Posts Tagged ‘siłowniki hydrauliczne’

Koncentracja, a zwlaszcza. centralizacja kapitalu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Koncentracja, a zwłaszcza. centralizacja kapitału i produk- cji oraz wzrost roli monopoli różnych krajów, prowadzą do porozumiewania się monopoli i do powstawania monopoli międzynarodowych. Celem monopoli międzynarodowych jest podział rynków zbytu, prowadzenie wspólnej polityki cen, określanie rozmiarów produkcji, opanowanie i .podział źródeł surowców itd. Wpływ międzynarodowych monopoli jest w po- ważnym stopniu ograniczony przez rozwój światowego syste- mu socjalistycznego. . W okresie powstawania i rozwoju kapitalizmu, gdy doko- nywano wielkich odkryć geograficznych, rozpoczął się roz- wój kolonializmu, zajmowanie terytoriów “niczyich”. Najpo- tężniejsze imperium kolonialne stworzyła Wielka Brytania, drugie miejsce zajmowała Francja, a dalsze Niemcy, Belgia. Holandia, USA i kilka innych krajów. o mniejszym już poten- cjale ekonomicznym i militarnym (np. Hiszpania i Portugalia). Na przełomie XIX i XX w. zakończył się “pokojowy” podział świata, pokojowy, gdyż nie dokonywał się drogą wojny mię- dzy państwami kapitalistycznymi. Po zakończeniu terytorial- nego podziału świata każdej dalszej zmiany na mapie politycz- nej świata można było dokonać jedynie w drodze wojny mię- dzy krajami imperialistycznymi. Po drugiej wojnie światowej doszło do gwałtownego rozpa- du systemu kolonialnego imperializmu. Decydujący wpływ na Największą rolę w porozumieniach międzynarodowych w okresie międzywojennym odgrywały monopole niemieckie i angielskie, a po II wojnie światowej decydujące znaczenie uzyskały monopole amery- kańskie. W 1967 r. na 118 korporacji-miliarderów, tj. tych, których roczna sprzedaż wynosiła ponad l mld dol., 86 było amerykańskich (USA), 9 zachodnioniemieckich, 4 włoskie, 4 francuskie, l holenderska i l szwajcarska. Ogólny kryzys kapitalizmu likwidację systemu kolonialnego wywarła Rewolucja Paź- dziernikowa oraz rozwój światowego systemu socjalistyczne- go. Kraje wyzwolone spod ucisku kolonialnego znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdyż startują dopiero do roz- woju gospodarczego, rozpoczynają industrializację. W wielu byłych krajach kolonialnych proces unowocześniania gospo- darki będzie trwał niewątpliwie dziesiątki lat. [patrz też: , wdrożenia magento, klimatyzacja warszawa, siłowniki hydrauliczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘siłowniki hydrauliczne’

Koncentracja, a zwlaszcza. centralizacja kapitalu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Uwzględnianie tych wskazań pozwoli na to, aby każdy system cen spełniał pod- stawową funkcję – prowadził do racjonalnej alokacji po- siadanych zasobów. RACHUNEK EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOSCI WYBORU TECHNIKI PRODUKCJI l. Rola i rodzaje rachunku ekonomicznego W procesie gospodarowania podmioty gospodarcze – produ- cenci, konsumenci lub przedsiębiorstwa jako wyodrębnione jednostki gospodarcze – muszą podejmować różnorodne de- cyzje. Decyzje mogą dotyczyć celu. działalności gospodarczej, a także zastosowania odpowiednich środków i metod jego re- alizacji. Działanie w warunkach ograniczeń materialnych lub społecznych i wielości możliwych celów, często konkuren- cyjnych, wymaga stałego dokonywania wyboru podejmowa- nia odpowiednich decyzji. Akty wyboru są skomplikowane, muszą bowiem obejmować skalę celów, preferencji, motywa- cji .przy danych zasobach i warunkach ich życia, a również . uwzględniać wiele możliwych metod realizacji danych celów. Swiadoma działalność- człowieka zmierza do takiego zasto- sowania dostępnych środków, aby osiągnąć zamierzony cel. Zasadą postępowania w działaniu, a zarazem kryterium ra- cjonalności, jest zasada minimalizacji środków (zasada oszczędności) przy realizacji danych celów. Określa się ją jako zasadę racjonalnego gospodarowania. Nie sposób w tym miejscu rozważyć wszystkie problemy związane z racjonalnym postępowaniem (szczegółowo zajmuje się nimi prakseologia), trzeba tu jednak zwrócić uwagę na to, że racjonalność może być subiektywna lub obiektywna. Z ra- . cjonalnością subiektywną mamy do czynienia wówczas, gdy podmiot gospodarczy podejmuje decyzje na podstawie włas- nych bezpośrednich pojęć o celach i środkach oraz metod Zasada ta znana jest też jako zasada maksymalizacji celu (zasada wydajności) przy danych środkach. Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji znanych sobie z doświadczenia życiowego. Racjonalność obiektywna lub zobiektywizowana to postępowanie w opar- ciu o wiedzę naukową klasyfikującą cele, środki i metody. Podstawą obiektywizacji racjonalnego gospodarowania są między innymi nauki ekonomiczne. [więcej w: , drzwi wewnętrzne, siłowniki hydrauliczne, podłogi drewniane ]

Comments Off

« Previous Entries