Posts Tagged ‘Układanie kostki brukowej Warszawa’

Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie pierwszej rewolucji przemysłowej przewrót tech- niczny dokonał się przede wszystkim w przemyśle lekkim, a zwłaszcza w przemyśle tekstylnym. Rozwój przemysłu lek- kiego stwarzał ogromne zapotrzebowanie na maszyny, a wzrost wydajności pracy w tym przemyśle zmniejszał zapo- trzebowanie na siłę roboczą. Stwarzało to zarówno możliwości, jak i konieczność rozwoju przemysłu ciężkiego. Proporcje między przemysłem lekkim i ciężkim zaczęły .sie zmieniać w zasadniczy sposób. W wysoko rozwiniętych krajach kapitali- stycznych (a w XX w. i w krajach socjalistycznych) udział przemysłu ciężkiego w rozwoju gospodarki stał się decydują- cy. Wzrost roli przemysłu ciężkiego i jego dynamiczny roz- wój był m.in. wynikiem dalszego rozwoju wynalazczości, a jednocześnie wynalazczość tę pobudzał. AutomatyzacJa Tempo postępu technicznego, zarówno w krajach socjalis- tycznych, jak i w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycz- nych, jest współcześnie niesłychanie szybkie. Najistotniejszą cechą współczesnego rozwoju techniki jest zastosowanie me- chanizmów samoczynnie kierujących i regulujących, tj. auto- matyzacja produkcji. Automatyzacja zapewnia samoczynny przebieg produkcji według zadanego programu, eliminuje pra- cę fizyczną, a w dużym stopniu i pracę umysłową. Pełna lub kompleksowa automatyzacja, jakkolwiek występuje dzisiaj jeszcze dość rzadko, ogranicza ingerencję ludzką w produkcji tylko do nadzoru i konserwacji urządzeń. Współczesny postęp techniczny prowadzi do tzw. ciągłości procesu produkcyjnego. Zautomatyzowany proces produkcji jest nieprzerwany od po- dania surowca do wytworzenia gotowego produktu, co pozwa- la naskrócenie cyklu produkcyjnego. Obecnie postęp zarówno techniczny, jak organizacyjny rozwija się przede wszystkim dzięki nauce. Równocześnie szybko wzrastają ludzkie kwalifikacje. Podczas gdy w XIX w., a tym bardziej w wiekach poprzednich, postępu technicznego dokonywali przede wszystkim ludzie bezpośrednio pracujący w zakładach produkcyjnych, to dzisiaj naj istotniejsze osiąg- nięcia techniczne uzyskiwane są dzięki współpracy ogromnej liczby naukowców wszystkich specjalności oraz ścisłego współ- działania wielu gałęzi produkcji. Rozwój badań naukowych stał się podstawą rozwoju sił wytwórczych. [podobne: , Układanie kostki brukowej Warszawa, Studnie głębinowe, blaty granitowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Układanie kostki brukowej Warszawa’

Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Wzrost ekonomicznej roli państwa burżuazyjnego prowadzi do rozwoju kapitalizmu państwowego, czego wyrazem jest m.in. ciągły wzrost pań- stwowej własności środków produkcji, będącej “kolektywną” własnością burżuazji. Wreszcie przejawem zmiany organizacji sił wytwórczych i zmian w stosunkach rynkowych jest dokonująca się integra- cja gospodarcza krajów kapitalistycznych. Integracja gospo- darcza może mieć na celu stworzenie jednego, ponadnarodo- wego rynku lub rozszerzanie i pogłębianie kooperacji. Inte- gracja gospodarcza krajów kapitalistycznych jest najbardziej zaawansowana w Europie. Te nowe formy organizacji sił wytwórczych, nie likwidując sprzeczności burżuazyjnych sto- sunków produkcji, zapewniają jednak określone sukcesy go- spodarcze. Wyrazem dotychczasowego przebiegu ogólnego kryzysu ka- pitalizmu były m.in. wojny imperialistyczne. rewolucja so- cjalistyczna oraz rozpad systemu kolonialnego. Wynikiem ogólnego kryzysu kapitalizmu jest też współistnienie i współ- zawodnictwe systemu socjalistycznego l kapitalistycznego. Współzawodnictwo dwóch systemów jest m.in. siłą napę- dową nie spotykanej nigdy dotąd dynamiki rozwoju gospo- darczego. Niestety, w wyniku polityki okrajów imperialistycz- nych, szczególnie USA, prowadziło ono do wyścigu zbrojeń. Ogólny kryzys, kapitalizmu, współistnienie dwu systemów społeczno-ekonomicznych oraz ich współzawodnictwo trwają i trwać będą długi czas: od powstania pierwszego państwa socjalistycznego aż do ostatecznego upadku ustroju kapitali- stycznego. Najostrzejszym wyrazem ogólnego kryzysu kapitalizmu l jego pogłębiania się jest odpadanie niektórych kraj6w od systemu kapitalistycznego i ich dołączanie się do systemu so- cjalistycznego. Po drugiej wojnie światowej do systemu so- cjalistycznego przyłączyło się kilka krajów Europy i Azji, a w bliższym nam czasie i Ameryki. Warto przy tym podkreślić, że jeśli po Rewolucji Październikowej w Rosji ówczesne pań- stwa imperialistyczne dokonały otwartej interwencji zbroj- nej, to w ostatnim okresie, ze względu na siłę światowego sy- stemu socjalistycznego i światowego ruchu komunistycznego oraz postępowego, państwa imperialistyczne nie zawsze od- ważają się na otwartą interwencję. Nie odważyły się podjąć interwencji zbrojnej przeciwko dzisiejszym krajom demokra- cji ludowej, a nawet USA nie zdecydowały się na otwartą interwencję zbrojną przeciwko Kubie. [hasła pokrewne: , budowa stoisk targowych, Układanie kostki brukowej Warszawa, agencja interaktywna ]

Comments Off