Posts Tagged ‘switche światłowodowe’

Oddzialujac na przyrode czlowiek sam

Posted in Uncategorized  by admin
August 22nd, 2018

Oddziałując na przyrodę człowiek sam się zmieniał, zmie- niały się jego potrzeby i sposób życia, zmieniał się jego byt społeczny. Zmiany, te są rezultatem procesu produkcji, aby więc w pełni poznać byt społeczny człowieka – nie tylko jego .elementy materialne, ale i społeczne uwarunkowania, sy- stem celów, ideałów, kryteriów wartości, sytuację klas i po- szczególnych warstw społecznych oraz wzajemne między ni- mi stosunki – trzeba badać społeczny proces gospodarowania. Takie właśnie zadanie stawia sobie ekonomia polityczna I. Ekonomia polityczna bada całość faktów ekonomicznych w. procesie gospodarowania, tj. bada praktykę gospodarczą. Nie stawia sobie jednak za żadanie wyjaśniania poszczególnych faktów, ale szuka cech ogólnych, typowych dla faktów go- spodarczych występujących w danym etapie procesu gospo- darowania. 1 Słowo “ekonomia” wywodzi się od greckich słów: “oikos” (dom) i “nomos” (prawo), a ‘więc dosłownie znaczy: “prawa domu”, a w roz- szerzającym domyśle: “nauka o prawach gospodarstwa domowego”. I W takim znaczeniu używał słowa “ekonomia” Arystoteles. “Politikos” J to po grecku “społeczny”, a więc “ekonomia polityczna” oznacza naukę o prawach “domu” społecznego. Wyraz “dom” ma tu znaczenie go- spodarstwa, ostatecznie więc można uznać, że “ekonomia polityczna” to nauka o prawach gospodarstwa społecznego. W 1615 roku ukazała się praca Montchrestiena pt. Traite de l’economie politique i od tego czasu rozpowszechniło się używanie pojęcia “ekonomia polityczna” do określania nauki traktującej o gospodarowaniu na skalę spOłeczeństw, Kiedyś używano również określenia “ekonomia społeczna”, zwłaszcza w Polsce w XIX wieku. Zadania ekonomii politycznej W procesie gospodarowania, rozumianym naj ogólniej jako długotrwały proces obejmujący całą ludzkość od.zarania dzie- jów, można wyodrębnić pewne całości – systemy wzajemnie uwarunkowanych, współzależnych elementów. Takimi syste- mami są na przykład kapitalistyczny system ekonomiczny i socjalistyczny system ekonomiczny. [więcej w: , kawa sklep, switche światłowodowe, konstrukcje stalowe ]

Comments Off