Posts Tagged ‘uprawnienia elektryczne’

Dluzsze utrzymy- wanie sie takiej

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Dłuższe utrzymy- wanie się takiej sytuacji jest jednak niekorzystne. Dlatego trzeba działać przede wszystkim w kierunku dostosowania wielkości i struktury produkcji do intensywności popytu na dobra i usługi ekonomiczne przez rozbudowę mocy produk- cyjnych lub zmianę struktury wykorzystania mocy już istniejących. Ceny na dobra i usługi krajowe nie mogą być oderwane od cen rynku światowego, gdyż wówczas nie można by oce- niać efektywności produkcji krajowej. Uwzględnienie pozio- mu cen światowych w’ procesie ustalania cen krajowych oznacza, że bierzemy pod uwagę istniejący poziom sił wy- twórczych oraz poziom społecznie niezbędnych nakładów pracy w skali świata. Decydującym jednak argumentem przemawiającym za uwzględnieniem cen światowych przy kształtowaniu cen krajowych jest to, że stanowią one kry- terium weryfikacji nakładów krajowych z punktu widze- nia realnie istniejących możliwości wyboru w zakresie pro- dukcji krajowej, importu i eksportu. Kształtowanie alter- natyw wyboru za pomocą cen pozwala oprzeć produkcję krajową i handel zagraniczny na racjonalnych podstawach. Jest to szczególnie istotne dla krajów małych i średnich, w których efektywność gospodarowania w dużej mierze za- leży od ich miejsca w międzynarodowym podziale pracy. Rekapitulując możemy powiedzieć, że przy ustalaniu ce- ny konkretnego dobra ekonomicznego należy brać pod uwa- gę: 1) społecznie niezbędne nakłady pracy konieczne do wy- tworzenia danego dobra, czyli jego wartość; 2) stosunek po- pytu i podaży danego dobra przy danej cenie; 3) cenę świa- tową danego dobra, W praktyce gospodarczej ustalanie cen opiera się na osią- gnieciach teorii cenY normalnej zwanej też “ceną wyj- ściową”. Ceny normalne oparte są na społecznie niezbęd- nych nakładach ‘pracy i stanowią podstawę kształtowania cen rynkowych, po których sprzedawane są dobra’ ekono- miczne. [podobne: , uprawnienia elektryczne, cegła na ścianę, blachy trapezowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia elektryczne’

Dluzsze utrzymy- wanie sie takiej

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Okres obliczeniowy m jest sumą: 1) okresu realizacji dane- go zamierzenia rozwojowego (b), 2) okresu eksploatacji. (n). Okres eksploatacji wyznacza się w latach, przy czym jako rok pierwszy (t – 1) przyjmuje się: a) w przypadku inwesty- cji przewidywany pierwszy rok cyklu realizacji, b) w przy- padku prac naukowo-badawczych przewidywany rok rozpo- częcia prac rozwojowych, c) w pozostałych przypadkach – przewidywany rok rozpoczęcia prac wdrożeniowych. W niektórych przypadkach stosuje się różnicową formułę wskaźnika efektywności, określoną wzorem: E = ai(Pt-Kt-Nt), gdzie oznaczenia są takie jak w podstawowej formule rozwi- niętej. Minimalne wymaganie efektywności jest spełnione, gdy: E ~ o. Wyboru wariantu realizacyjnego badanego zamierzenia roz- wojowego dokonuje się według zasady, maksymalizacji wskaź- nika E. Niepewność danych, którymi operuje się w rachunku efek- tywności, można .uwzględniać wykorzystując odpowiednie metody (probabilistyczne i inne) przystosowane do potrzeb tego rachunku w odniesieniu do poszczególnych branż. Nato- miast w uproszczony sposób można uwzględniać problem nie- pewności danych przez obliczenie wskaźnika efektywności E w trzech wersjach: 1) przy pesymistycznych założeniach co do wielkości nakła- dów. i efektów (Ep); 2) przy założeniu tych wielkości na poziomie uznanym za najbardziej prawdopodobny (Er), 3) przy założeniach optymistycznych (Es) Jeśli wielkość Ep spełnia wymaganie efektywności, to wów- czas – mimo niepewności danych – efektywność bezwzględ- ną badanego zamierzenia można, oceniać . pozytywnie. Jeśli wielkość Es nie spełnia wymagania minimalnego, efektyw- ność, zamierzenia _ należy ocenić negatywnie. W pozostałych przypadkach należy obliczyć średnią wskaźników E dla posz- czególnych wariantów. Można przy tym zastosować średnią arytmetyczną lub średnią ważoną, np. o współczynnikach 0,25 dla wielkości Ep i E., zaś 0,5 dla Er: E = O.25Ep+O.5Er+O.25E. Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji, badań naukowych i postępu technicznego jest podstawą oceny opty- malnego wyboru. [patrz też: , uprawnienia elektryczne, piec do sauny, budowa domów ]

Comments Off

« Previous Entries