Posts Tagged ‘taśma samoprzylepna’

Koncentracja kapitalu i produkcji prowadzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Koncentracja kapitału i produkcji prowadzi również do coraz większej koncentracji Kopcentracja produkcji może być pozioma lub piOnowa.. Pionowa koncentracja produkcji polega na łączeniu w jednej firmie gałęzi przemysłu stanowiących kolejne ogniwa prze- twarzania surowca (np. od wydobycia rudy do wyrobu “stali walcowanej), pozioma zaś polega na podporządkowaniu przed- siębiorstw tej samej branży jednemu ośrodkowi dyspozycyj- nemu (kartel węglowy, cementowy itp.). Koncentracja kapitału i produkcji prowadzi do powstawa- nia monopoli. Monopol to porozumienie, związek lub zjedno- czenie kapitalistów skupiające w swej dyspozycji produkcję, świadczenie usług Lui» zbyt znacznej części produktów czy usług jednej lub kilku gałęzi gospodarki, w celu ustalania mo- nopolowych cen na towary i osiągania wysokich zysków mo- nopolowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘taśma samoprzylepna’

Koncentracja kapitalu i produkcji prowadzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Pracownik, któ- ry nie czuje się w pełni współwłaścicielem przedsiębiorstwa, nie interesuje się kategorią kosztu w tym stopniu co -kate- ‘gorią dochodu. Koszty robocizny można obniżać albo stosując oszczędności w samych nakładach pracy, albo obniżając pła- ce. W gospodarce socjalistycznej można zaakceptować tylko tę pierwszą metodę obniżania nakładów pracy. Oszczędności w nakładach pracy można uzyskać dostosowując wielkość zatrudnienia do. rozmiarów wynikających z potrzeb procesu technologicznego. Żródłem oszczędności nakładów pracy jest wzrost jej wydajności oraz różnego. rodzaju zabiegi ergani- . zacyjne zmierzające do. uzyskania optymalnej intensywności pracy. Racjonalizacja zatrudnienia może napotykać trudności wówczas, gdy okaże się, iż konieczne są zwolnienia z pracy, przy czym zwolnienia te nie są uzasadnione wówczas, gdy istnieją warunki i potrzeba zwiększenia programu produkcji, Oszczędność pracy żywej pozwala zwiększać wydajność pra- cy. W wyniku postępu technicznego. maleją nakłady pracy ży- wej, a rosną nakłady pracy uprzedmiotowione], co może rów- nież być źródłem podwyżek płac, zwłaszcza przy zmniejsza- niu się jednostkowych kosztów całkowitych produkcji. W innych warunkach podwyżki płac prowadzą do. zwięk- szenia kosztów produkcji i do pogorszenia mierników oceny pracy przedsiębiorstw. Dlatego. podwyżki płac powinny być w jakimś, stopniu związane z rekompensowaniem zwiększa- nych kosztów pracy przez obniżkę innych składników kosz- tów. Płaca jako element kosztów produkcji powinna być po- równywana z rzeczowymi składnikami tych kosztów, Struktura plac to. – w szerokim znaczeniu – zróżnicowa- nie płac między gałęziami produkcji, branżami, przedsię- biorstwami, regionami, zawodami. Również sama płaca ma swoją strukturę wewnętrzną wynikającą z jej elementów składowych. Struktura płac w gospodarce socjalistycznej kształtuje się głównie pod wpływem działania prawa pedzia- łu według pracy. [hasła pokrewne: , podesty ruchome, taśma samoprzylepna, wynajem samochodów ]

Comments Off