Posts Tagged ‘Tworzywa sztuczne’

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
February 7th, 2017

tworzywa-sztuczne[1]Tworzywa sztuczne to nazwa, pod jaką ukrywają się materiały wykonywane z włókien polimerowych, które nie występują w naturze. Za sztandarowy przykład może posłużyć w tym przypadku butelka plastikowa. Wytwarzanie tego rodzaju przedmiotów stanowi dość duże obciążenie dla środowiska, jednak segregacja i ponowne wykorzystywanie odpadów sprawia, że owo obciążenie wyraźnie maleje, jednocześnie nie pozbawiając ludzkości komfortu wynikającego z kupowania wody butelkowanej. Współcześnie tworzywa sztuczne odgrywają niezwykle istotną rolę – można spotkać je właściwie na każdym kroku. Warto jednak mieć świadomość, że jako odpady okazują się one być niezwykle kłopotliwe, ponieważ czas rozkładu w przypadku jednej butelki wykonanej z plastiku wynosi jakieś… 1000 lat! Tworzywa sztuczne mają wiele zalet – łatwo poddają się obróbce, są trwałe i wytrzymałe, odporne na korozje, a poza tym kosztują stosunkowo niewiele, szczególnie gdy porówna się je z innymi materiałami. Warto jednak korzystać z nich mądrze, aby nie szkodzić środowisku.

Comments Off

Posts Tagged ‘Tworzywa sztuczne’

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
February 7th, 2017

Technika produkcji znajdująca -się na prawo od punktu A (np. Al) wymaga zwiększenia nakładów inwestycyjnych i tym samym zmniejszenia zapotrzebowania na pracę żywą o L1Z. Po- nieważ w gospodarce socjalistycznej istnieje pełne -’zatru’dnienie, a przyrost siły, roboczej -wynosi OZIo wybranie techniki Al doprowa- dziłoby do zmniejszenia żapotrzebowania na siłę roboczą o jZ (od ZI do Z2) i do bezrobocia (przesunięcie siły roboczej do sfery nieproduk- cyjnej, skrócenie dnia roboczego i migracja nie wchodzą w rachubę). Z, czysto technicznego punktu widzenia metody, wytwarzania na prawo od’ punktu A nalezą do sprawniejszych; charakteryzuje je wy- ‘ższy stopień uzbrojenia pracy i wyższa wydajność. Ponieważ jednak pogarszają relacje ekonomiczne (wzrost zapotrzebowania na nieprze- kraczalną wielkość I, zmniejszenie Z i bezrobocie), trudno je. zaliczyć do efektywnych, mimo, bowiem swojej techniczne] doskonałości nie spełniają warunków postępu ekonomicznego, tzn. nie przyczyniają się do maksymalizacji efektu przy danych środkach. Z tego względu, ma- jąc na uwadze cel, któremu ma służyć technika, z takich rozwiązań przy danym stanie zasobów środków inwestycyjnych i siły roboczej trzeba zrezygnować. Wybór rozwiązania technicznego nowych inwestycji odpo- wiadający punktowi A na rys. 27 zapewnia zbilansowanie czynników produkcji, którymi się rozporządza. Czy jednak zbilansowanie jest wystarczającym kryterium racjonalizacji wyboru? Aby na to odpowiedzieć, należy porównać zapropo- nowaną technikę z ogólnymi warunkami, w jakich w danym czasie odbywa się tworzenie dochodu narodowego. Weryfika- cji można dokonać przez zestawienie czasu zwrotu dodatko- wych nakładów inwestycyjnych (LII) we wszystkich alterna- tywnych technikach. Zbiory wariantów technik produkcji znajdujące się na prawo od punktu A na krzywej z rys.27 charakteryzują się wyższą kapitałochłonnością i rosnącą sto- pą, tj. wyższymi indywidualnymi okresami zwrotu, co nie jest obojętne dla kraju ubogiego w środki inwestycyjne. [więcej w: , deska elewacyjna, tworzywa sztuczne, wypożyczalnia samochodów ]

Comments Off

« Previous Entries