powstają w czas podziałów komórek pełnie zostają rozłączone.
Podczas rozmnażania bezpłciowego dzielą się tylko poszczególne komórki, tworząc kule potomne. Początkowo i tu tworzy się płytka komórek, która następnie staje się kubkowatym tworem. Twór ten, podobnie jak u Pandorina, wywraca się na drugą stronę, wpada do pustej przestrzeni kuli macierzystej i w niej wyrasta (ryc. 369 A), Kule potomne uwalniają się dopiero po rozpadnięciu sie kuli macierzystej. R OZ m nażan i e pł ci o w e u Volvo.r (i u Eudorina) odbywa się przez oog a m i ę. Zielone jaja powstają pojedynczo wskutek powiększania się komórek wegetatywnych (ryc. 369 B o). [podobne: , uprawnienia sep, kurs prawa jazdy, Drabiny magazynowe ]

Comments Off