Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2018

Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie pierwszej rewolucji przemysłowej przewrót tech- niczny dokonał się przede wszystkim w przemyśle lekkim, a zwłaszcza w przemyśle tekstylnym. Rozwój przemysłu lek- kiego stwarzał ogromne zapotrzebowanie na maszyny, a wzrost wydajności pracy w tym przemyśle zmniejszał zapo- trzebowanie na siłę roboczą. Stwarzało to zarówno możliwości, jak i konieczność rozwoju przemysłu ciężkiego. Proporcje między przemysłem lekkim i ciężkim zaczęły .sie zmieniać w zasadniczy sposób. W wysoko rozwiniętych krajach kapitali- stycznych (a w XX w. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2018

Najistotniejsze konsekwencje społeczne rozwoju produkcji maszynowej to dalsze uspołecznienie procesu produkcji, wzrost ogólnych kwalifikacji w społeczeństwie kapitalistycznym, szybko doko- nujący się wraz Z uprzemysłowieniem proces urbanizacji kra- jów kapitalistycznych, zmiany w społeczriym podziale pracy, zapoczątkowanie rozwoju usług materialnych i niematerial- nych. Wszystkie te procesy, zarówno ekonomiczne, jak i spo- łeczne, dokonywały się żywiołowo, wywołując przy tym zao- strzenie się sprzeczności, między burżuazją a proletariatem, prowadząc do wzrostu bezrobocia, nasilając walkę klasową. Przechodzenie od manufaktury do produkcji maszynowej stało się podstawą technicznego i społecznego przewrotu w produkcji, rewolucji przemysłowej, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii w latach 1780 – 1830, a w innych krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Północnej w• XIX w. Pierwsza rewolucja przemysłowa dokonana została w wyniku: 1) zastosowania i rozwoju maszyny narzędziowej jako środ- ka pracy zastępującego rękę ludzką; 2) zastosowania nowych źródeł energii (zastąpienie siły mięśni ludzkich, zwierzęcych i takich sił przyrody, jak wiAtr czy woda, energią pary wodnej i energią elektryczną; 3) zastosowania nowych przedmiotów pracy, takich jak ru- da żelaza, węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa; te przedmioty pracy były już oczywiście znane przedtem, lecz me odgrywały istotnej roli w produkcji. Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii na przełomie wieku XVIII i XIX oznaczała zwycięstwo burżuazyjnego spo- sobu produkcji jako systemu gospodarczego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2018

Przy tym nierównomier- ność rozwoju w kapitalizmie dotyczy przedsiębiorstw, gałę- zi produkcji oraz całych poszczególnych krajów: Wraz z przyspieszeniem rozwoju sil wytwórczych i rozwo- jem kapitalizmu monopolistycznego zmiany ekonomicznej i politycznej roli poszczególnych państw dokonują się w krótkich okresach; jest to istotna różnica w porównaniu z roz- wojem kapitalizmu przedmonopolistycznego. Powoduje to wzrost sprzeczności w światowym systemie gospodarki kapi- talistycznej. Analizę ekonomicznych cech kapitalizmu monopolistuczne- . go przeprowadził Lenin w pracy Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu. Są to cechy następujące: 1) dochodzi do koncentracji kapitału i produkcji, co prowa- dzi do powstania monopoli odgrywających decydującą rolę w życiu gospodarczym: 2) kapitał bankowy zespala się z przemysłowym, w wyniku czego powstaje kapitał finansowy i oligarchia finansowa do- minująca w życiu gospodarczym: 3) szczególnego znaczenia – obok wywozu towarów – na- biera eksport kapitału; 4) powstają międzynarodowe związki kapitalistów, mono- pole międzynarodowe dzielące między siebie rynki i zasoby świata na strefy swoich wpływów; 5) dobiega końca terytorialny podział świata między naj sil- niejsze mocarstwa kapitalistyczne. Koncentracja kapitału i produkcji dokonuje się nadal. Szczególnie szybka jest w gospodarce amerykańskiej. W r. trzy największe firmy przemysłowe USA, Generał Motors, Standard Oil ‘of New Jersey i Ford’ Motor Company, uzyskały wyższy dochód. brutto niż wszystkie amerykańskie gospodarstwa rolne razem wzięte. W tymże roku dochód Ge- neral Motors – 20,7 mld dol. – dorównał niemal dochodowi 3 milionów najmniejszych gospodarstw rolnych w USA. Do- chód brutto każdej z trzech tych firm był dużo wyższy niż któregokolwiek z 49 stanów 12. W 1961 r. liczba towarzystw przemysłowych o obrotach po- nad 500 mln dol. wynosiła: wUSA – 97, w krajach EWG- 27,’w pozostałych krajach kapitalistycznych – 22; w 1966 r. w USA:134, w EWG – 41, w pozostałych krajach kapitali- stycznych – 49. Firm, których obroty przekraczały 1 mld dol. rocznie-w 1966 r. było 87, z teg 60 to firmy amerykańskie; [przypisy: , Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, nagrzewnice powietrza, Studnie głębinowe ]

Comments Off