Posts Tagged ‘szyny prądowe’

Manufaktury powstawaly przez skupianie w

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Manufaktury powstawaly przez skupianie w jednym pomieszczeniu. rze- mieślników różnych specjalności lub tej samej specjalności. Wykonując jedną określoną czynność, robotnik w mannfaktu- rze stawał się po pewnym czasie specjalistą w-wąskim zakre- sie. Rosła równocześnie siła produkcyjna jego pracy; Prosta kóOperacja pracy wedlug określenia K. Marksa, to “Forma pracy, przy której wiele osób pracuje planowo obok siebie i wspólnie w tym samym procesie produkcyjnym lub w różnych, lecz związanych ze sobą procesach produkcji ( … )”. (Kapitał,-t. I, ed. cit., s. 350.) Kapitalistyczny sposób produkcji Tracił jednak swoje da- wne uniwersalne kwalifikacje rzemieślnicze. Produkt pracy stawał się produktem spolecznym, a jego wytwórcy robotni- kami cząstkowymi . Wzrost wydajności pracy w manufakturze był wynikiem zwłaszcza podziału pracy wewnątrz przedsiębiorstwa przy produkcji tego samego towaru. Prosta kooperacja pracy w kapitalizmie doprowadziła do formalnego pooporządkowania pracy kapitalowi. Najemny ro- botnik, dawny samodzielny rzemieślnik, został wprawdzie uzależniony od kapitału, jednak posiadając nadal rzemieślni- cze kwalifikacje mógł w określonej sytuacji uruchomić war- sztat rzemieślniczy. Jednakże w miarę podziału pracy we- wnątrz przedsiębiorstwa dokonywało się realne podporząd- kowanie procy kapitałowi. Dawny rzemieślnik stał się bowiem robotnikiem cząstkowym, nie mógł już wrócić do produkcji rzemieślniczej. Manufaktura przyniosła znaczny wzrost wydajności pracy i przygotowała następny etap rozwoju sił wytwórczych, stwo- rzyła bowiem materialne podstawy zastosowania maszyn i produkcji maszynowej w przemyśle. Produkcja maszynowa wymagała podniesienia poziomu wykształcenia, a równocześ- nie umożliwiała zastępowanie robotnika o względnie wszech- stronnych kwalifikacjach robotnikiem wąsko kwalifikowa- nym. Rozwój produkcji maszynowej miał ważne konsekwen- cje ekonomiczne i społeczne. Do naj istotniejszych konsek- wencji ekonomicznych należały: gwałtowny wzrost wydaj- ności pracy, dalszy wzrost społecznego podziału pracy, spadek udziału płacy w kosztach produkcji, wzrost stopy i masy ży- sku, wzrost stopy akumulacji, a tym samym stopy inwesty- cji i przyspieszenie wzrostu gospodarczego. [więcej w: , szyny prądowe, centralne odkurzacze, wyposażenie łazienki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szyny prądowe’

Manufaktury powstawaly przez skupianie w

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Kategorie gospodarki towaro- wo-pieniężnej w kapitalizmie związane są- z wyzykiem pra- cy najemnej. W socjalizmie kategorie towarowo-pienie- żne- służą efektywnemu gospodarowaniu posiadanymi za- sobami. 4. Zasady tworzenia cen w gospodarce socjalistycznej Cena jest pieniężnym wyrażeniem wartości towaru. Skła- da się, ona zawsze z dwóch elementów: kosztów produk- cji oraz pewnej nadwyżki ponad te koszty. System .cen ro- zumiany jako sposób kształtowania i funkcjonowania ogółu cen w danym państwie zależy zawsze od stosunków społecz- nych, a także od specyfiki organizacyjnych form nadbudowy politycznej, zwłaszcza zaś od systemu planowania, i zarzą- dzania gospodarką riarodową. System cen jest więc różny w poszczególnych krajach przy danym poziomie rozwoju sił wytwórczych. Na temat roli systemu cen oraz podstaw kształtowania poziomu cen istnieją w teorii ekonomii politycznej poważne rozbieżności. Przedstawimy tu w skrócie najczęściej wysu- wane w teorii założenia systemu cen w gospodarce socjali- stycznej. , System cen powinien spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi umożliwiać dokonywanie racjonalnej alo- kacji zasobów, jakimi dysponuje dane społeczeństwo. Kry- terium optymalnej -alokacji jest funkcją celu gospodarewa- nia w socjalizmie (minimalizacja nakładów pracy społecz- nej na wytworzenie założonej wielkości dochodu narodowe- go lub jego maksymalizacja przy danych nakładach pracy społecznej we wszystkich dziedzinach produkcji społecznej), Przyjęcie tego kryterium oznacza, że jedynie taki rozdział zasobów, który gwarantuje minimalizację nakładów pracy na wytworzenie pożądanej ilości dóbr ekonomicznych, bę- dzie uznany za optymalny, gdyż tylko wtedy można najpeł- niej zaspokoić potrzeby materialne i kulturalne, całego spo- łeczeństwa przy danym poziomie sił wytwórczych., Aby system cen mógł zapewnić racjonalną alokację za- sobów, musi uwzględniać, jako podstawę poziomu ceny, spo- łecznie ‘niezbędne nakłady pracy tworzące wartość produk- tów, gdyż tylko ceny oparte na takiej podstawie zapewnia- ją postęp ekonomiczny i wzrost zaspokojenia .potrzeb spo- feczeństwa. Wynika to z faktu, że oszczędność pracy zosta- nie, najpełniej uwzględniona, jeżeli minimalizowaną funk- cję celu stanowić, będą łączne nakłady pracy na wytworze-, nie potrzebnej produkcji w całej gospodarce narodowej. [przypisy: , rusztowania warszawa, szyny prądowe, Domy z drewna ]

Comments Off