Posts Tagged ‘szyny prądowe’

Manufaktury powstawaly przez skupianie w

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2018

Manufaktury powstawaly przez skupianie w jednym pomieszczeniu. rze- mieślników różnych specjalności lub tej samej specjalności. Wykonując jedną określoną czynność, robotnik w mannfaktu- rze stawał się po pewnym czasie specjalistą w-wąskim zakre- sie. Rosła równocześnie siła produkcyjna jego pracy; Prosta kóOperacja pracy wedlug określenia K. Marksa, to “Forma pracy, przy której wiele osób pracuje planowo obok siebie i wspólnie w tym samym procesie produkcyjnym lub w różnych, lecz związanych ze sobą procesach produkcji ( … Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szyny prądowe’

Manufaktury powstawaly przez skupianie w

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2018

Kategorie gospodarki towaro- wo-pieniężnej w kapitalizmie związane są- z wyzykiem pra- cy najemnej. W socjalizmie kategorie towarowo-pienie- żne- służą efektywnemu gospodarowaniu posiadanymi za- sobami. 4. Zasady tworzenia cen w gospodarce socjalistycznej Cena jest pieniężnym wyrażeniem wartości towaru. Skła- da się, ona zawsze z dwóch elementów: kosztów produk- cji oraz pewnej nadwyżki ponad te koszty. System .cen ro- zumiany jako sposób kształtowania i funkcjonowania ogółu cen w danym państwie zależy zawsze od stosunków społecz- nych, a także od specyfiki organizacyjnych form nadbudowy politycznej, zwłaszcza zaś od systemu planowania, i zarzą- dzania gospodarką riarodową. System cen jest więc różny w poszczególnych krajach przy danym poziomie rozwoju sił wytwórczych. Na temat roli systemu cen oraz podstaw kształtowania poziomu cen istnieją w teorii ekonomii politycznej poważne rozbieżności. Przedstawimy tu w skrócie najczęściej wysu- wane w teorii założenia systemu cen w gospodarce socjali- stycznej. , System cen powinien spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi umożliwiać dokonywanie racjonalnej alo- kacji zasobów, jakimi dysponuje dane społeczeństwo. Kry- terium optymalnej -alokacji jest funkcją celu gospodarewa- nia w socjalizmie (minimalizacja nakładów pracy społecz- nej na wytworzenie założonej wielkości dochodu narodowe- go lub jego maksymalizacja przy danych nakładach pracy społecznej we wszystkich dziedzinach produkcji społecznej), Przyjęcie tego kryterium oznacza, że jedynie taki rozdział zasobów, który gwarantuje minimalizację nakładów pracy na wytworzenie pożądanej ilości dóbr ekonomicznych, bę- dzie uznany za optymalny, gdyż tylko wtedy można najpeł- niej zaspokoić potrzeby materialne i kulturalne, całego spo- łeczeństwa przy danym poziomie sił wytwórczych., Aby system cen mógł zapewnić racjonalną alokację za- sobów, musi uwzględniać, jako podstawę poziomu ceny, spo- łecznie ‘niezbędne nakłady pracy tworzące wartość produk- tów, gdyż tylko ceny oparte na takiej podstawie zapewnia- ją postęp ekonomiczny i wzrost zaspokojenia .potrzeb spo- feczeństwa. Wynika to z faktu, że oszczędność pracy zosta- nie, najpełniej uwzględniona, jeżeli minimalizowaną funk- cję celu stanowić, będą łączne nakłady pracy na wytworze-, nie potrzebnej produkcji w całej gospodarce narodowej. [przypisy: , rusztowania warszawa, szyny prądowe, Domy z drewna ]

Comments Off