Posts Tagged ‘stoiska targowe’

Rozwój sil wytwórczych i towarzy-

Posted in Uncategorized  by admin
February 2nd, 2018

Rozwój sił wytwórczych i towarzy- szący temu procesowi społeczny podział pracy prowadzą do zanikania form gospodarstwa i na tej drodze powstaj.e nowa, dziś powszechna forma organizacyjna wytwórczości, którą jest właśnie przedsiębiorstwo. Czym różni się zasadniczo gos- podarstwo od przedsiębiorstwa? Gospodarstwo przeważającą część wytwarzanego, produktu zużywało we własnym zakre- sie, a produkcja na potrzeby zewnętrzne stanowiła jedynie margines jego działalności. Natomiast w przedsiębiorstwie jest wręcz przeciwnie. Podstawowa jego. wytwórczość nasta- wiona jest na zewnątrz, a skala produkcji dla siebie stanowi tu margines jego działainości. Oczywiście nietrudno zauwa- żyć, że mówimy o formie organizacji produkcji, jaką jest przedsiębiorstwo w ogóle i ze taka jego forma występuje też powszechnie we współczesnej gospodarce kapitalistycznej. W dalszym ciągu ‘zajmować się jednak będziemy przedsię- biorstwem socjalistycznym, a czytelnik znający już z poprzed- niej części podręcznika założenia ustrojowe kapitalizmu zda sobie sprawę ze specyfiki tej samej’ formy przedsiębiorstwa w obu sposobach gospodarowania. Przedsiębiorstwo socjalistyczne’ jest organizacją zespalającą ludzi i rzeczy na podstawie społecznej własności środków produkcji, działa, w ramach społecznego podziału pracy stycznego i W oparciu o plan ogólnonarodowy samodzielnie realizuje cele odpowiadające interesom ogólnospołecznym; które są skojarzone z jego własnym interesem. Przedsiębiorstwo so- cjalistyczne jest wyodrębnioną cząstką majątku produkcyj- nego zespolonego z wytwórcami. Wyodrębnienie to ma cha- rakter techniczno-produkcyjny, organizacyjny i ekonomiczny. Wypdrębnienie techniczno-pro,dukcyjne wynika ,ze specy- fiki i roli przedsiębiorstwa w ramach społecznego podziału pracy. Grupuje ono środki produkcji właściwe dla danego rodzaju wytwórczości, oraz ludzi o kwalifikacjach, potrzeb- nych do posługiwania się tymi środkami. w celu wytworzenia określonego produktu, Odrębność prganizacYJna polega na określonym umiejsco- wieniu przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjne] gospo- darki i zakłada,’ że ono samo ma własny system’ kierowania ludźmi i dysponowania rzeczami. [hasła pokrewne: , stoiska targowe, hurtownia szkła, wyposażenie wnętrz ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stoiska targowe’

Rozwój sil wytwórczych i towarzy-

Posted in Uncategorized  by admin
February 2nd, 2018

W socjalizmie nie może mieć zastosowania prawidłowość wiążąca poziom płacy :t wartością siły roboczej. Odchylenie poziomu płac od wartości siły roboczej ma charakter trwały, a koszty utrzymania występują jedynie jako dolna granica poziomu płac . Przy tym płaca nie obejmuje całości kosztów odtworzenia zdolności do pracy, gdyż część tych kosztów jest pokrywana z funduszu spożycia zbiorowego. Model zależności między produkcją a podziałem, wyzna- czających poziom płac, przedstawiamy na rys. 33 I. Płaca w gospodarce socjalistycznej przestaje być ucieleś- nieniem antagonistycznych interesów w stosurikach pracy. Z punktu widzenia pracownika jest ona jego udziałem w fun- duszu spożycia indywidualnego. Nie przestaje jednak być elementem kosztów produkcji i, w tym zakresie mogą wy- stąpić sprzeczności interesów indywidualnych z interesem społecznym. Przejawem tych sprzeczności jest dążenie pra- cowników do maksymalizacji płac jako dochodu oraz dążenie przedsiębiorstw do minimalizacji płac jako kosztu. Nie są to sprzeczności ani antagonistyczne, – ani długookresowe, ale nie można ich nie doceniać. Model z rysunku 33 ilustruje bezpośrednią zależność wysokości płacy od rozmiarów produkcji i społecznej wydajności pracy. Przyj- mujemy założenie, że nie występule płaca zerowa oraz że oferta pracy (ludność w wieku zdolności do pracy, która pracę chce podjąć) kształ- tuje się pod wpływem potrzeb gospodarstwa domowego w związku z danyrn układem poziomó płac. Realny wzrost płac zawsze zwiększa, ogólne koszty zasto- sowania pracy. Jeżeli nie towarzyszy mu proporcjonalny wzrost wydajności pracy, wówczas rosną również. koszty jednostkowe produkcji. Oczywiście przy innych warunkach nie zmienionych stworzy to tendencje do wzrostu cen i w re- zultacie efekt podwyżki płac zniknie. Zwiększać płace realne można wtedy, gdy uzasadnia to wzrost wydajności pracy, na- tomiast nacisk pracowników na płace nominalne może wy- woływać zjawiska inflacyjne: Do konfrontacji interesów pra- cowników i zatrudniających ich przedsiębiorstw dochodzi w trakcie planowania płac, pozwalającego na eliminowanie wszelkich żywiołowych procesów w tej dziedzinie i rozwią- zywanie ewentualnych sprzeczności. [patrz też: , regały półkowe, stoiska targowe, hurtownia elektryczna ]

Comments Off