Posts Tagged ‘surowce wtórne’

Surowce wtórne – segregacja odpadów

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2018

Eighth-Plastic-Continent-by-Luzinterruptus-10[1]Czym są surowce wtórne? Przyjęło się, że podobnym mianem określamy odpady produkcyjne bądź gotowe już, ale zużyte produkty, które nadają się do ponownego przerobu. Surowce wtórne to materiały, wśród których należałoby wymienić: makulaturę (książki, zeszyty, zadrukowane i niezadrukowane broszury, gazety i katony), tworzywa sztuczne (butelki PET, torebki plastikowe, puste butelki po środkach czystości i kosmetykach, plastikowe opakowania po żywności), metal (puszki po napojach i konserwach, drobny złom żelazny, kapsle). Segregacja odpadów uznawanych za surowce wtórne ułatwia proces ich przetwarzania, oczywiście pod warunkiem, że jest wykonywana w sposób dokładny i właściwy. Plastikowe pojemniki lub odpady wykonane z innych, wymienionych powyżej materiałów, należy wypłukać przed umieszczeniem we właściwym worku czy pojemniku – w przeciwnym razie proces ich przetwarzania ulega zaburzeniu i staje się mniej efektywny. Dzięki recyklingowi zmniejsza się problem składowania odpadów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘surowce wtórne’

Surowce wtórne – segregacja odpadów

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2018

Postęp w stosunku do poprzedniego rozwiązania polegał mi. tym, że o ile centralne zarządy działały w oparciu m.in. o szczegółowy podział branżowy (nawet kombinat dzielono między ‘różne centralne zarządy), o tyle przy tworzeniu zjednoczeń większy nacisk położono na kompleksowość i w pewnych przypadkach dwa, i więcej centralnych zarządów łączono w ,jedno zjednoczenie. W porównaniu z liczbą cen- tralnych zarządów liczba zjednoczeń zmniejszyła się wówczas o 411/0. Zjednoczenia przejęły znaczną część Jednostek zaplecza nauko- wo-badawczego i rozwojowego. Podjęto też próbę ułożenia stosunków pomiędzy przedsiębiorstwami a zjednoczeniami na nowych zasadach. Wyrazem tego było powołanie kolegiów, w skład których wchodzili: dyrektor zje,dnoczenia, jego zastępcy or~z dyrektorey przedsiębiorstw i kierownicy jednostek zaplecza. Kolegia te miały uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących- działalności opera- cyjnej i rozwojowej zjednoczeń. Zjednoczeniom przekazano odpowie- dzialność za rozwój branży wyposażając je w odpowiednie fundusze, a w tym również w fundusze na cele inwestycyjne. W kontynuowanej obecnie reformie zarządzania przemys- łem koncentruje się uwagę na usprawnianiu działalności przedsiębiorstw i zjednoczeń oraz kombinatów. W Uchwale VI Zjazdu PZPR zapowiedziano następujące kierunki zmian; – zwiększenie samodzielności i odpowiedziB:lności .przed- siębiorstw, zjednoczeń i kombinatów w zakresie bieżących decyzji ekonomicznych; – oparcie działalności na zasadzie powiązania z planem centralnym; – możliwość uzyskiwania korzyści wynikających z lepszej gospodarności i ponoszenia’ ekonomicznych konsekwencji te- go gospodarowania; – opracowanie nowych mierników oceny pracy przedsię- biorstw stwarzających możliwości kompleksowych, perio- dycznych ocen ich działalności przez organa państwowe. Ustalenia co do oparcia struktury organizacyjnej gospo- darki na zjednoczeniach i kombinatach! będą zmierzały do tworzenia wielkich’ organizacji gospodarczych (WOG). Wielka organizacja gospodarcza to wyodrębnione ekono- micznie i organizacyjnie ogniwo gospodarcze wyposażone w osobowość’ prawną i działające na zasadach pełnego .rozra- chunku gospodarczego; ma dostarczać gospodarce narodowej wyroby lub usługi zaspokajające określony rodzaj potrzeb społecznych; może grupować przedsiębiorstwa, zakłady i in- ne jednostki organizacyjne (np .. jednostki naukowo-badaw- cze); ma być przedsiębiorstwem o dużym zakresie samodziel- ności w dziedzinie produkcji na rynek krajowy i zagranicz- ny; ma być podporządkowana bezpośrednio ministerstwu. [przypisy: , kabina prysznicowa, surowce wtórne, podłogi drewniane ]

Comments Off