Posts Tagged ‘skoki spadochronowe’

Sily wytwórcze sa najbardziej ruchliwym

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2018

Siły wytwórcze są najbardziej ruchliwym czynnikiem ma- terialnego życia społecznego, gdyż w nieustannym procesie zaspokajania stale zmieniających się potrzeb ludzkich dósko- nalone są narzędzia i metody oddziaływania na przyrodę, Siły wytwórcze są treścią sposobu produkcji, stosunki produkcji zaś jego społeczną formą. Zgodnie z prawami dialektyki jed- nym z najistotniejszych przejawów rozwoju jest powstawanie, narastanie i przezwyciężanie sprzeczności między treścią i for- mą. Z chwilą gdy stosunki produkcji przestają odpowiadać istniejącemu poziomowi sił wytwórczych, pojawia się niezgod- ność formy procesu produkcji z jego materialną treścią. Zgod- ność stosunków produkcji z charakterem sił wytwórczych zo- staje naruszona, musi więc nastąpić ponowne ich dostosowanie przez zmianę formy, a więc sposobu produkcji, gdyż siły wy- twórcze stanowiące podstawę osiągniętego poziomu cywiliza- cji muszą być zachowane. W społeczeństwach klasowych lik- widacja konfliktu między formą i treścią ma z reguły charak- ter gwałtowny; dowodzą tego rewolucje społeczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skoki spadochronowe’

Sily wytwórcze sa najbardziej ruchliwym

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2018

Układ gospodarczy jako całość. przy ustalaniu zadań kie- ruje się określonymi preferencjami społeczno-ekonomiczny- mi. Mogą one dotyczyć m.in. struktury produkcji, postępu technicznego, dynamiki gospodarczej. Preferencje te dociera- ją do przedsiębiorstwa za pośrednictwem systemu dyrektyw i systemu pobudzania parametrycznego, a mogą również do- cierać w systemie mobilizacji politycznej. Najogólniej biorąc, takimi drogami dochodzi do ustalenia zadań jednostek gospo- darujących. Działalność gospodarcza to, jak wiadomo, wytwarzanie produktów lub usług oraz ich zbywanie (realizacja). Jeśli tak rozumiane pojęcie działalności gospodarczej odniesiemy do przedsiębiorstwa, to wynikną z tego. ważne wnioski dla bar- dziej precyzyjnego określenia jego celu. Cel ten nie może się ograniczać do wykonywania zadań planu produkcji. Zna- na jest z doświadczenia “produkcja na plan”, tzn. sytuacja, kiedy potrzeby społeczne już się zmieniły, a przedsiębior- stwo nie korygowało własnych zadań co do- rodzaju i asorty- mentu wytwarzanych wyrobów. Społeczeństwo interesuje się tylko taką produkcją, która jest mu potrzebna, niezależ- nie od jej rzeczowej postaci, a więc niezależnie od tego, czy to są środki produkcji, czy artykuły konsumpcyjne. Przed- siębiorstwo zatem wykona swoje zadanie tylko wtedy, gdy jego wytwory zostaną społecznie zaakceptowane. Celem przedsiębiorstwa powinno być wytwarzanie dóbr i. usług oraz ich realizacja. Planowanie produkcji minimalizuje niepew- ność zbytu, ale nie przesądza o wykonaniu zadań zgodnie z wymaganiami odbiorców (świadczy o tym tzw. “produkcja na. magazyn” oraz występowanie nadmiernych zapasów wy- rob ów ‘gotowych i półfabrykatów). Przedsiębiorstwo powin- no być zatem oceniane nie według tego, co i ile wytworzyło, ale według tego, czy sprzedało (zrealizowało) wytworzoną produkcję. Społeczeństwu socjalistycznemu jako’ całości nie może być obojętne, jakim nakładem środków, które ma do dyspozycji, przedsiębiorstwo zrealizowało swoje zadania, innymi słowy, jaki rozmiar kosztów towarzyszy zrealizowanej skali produk- cji. [podobne: , dostawcy silników elektrycznych w Polsce, skoki spadochronowe, materiały tapicerskie ]

Comments Off