Posts Tagged ‘Tworzywa sztuczne’

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
August 24th, 2018

tworzywa-sztuczne[1]Tworzywa sztuczne to nazwa, pod jaką ukrywają się materiały wykonywane z włókien polimerowych, które nie występują w naturze. Za sztandarowy przykład może posłużyć w tym przypadku butelka plastikowa. Wytwarzanie tego rodzaju przedmiotów stanowi dość duże obciążenie dla środowiska, jednak segregacja i ponowne wykorzystywanie odpadów sprawia, że owo obciążenie wyraźnie maleje, jednocześnie nie pozbawiając ludzkości komfortu wynikającego z kupowania wody butelkowanej. Współcześnie tworzywa sztuczne odgrywają niezwykle istotną rolę – można spotkać je właściwie na każdym kroku. Warto jednak mieć świadomość, że jako odpady okazują się one być niezwykle kłopotliwe, ponieważ czas rozkładu w przypadku jednej butelki wykonanej z plastiku wynosi jakieś… 1000 lat! Tworzywa sztuczne mają wiele zalet – łatwo poddają się obróbce, są trwałe i wytrzymałe, odporne na korozje, a poza tym kosztują stosunkowo niewiele, szczególnie gdy porówna się je z innymi materiałami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Tworzywa sztuczne’

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
August 24th, 2018

Technika produkcji znajdująca -się na prawo od punktu A (np. Al) wymaga zwiększenia nakładów inwestycyjnych i tym samym zmniejszenia zapotrzebowania na pracę żywą o L1Z. Po- nieważ w gospodarce socjalistycznej istnieje pełne -’zatru’dnienie, a przyrost siły, roboczej -wynosi OZIo wybranie techniki Al doprowa- dziłoby do zmniejszenia żapotrzebowania na siłę roboczą o jZ (od ZI do Z2) i do bezrobocia (przesunięcie siły roboczej do sfery nieproduk- cyjnej, skrócenie dnia roboczego i migracja nie wchodzą w rachubę). Z, czysto technicznego punktu widzenia metody, wytwarzania na prawo od’ punktu A nalezą do sprawniejszych; charakteryzuje je wy- ‘ższy stopień uzbrojenia pracy i wyższa wydajność. Ponieważ jednak pogarszają relacje ekonomiczne (wzrost zapotrzebowania na nieprze- kraczalną wielkość I, zmniejszenie Z i bezrobocie), trudno je. zaliczyć do efektywnych, mimo, bowiem swojej techniczne] doskonałości nie spełniają warunków postępu ekonomicznego, tzn. nie przyczyniają się do maksymalizacji efektu przy danych środkach. Z tego względu, ma- jąc na uwadze cel, któremu ma służyć technika, z takich rozwiązań przy danym stanie zasobów środków inwestycyjnych i siły roboczej trzeba zrezygnować. Wybór rozwiązania technicznego nowych inwestycji odpo- wiadający punktowi A na rys. 27 zapewnia zbilansowanie czynników produkcji, którymi się rozporządza. Czy jednak zbilansowanie jest wystarczającym kryterium racjonalizacji wyboru? Aby na to odpowiedzieć, należy porównać zapropo- nowaną technikę z ogólnymi warunkami, w jakich w danym czasie odbywa się tworzenie dochodu narodowego. Weryfika- cji można dokonać przez zestawienie czasu zwrotu dodatko- wych nakładów inwestycyjnych (LII) we wszystkich alterna- tywnych technikach. Zbiory wariantów technik produkcji znajdujące się na prawo od punktu A na krzywej z rys.27 charakteryzują się wyższą kapitałochłonnością i rosnącą sto- pą, tj. wyższymi indywidualnymi okresami zwrotu, co nie jest obojętne dla kraju ubogiego w środki inwestycyjne. [więcej w: , deska elewacyjna, tworzywa sztuczne, wypożyczalnia samochodów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Tworzywa sztuczne’

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
August 24th, 2018

A jeśli sięgnąć do przykładów skrajnych, to warto przypomnieć, że nawet w systemie gospodarki jugosłowiańskiej przedsiębiorstwo, zanim dokona podziału dochodu na własne cele, najpierw musi uregulować swoje zobowiązania względem państwa czy wywiązać się ze świadczeń na rzecz funduszy społecznych. Kierowanie gospodarką socjalistyczną odbywa się, w ra- mach wieloszczeblowej struktury organizacyjnej. Na poszcze- gólnych szczeblach zapadają określone decyzje gospodarcze, a do ich podejmowania nieodzowne jest posługiwanie się ra- chunkiem ekonomicznym. Rachunek ekonomiczny jest uni- wersalną – choć nie jedyną – metodą uzasadniającą bądź kontrolującą decyzje’ gospodarcze bez względu na szczebel zarządzania gospodarką socjalistyczną. Specyficzną odmianą rachunku ekonomicznego jest roz- rachunek gospodarczy będący metodą planowego zarządzania wyodrębnionymi jednostkami gospodarczymi. Rozrachunek gospodarczy jako kategoria- ekonomiczna eko- nomii politycznej socjalizmu odnosi się wyłącznie do ogólno- narodowej (państwowej) formy własności środków produkcji i polega na wyodrębnieniu ,z majątku ogólnospołecznego ma- jątków podmiotów gospodarujących, które wyposażone są w osobowość prawną. Wyodrębnienie jednostek gospodarczych – przedsiębiorstw polega na: wyposażeniu ich w osobowość prawną, prze- kazaniu do ich dyspozycji środków trwałych i obrotowych, pokrywaniu własnych wydatków z przychodów swej gospo- darczej działalności, materialnym zainteresowaniu załogi, i kierownictwa w racjonalnym .gospodarowaniu. Rozrachunek gospodarczy stanówi również metodę gospo- rujących niezależnie od socjalistycznej formy własności środ- ków produkcji i polega na stosowaniu takich środków dzia- łania, które skutecznie wpływają na poprawę efektywności gospodarowania. Rozrachunek’ gospodarczy w przedsiębior- stwie jest narzędziem dokonywania wyborów w ramach obo- wiązujących dyrektyw i reguł postępowania, a także spełnia funkcje kontrolne i funkcje pobudzania do skutecznych eko- nomicznie działań gospodarczych. Podobnie jak rachunek ekonomiczny, ale w odniesie- niu do przedsiębiorstwa jako całości, rozrachunek gospodarczy może spełniać rolę narzędzia wyboru, gdyż polega na po- dejmowaniu decyzji na podstawie porównywania nakładów i wyników, co daje możliwość oceny zamierzenia gospodar- czego. Jest on narzędziem kontrolowania gospodarności przed- siębiorstwa, gdyż złe gospodarowanie nie zapewni środków na pokrycie własnych wydatków, z wyjątkiem sytuacji pla- nowanego deficytu. [podobne: , tworzywa sztuczne, domy ekologiczne, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Tworzywa sztuczne’

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
August 24th, 2018

Kierownik powi- nien odpowiadać za całość zadań powierzonej mu organizacji gospodarczej, za jej bieżącą działalność i rozwój w przyszłoś- ci. Poziom zarobków kadry kierowniczej musi, więc odpowia- dać randze zadań, jakie spełnia. Z finansowego i podatkowego punktu widzenia można roz- różnić płacę brutto i płacę netto. Płaca netto to zarobek, któ- ry pracownik otrzymuje po potrąceniu od płacy brutto podatku od wynagrodzeń. Skala podatkowa jest często zróżnicowana w zależności od poziomu płac. Również i ona’ musi być” zgodna’ z całokształ-’ tern zasad różnicowania płac. Sama instytucja opodatkowania płac jest jednak zagadnieniem dyskusyjnym. Na przykład pewne podwyżki płac wprowadza się zmniejszając lub likwi- dując podatek od wynagrodzeń. To, co powiedzieliśmy wyżej, nie wyczerpuje złożonej pro- blematyki struktury i proporcji płac. Na razie zapoznamy się z organizacją płacy jako zespołu narzędzi, za pomocą któ- rych urzeczywistnia się prawo podziału indywidualnego fu n- duszu spożycia według ilości i jakości świadczonej pracy. Prawo podziału według pracy: stanowi najogólniejszą teore- tyczną przesłankę .kształtowania struktury płac. Urzeczywist- nienie jej przez politykę płacową wymaga zastosowania od- powiedniego systemu organizacyjnego w tej dziedzinie. Organizacja płac obejmuje’ szeroki krąg specyficznych pro- blemów technicznych, ekonomicznych; społecznych. Tutaj zajmiemy się przede wszystkim jej aspektami ekonomiczny- mi i częściowo technicznymi. W dziedzinie organizacji płac najważniejsze są takie zagadnienia, jak mierzenie wkładu lub efektu pracy, wiązanie pracy z płacą, ustalanie sposobu wy- nagradzania, kryteria i czynniki wyboru form i systemów Zagadnieniem wyjściowym systemu płac jest mierzenie samej pracy. Dokładność każdego pomiaru, a więc i mierzenia pracy wkładu pracy, zależy w znacznym stopniu od tego, jaką za- stosujemy jednostkę miary. Nie udało się ustalić jednostki, która mogłaby służyć do mierzenia wkładu pracy bezpośred- nio .i w pełni umożliwiała porównywalność wyników pomia- ru. Wkład pracy mierzy ,się w sposób pośredni, za pomocą czasu trwania pracy, produktu pracy lub z uwzględnieniem cech osobowych pracownika. [przypisy: , elewacje drewniane, tworzywa sztuczne, wkładki sfp ]

Comments Off