Posts Tagged ‘tanie odbitki’

Ogólny kryzys kapitalizmu W calym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogólny kryzys kapitalizmu W całym dotychczasowym rozwoju produkcji społecznej spo- łeczeństwo ludzkie przechodzi od niższych do wyższych sto- sunków produkcji. Jest to proces ciągły, jakkolwiek nie wszę- dzie przebiega równomiernie. W określonych rejonach świata współistniej ą w poszczególnych okresach historycznych róż- ne sposoby produkcji’ i stosunki produkcji. W XIX w., obok stosunków kapitalistycznych panujących w krajach wówczas najwyżej rozwiniętych, istniały stosunki feudalne, a nawet jeszcze, jako zjawisko masowe, niewolnictwo. Istniało ono w Afryce i w Azji, a nawet w Stanach Zjednoczonych. Istniały też pozostałości wspólnoty pierwotnej. W XX w., zanim za- nikły na świecie pozostałości niewolnictwa, w Rosji w wyniku Rewolucji Październikowej pojawiły się socjalistyczne sto- sunki produkcji. . Kryzys określonych stosunków produkcji oznacza, że w rozwoju produkcji społecznej przestały one być przodujące. Oznacza to, że obok nich pojawiły się nowe, doskonalsze od poprzednich stosunki produkcji, które zaczynają wytyczać kierunki ogólnej tendencji rozwoju produkcji społecznej. No- we stosunki produkcji zapewniają też szybszy rozwój sił wy- twórczych w świecie, wzrost efektywności metod gospodaro- wania, zwiększanie racjonalności ludzkiego działania. Stosunki produkcji i sposób produkcji, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, mogą jednak istnieć jeszcze długo, gdyż w ich utrzymywaniu zainteresowane są określone klasy dysponujące siłą ekonomiczną i polityczną. Dlatego istnieją- ca nadbudowa społeczna występuje w obronie istniejącej ba- zy ekonomicznej. Aby utrzymać istniejące stosunki produkcji, klasy panujące usiłują dostosować produkcję do zmienionych warunków przejmując z nowego ustroju to, co pomaga w dy- namizowaniu produkcji i podtrzymywaniu starych stosunków produkcji nie naruszając ich podstaw. Równocześnie klasy pa- nujące w celu przedłużenia swego panowania, tj. przedłuże- nia istnienia starych stosunków produkcji, zarówno stosują, metody absolutyzmu i’ terroru, jak i (w zależności od kon- kretnej sytuacji) przeprowadzają reformy. społeczno-ekono- miczne. Celem wszystkich tych metod jest jak najdłuższe utrzymywanie stosunków produkcji, które znalazły się w osta- nie kryzysu. [patrz też: , producent drzwi, kawa do ekspresów, tanie odbitki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie odbitki’

Ogólny kryzys kapitalizmu W calym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ceny normalne powinny też uwzględniać potrzeby równowagi popytu i podaży w długich okresach. W dysku- sjach na temat kształtowania cen (w Polsce, ZSRR i w in- nych krajach socjalistycznych) wysuwano różne propozycje konstruowania ceny normalnej jako- podstawy ceny rynko- wej. ‘Przedstawimy tu najczęściej wysuwane koncepcje ce- ny normalnej: gdzie: Pl – cena oparta na wartości; c – koszt środków produkcji; V -:- koszt płac na jednostkę produktu; M – produkt dodatkowy w go- spodarce narodowej; V – fundusz płac w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej. Jest to formuła, która ma zapewnić kształ- towanie się cen dóbr ekonomicznych zgodnie z ich wartością. Druga koncepcja sugeruje oparcie cen na cenie produkcji. Cena danego produktu składałaby się z kosztów produkcji plus narzut aku- mulacji wynikający z relacji wartości. środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa do globalnej wartości tych środków w gospodarce na- rodowej. Pamiętarny, że cena każdego dobra składa się z kosztu jego wy- tworzenia oraz z pewnej nadwyżki. Istotnym problemem polityki cen jest właściwa redystrybucja produktu dodatkowego (M). między po- szczeg6lne działy i gałęzie gospodarki narodowej. Wymaga to uwzględ- nienia w cenie normalnej (wyjściowej) części wytworzonego w gospo- darce narodowej produktu dodatkowego stanowiącej nadwyżkę ponad koszty produkcji. Jeżeli za podstawę ustalania cen przyjmuje się war- tość produktów i usług, to narzut produktu dodatkowego (M) dokony- wany jest proporcjonalnie do udziału płacy (‘V) w koszcie danego produktu, w stosunku do’ ogólnej sumy płac (V) wydatkowanej w sfe- rze produkcji materialnej w całej gospodarce narodowej. Można to zapisać: Pl = c+V+M•V c+v pz = c+v+M, C+V gdzie: Z – cena oparta na cenie produkcji (pozostałe oznaczenia jak we wzorze Trzecia koncepcja proponuje kształtowanie cen zgodnie z zasadą jcosztu krańcowego. Jako koszt krańcowy proponuje się przyjąć śred- I ni koszt zmienny w grupie przedsiębiorstw produkujących najdrożej. . Można to ująć w formułę: Ps = k+K, gdzie: Ps – cena normalna oparta na-koszcie krańcowym; k. – średni koszt zmienny danego wyrobu w grupie naj droższych producentów; K. -suma kosztów zmiennych w gospodarce narodowej; K. – suma kosztów stałych w gospodarce narodowej. [przypisy: , dostawcy silników elektrycznych w Polsce, schody magazynowe, tanie odbitki ]

Comments Off

« Previous Entries