Posts Tagged ‘tanie odbitki’

Ogólny kryzys kapitalizmu W calym

Posted in Uncategorized  by admin
August 11th, 2018

Ogólny kryzys kapitalizmu W całym dotychczasowym rozwoju produkcji społecznej spo- łeczeństwo ludzkie przechodzi od niższych do wyższych sto- sunków produkcji. Jest to proces ciągły, jakkolwiek nie wszę- dzie przebiega równomiernie. W określonych rejonach świata współistniej ą w poszczególnych okresach historycznych róż- ne sposoby produkcji’ i stosunki produkcji. W XIX w., obok stosunków kapitalistycznych panujących w krajach wówczas najwyżej rozwiniętych, istniały stosunki feudalne, a nawet jeszcze, jako zjawisko masowe, niewolnictwo. Istniało ono w Afryce i w Azji, a nawet w Stanach Zjednoczonych. Istniały też pozostałości wspólnoty pierwotnej. W XX w., zanim za- nikły na świecie pozostałości niewolnictwa, w Rosji w wyniku Rewolucji Październikowej pojawiły się socjalistyczne sto- sunki produkcji. . Kryzys określonych stosunków produkcji oznacza, że w rozwoju produkcji społecznej przestały one być przodujące. Oznacza to, że obok nich pojawiły się nowe, doskonalsze od poprzednich stosunki produkcji, które zaczynają wytyczać kierunki ogólnej tendencji rozwoju produkcji społecznej. No- we stosunki produkcji zapewniają też szybszy rozwój sił wy- twórczych w świecie, wzrost efektywności metod gospodaro- wania, zwiększanie racjonalności ludzkiego działania. Stosunki produkcji i sposób produkcji, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, mogą jednak istnieć jeszcze długo, gdyż w ich utrzymywaniu zainteresowane są określone klasy dysponujące siłą ekonomiczną i polityczną. Dlatego istnieją- ca nadbudowa społeczna występuje w obronie istniejącej ba- zy ekonomicznej. Aby utrzymać istniejące stosunki produkcji, klasy panujące usiłują dostosować produkcję do zmienionych warunków przejmując z nowego ustroju to, co pomaga w dy- namizowaniu produkcji i podtrzymywaniu starych stosunków produkcji nie naruszając ich podstaw. Równocześnie klasy pa- nujące w celu przedłużenia swego panowania, tj. przedłuże- nia istnienia starych stosunków produkcji, zarówno stosują, metody absolutyzmu i’ terroru, jak i (w zależności od kon- kretnej sytuacji) przeprowadzają reformy. społeczno-ekono- miczne. Celem wszystkich tych metod jest jak najdłuższe utrzymywanie stosunków produkcji, które znalazły się w osta- nie kryzysu. [patrz też: , producent drzwi, kawa do ekspresów, tanie odbitki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie odbitki’

Ogólny kryzys kapitalizmu W calym

Posted in Uncategorized  by admin
August 11th, 2018

Ceny normalne powinny też uwzględniać potrzeby równowagi popytu i podaży w długich okresach. W dysku- sjach na temat kształtowania cen (w Polsce, ZSRR i w in- nych krajach socjalistycznych) wysuwano różne propozycje konstruowania ceny normalnej jako- podstawy ceny rynko- wej. ‘Przedstawimy tu najczęściej wysuwane koncepcje ce- ny normalnej: gdzie: Pl – cena oparta na wartości; c – koszt środków produkcji; V -:- koszt płac na jednostkę produktu; M – produkt dodatkowy w go- spodarce narodowej; V – fundusz płac w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej. Jest to formuła, która ma zapewnić kształ- towanie się cen dóbr ekonomicznych zgodnie z ich wartością. Druga koncepcja sugeruje oparcie cen na cenie produkcji. Cena danego produktu składałaby się z kosztów produkcji plus narzut aku- mulacji wynikający z relacji wartości. środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa do globalnej wartości tych środków w gospodarce na- rodowej. Pamiętarny, że cena każdego dobra składa się z kosztu jego wy- tworzenia oraz z pewnej nadwyżki. Istotnym problemem polityki cen jest właściwa redystrybucja produktu dodatkowego (M). między po- szczeg6lne działy i gałęzie gospodarki narodowej. Wymaga to uwzględ- nienia w cenie normalnej (wyjściowej) części wytworzonego w gospo- darce narodowej produktu dodatkowego stanowiącej nadwyżkę ponad koszty produkcji. Jeżeli za podstawę ustalania cen przyjmuje się war- tość produktów i usług, to narzut produktu dodatkowego (M) dokony- wany jest proporcjonalnie do udziału płacy (‘V) w koszcie danego produktu, w stosunku do’ ogólnej sumy płac (V) wydatkowanej w sfe- rze produkcji materialnej w całej gospodarce narodowej. Można to zapisać: Pl = c+V+M•V c+v pz = c+v+M, C+V gdzie: Z – cena oparta na cenie produkcji (pozostałe oznaczenia jak we wzorze Trzecia koncepcja proponuje kształtowanie cen zgodnie z zasadą jcosztu krańcowego. Jako koszt krańcowy proponuje się przyjąć śred- I ni koszt zmienny w grupie przedsiębiorstw produkujących najdrożej. . Można to ująć w formułę: Ps = k+K, gdzie: Ps – cena normalna oparta na-koszcie krańcowym; k. – średni koszt zmienny danego wyrobu w grupie naj droższych producentów; K. -suma kosztów zmiennych w gospodarce narodowej; K. – suma kosztów stałych w gospodarce narodowej. [przypisy: , dostawcy silników elektrycznych w Polsce, schody magazynowe, tanie odbitki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie odbitki’

Ogólny kryzys kapitalizmu W calym

Posted in Uncategorized  by admin
August 11th, 2018

Ceny hurtowe to ceny, po których przedstebtorstwa hurtowe sprzedają towary konsumpcyjne jednostkom organizacyjnym handlu detalicznego. Ceny te są wyisze od ceny zbytu o wielkość marży hur- towej. Marża ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obrotu hurto- wego zapewniając jednocześnie zysk tym przedsiębiorstwom. Cenll detaliczne są to ceny ustalane na środki konsumpcji .oraz na te środki produkcji, które są przedmiotem sprzedaży rynkowej. Są to więc ceny, po których dobra ekonomiczne sprzedawane są ostatecz- nym odbiorcom – konsumentom. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie odbitki’

Ogólny kryzys kapitalizmu W calym

Posted in Uncategorized  by admin
August 11th, 2018

Ekonomia polityczna nie zajmuje się indywidualnymi ,ak- tarni wyboru celów, środków i metod, lecz aktami wyboru ty- powymi dla danego systemu podmiotów gospodarczych jako całości. Bada też wpływ stosunków społecznych na metody gospodarowania, gdyż racjonalność gospodarowania jest uwa- runkowana społecznie. W inny sposób wyznacza się cele gospodarowania, gdy do- minuje prywatna własność środków produkcji, inaczej też wydatkowane są ogólnospołeczne zasoby środków. Na przy- kład w kapitalizmie celem Jest .mekeymaltzacja zysku i przed- siębiorca kapitalistyczny może realizować swój cel w warun- kach niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych i zaso- bów. W świetle przyjętych w kapitalizmie kryteriów metody postępowania są racjonalne wtedy, gdy zapewniają realizację celu przy minimalnych własnych środkach (w tym przypad- ku idzie o nakład kapitału). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries