Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie pierwszej rewolucji przemysłowej przewrót tech- niczny dokonał się przede wszystkim w przemyśle lekkim, a zwłaszcza w przemyśle tekstylnym. Rozwój przemysłu lek- kiego stwarzał ogromne zapotrzebowanie na maszyny, a wzrost wydajności pracy w tym przemyśle zmniejszał zapo- trzebowanie na siłę roboczą. Stwarzało to zarówno możliwości, jak i konieczność rozwoju przemysłu ciężkiego. Proporcje między przemysłem lekkim i ciężkim zaczęły .sie zmieniać w zasadniczy sposób. W wysoko rozwiniętych krajach kapitali- stycznych (a w XX w. i w krajach socjalistycznych) udział przemysłu ciężkiego w rozwoju gospodarki stał się decydują- cy. Wzrost roli przemysłu ciężkiego i jego dynamiczny roz- wój był m.in. wynikiem dalszego rozwoju wynalazczości, a jednocześnie wynalazczość tę pobudzał. AutomatyzacJa Tempo postępu technicznego, zarówno w krajach socjalis- tycznych, jak i w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycz- nych, jest współcześnie niesłychanie szybkie. Najistotniejszą cechą współczesnego rozwoju techniki jest zastosowanie me- chanizmów samoczynnie kierujących i regulujących, tj. auto- matyzacja produkcji. Automatyzacja zapewnia samoczynny przebieg produkcji według zadanego programu, eliminuje pra- cę fizyczną, a w dużym stopniu i pracę umysłową. Pełna lub kompleksowa automatyzacja, jakkolwiek występuje dzisiaj jeszcze dość rzadko, ogranicza ingerencję ludzką w produkcji tylko do nadzoru i konserwacji urządzeń. Współczesny postęp techniczny prowadzi do tzw. ciągłości procesu produkcyjnego. Zautomatyzowany proces produkcji jest nieprzerwany od po- dania surowca do wytworzenia gotowego produktu, co pozwa- la naskrócenie cyklu produkcyjnego. Obecnie postęp zarówno techniczny, jak organizacyjny rozwija się przede wszystkim dzięki nauce. Równocześnie szybko wzrastają ludzkie kwalifikacje. Podczas gdy w XIX w., a tym bardziej w wiekach poprzednich, postępu technicznego dokonywali przede wszystkim ludzie bezpośrednio pracujący w zakładach produkcyjnych, to dzisiaj naj istotniejsze osiąg- nięcia techniczne uzyskiwane są dzięki współpracy ogromnej liczby naukowców wszystkich specjalności oraz ścisłego współ- działania wielu gałęzi produkcji. Rozwój badań naukowych stał się podstawą rozwoju sił wytwórczych. [podobne: , Układanie kostki brukowej Warszawa, Studnie głębinowe, blaty granitowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Najistotniejsze konsekwencje społeczne rozwoju produkcji maszynowej to dalsze uspołecznienie procesu produkcji, wzrost ogólnych kwalifikacji w społeczeństwie kapitalistycznym, szybko doko- nujący się wraz Z uprzemysłowieniem proces urbanizacji kra- jów kapitalistycznych, zmiany w społeczriym podziale pracy, zapoczątkowanie rozwoju usług materialnych i niematerial- nych. Wszystkie te procesy, zarówno ekonomiczne, jak i spo- łeczne, dokonywały się żywiołowo, wywołując przy tym zao- strzenie się sprzeczności, między burżuazją a proletariatem, prowadząc do wzrostu bezrobocia, nasilając walkę klasową. Przechodzenie od manufaktury do produkcji maszynowej stało się podstawą technicznego i społecznego przewrotu w produkcji, rewolucji przemysłowej, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii w latach 1780 – 1830, a w innych krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Północnej w• XIX w. Pierwsza rewolucja przemysłowa dokonana została w wyniku: 1) zastosowania i rozwoju maszyny narzędziowej jako środ- ka pracy zastępującego rękę ludzką; 2) zastosowania nowych źródeł energii (zastąpienie siły mięśni ludzkich, zwierzęcych i takich sił przyrody, jak wiAtr czy woda, energią pary wodnej i energią elektryczną; 3) zastosowania nowych przedmiotów pracy, takich jak ru- da żelaza, węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa; te przedmioty pracy były już oczywiście znane przedtem, lecz me odgrywały istotnej roli w produkcji. Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii na przełomie wieku XVIII i XIX oznaczała zwycięstwo burżuazyjnego spo- sobu produkcji jako systemu gospodarczego. Jej upowszech- nianie przyspieszało obalanie feudalnego sposobu produkcji w tych krajach, w których panował w tym okresie. Pierwsza rewolucja. przemysłowa była konsekwencją rozwoju sił wy- twórczych oraż zwycięstwa burżuazyjnych stosunków pro- dukcji. Rewolucja przemysłowa stworzyła materialno-techniczną bazę rozwoju kapitalizmu, podstawy rozwoju przemysłu cięż- kiego, wywołała konieczność koncentracji kapitału i produk- cji, a równocześnie ostatecznie ugruntowała podział klasowy społeczeństwa burżuazyjnego na proletariat i burżuazję. [hasła pokrewne: , prawo jazdy kat a Lublin, wywoływanie zdjęć, Studnie głębinowe ]

Comments Off

« Previous Entries