Posts Tagged ‘uprawnienia elektryczne’

Dluzsze utrzymy- wanie sie takiej

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Dłuższe utrzymy- wanie się takiej sytuacji jest jednak niekorzystne. Dlatego trzeba działać przede wszystkim w kierunku dostosowania wielkości i struktury produkcji do intensywności popytu na dobra i usługi ekonomiczne przez rozbudowę mocy produk- cyjnych lub zmianę struktury wykorzystania mocy już istniejących. Ceny na dobra i usługi krajowe nie mogą być oderwane od cen rynku światowego, gdyż wówczas nie można by oce- niać efektywności produkcji krajowej. Uwzględnienie pozio- mu cen światowych w’ procesie ustalania cen krajowych oznacza, że bierzemy pod uwagę istniejący poziom sił wy- twórczych oraz poziom społecznie niezbędnych nakładów pracy w skali świata. Decydującym jednak argumentem przemawiającym za uwzględnieniem cen światowych przy kształtowaniu cen krajowych jest to, że stanowią one kry- terium weryfikacji nakładów krajowych z punktu widze- nia realnie istniejących możliwości wyboru w zakresie pro- dukcji krajowej, importu i eksportu. Kształtowanie alter- natyw wyboru za pomocą cen pozwala oprzeć produkcję krajową i handel zagraniczny na racjonalnych podstawach. Jest to szczególnie istotne dla krajów małych i średnich, w których efektywność gospodarowania w dużej mierze za- leży od ich miejsca w międzynarodowym podziale pracy. Rekapitulując możemy powiedzieć, że przy ustalaniu ce- ny konkretnego dobra ekonomicznego należy brać pod uwa- gę: 1) społecznie niezbędne nakłady pracy konieczne do wy- tworzenia danego dobra, czyli jego wartość; 2) stosunek po- pytu i podaży danego dobra przy danej cenie; 3) cenę świa- tową danego dobra, W praktyce gospodarczej ustalanie cen opiera się na osią- gnieciach teorii cenY normalnej zwanej też “ceną wyj- ściową”. Ceny normalne oparte są na społecznie niezbęd- nych nakładach ‘pracy i stanowią podstawę kształtowania cen rynkowych, po których sprzedawane są dobra’ ekono- miczne. [podobne: , uprawnienia elektryczne, cegła na ścianę, blachy trapezowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia elektryczne’

Dluzsze utrzymy- wanie sie takiej

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Okres obliczeniowy m jest sumą: 1) okresu realizacji dane- go zamierzenia rozwojowego (b), 2) okresu eksploatacji. (n). Okres eksploatacji wyznacza się w latach, przy czym jako rok pierwszy (t – 1) przyjmuje się: a) w przypadku inwesty- cji przewidywany pierwszy rok cyklu realizacji, b) w przy- padku prac naukowo-badawczych przewidywany rok rozpo- częcia prac rozwojowych, c) w pozostałych przypadkach – przewidywany rok rozpoczęcia prac wdrożeniowych. W niektórych przypadkach stosuje się różnicową formułę wskaźnika efektywności, określoną wzorem: E = ai(Pt-Kt-Nt), gdzie oznaczenia są takie jak w podstawowej formule rozwi- niętej. Minimalne wymaganie efektywności jest spełnione, gdy: E ~ o. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia elektryczne’

Dluzsze utrzymy- wanie sie takiej

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Rozdział funkcji pomiędzy te• podukłady zależy od charakteru i rangi zadań, które po- dejmuje gospodarka, a również od potencjału, jakim dyspo- nuje. Przy tym zakłada się, że .określone rozwiązania kompe- tencyjne powinny odpowiadać warunkom, gospodarki socja- listycznej, co równocześnie wiąże się z zapewnieniem więk- szej skuteczności działań gospodarczych. Na tej właśnie dro- dze poszukuję się najlepszych rozwiązań systemowych w .dziedzinie planowania i zarządzania gospodarką. Kierowąnie i zarządzanie gospodarcze polega na wykony- waniu przez określony zespół. kierowniczy wyspecjalizowa- nych i fachowych funkcji polegających na przewidywaniu, obiektywna planowaniu, koordynacji, ,kontroli, .inicjatywie, nowator- prawidłowość stwie, nadzorze, rozkazodawstwie, prżystosowywaniu się do warunków wewnętrznych i zewnętrznych w społecznym. procesie gospodarowania. Kierowanie i zarządzanie gospodarką socjalistyczną ma. charakter scentralizowany lub inaczej, ogólnonarodowy czy ogólnospołeczny, przy czym używamy tych określeń ja- ko synonimów. Pojęcie: centralne kierowanie gospodarką jest dość często opacznie rozumiane. Nie można go utożsa- miać tylko z kompetencjami’ instytucji centralnych, gdyż ich funkcje zmieniają się i on same również się zmieniają: Centralne kierowanie gospodarką socjalistyczną, niezależnie od tego, jakie ma konkretne formy w tym samym czasie w różnych krajach oraz w różnym czasie w tym samym kra- ju, oparte jelit na przesłankach obiektywnych. Należą do nich, jak wiadomo, społeczne formy własności środków pro- dukcji oraz społeczny charakter sił wytwórczych. Skoro własność produkcji jest społeczna, muszą jej odpowiadać ‘sposoby wykorzystania, gospodarowania, tj. muszą one być. również ogólnospołeczne. Nieodzownym warunkiem i instru- mentem zarządzania staje się plan ogólnogospodarczy, a pań- stwo, będąc właścicielem środków produkcji, w imieniu spo- łeczeństwa pełni funkcje gospodarcze. Centralne kierowa- nie gospodarką socjalistyczną jest zatem nieodłączną cechą . socjalistycznych stosunków ekonomicznych. [więcej w: , kolektory słoneczne, brama garażowa, uprawnienia elektryczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia elektryczne’

Dluzsze utrzymy- wanie sie takiej

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Normatywny koszt , przerobu ustala się jako różnicę pomiędzy globalnym kosztem a kosztem zużytych materiałów. Miernik ten ma zastosowa- nie głównie w przemyśle odzieżowym, gdzie niweluje skutki innych mierników skłaniających do produkcji wyrobów drogich. Rentowność to zysk odniesiony do kosztów własnych, a stopa zysku to stosunek masy zysku do zasobu środków trwałych i obrotowych. Zalety obu tych mierników polegają na tym, że ocenę działalności przedsiębiorstwa otrzymujemy z porównania efektów produkcyjnych i nakładów poniesio- nych na produkcję, Miernik: rentowność pozwala ujawnić sposób, w jaki .przedsiębiorstwo gospodaruje środkami ma- terialnymi. Stopa zysku rozszerza tę ocenę na gospodarkę ogółem środków będących w dyspozycji przedsiębiorstwa. Read the rest of this entry »

Comments Off