Posts Tagged ‘siłowniki hydrauliczne’

Koncentracja, a zwlaszcza. centralizacja kapitalu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2018

Koncentracja, a zwłaszcza. centralizacja kapitału i produk- cji oraz wzrost roli monopoli różnych krajów, prowadzą do porozumiewania się monopoli i do powstawania monopoli międzynarodowych. Celem monopoli międzynarodowych jest podział rynków zbytu, prowadzenie wspólnej polityki cen, określanie rozmiarów produkcji, opanowanie i .podział źródeł surowców itd. Wpływ międzynarodowych monopoli jest w po- ważnym stopniu ograniczony przez rozwój światowego syste- mu socjalistycznego. . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘siłowniki hydrauliczne’

Koncentracja, a zwlaszcza. centralizacja kapitalu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2018

Uwzględnianie tych wskazań pozwoli na to, aby każdy system cen spełniał pod- stawową funkcję – prowadził do racjonalnej alokacji po- siadanych zasobów. RACHUNEK EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOSCI WYBORU TECHNIKI PRODUKCJI l. Rola i rodzaje rachunku ekonomicznego W procesie gospodarowania podmioty gospodarcze – produ- cenci, konsumenci lub przedsiębiorstwa jako wyodrębnione jednostki gospodarcze – muszą podejmować różnorodne de- cyzje. Decyzje mogą dotyczyć celu. działalności gospodarczej, a także zastosowania odpowiednich środków i metod jego re- alizacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘siłowniki hydrauliczne’

Koncentracja, a zwlaszcza. centralizacja kapitalu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2018

Bardzo ważnym rodzajem rachunku ekonomicznego jest rachunek efektywnosci techniki 1?rodukcji. Jest on podstawą wyboru odpowiedniej techniki spośród możliwych rozwiązań techniczno-ekonomicznych zarówno przy projektowaniu bu- dowy nowych inwestycji lub modernizacji, jak i przy ustala- niu rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. 2. Zadania gospodarki narodowej a wybór technik produkcji’ Program działania w skali ogólnogospodarczej powinien zawierać zadania dla poszczególnych podmiotów gospodar- czych i spełniać warunki ,ównowagi gospodarczej. Zidentyfi- kowanie i ilościowe określenie czynników wzrostu gospodar- czego, a następnie. sformułowanie zależności między nimi a wzrostem dochodu narodowego jest koniecznym warunkiem przy formułowaniu wstępnych koncepcji każdego programu gospodarczego dla danego kraju. Program taki powinien okre- ślać tempo wzrostu dochodu narodowego, poziom konsumpcji, stopę akumulacji, poziom zatrudnienia, a także na podsta- wie tych ustaleń – tempo wzrostu głównych gałęzi produk- cji z uwz-ględnieniem docelowej struktury popytu. Ogólnie-biorąc, program działania gospodarczego. powinien zawierać, jak większość programów działania, odpowiedź na pytanie: co wytwarzać, ile, kiedy: jak, gdzie. Można to zapi- sać jako: . gdzie: g – techniki produkcji (g = 1, 2, g); Q – ilość: i-rodzaj produktu’(i = 1,2, .,.,•n); h-lokalizacja (h= 1, 2, … , h’); t – czas (t == 1, 2, … , t’). Tak sformułowany program działania znajduje odzwiercie- dlenie w planie gospodarczym. Plan określa więc strukturę rzeczową produkcji: strukturę technik wytwarzania; prze- strzenną i czasową strukturę produkcji. Wszystkie decyzje prowadzące do sformułowania zadania opisanegowe wzorze (1) powinny być praygotowana w opar- ciu O odpowiedni rachunek ekonomiczny. Niezbędna jest więc znajomość związków występujących między środkami i cela- mi, znajomość ilościowych relacji między’ nakładami .i efek- tarni zmieniającymi się w czasie i przestrzeni. [podobne: , hale przemysłowe, siłowniki hydrauliczne, obróbka skrawaniem ]

Comments Off

Posts Tagged ‘siłowniki hydrauliczne’

Koncentracja, a zwlaszcza. centralizacja kapitalu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2018

Najbardziej spektaku- larną formą postępu technicznego jest zastępowanie człowie- ka przez mechanizmy w takich funkcjach jego procesu pracy, jak funkcja energetyczna, wykonawcza, kontrolująca i częś- ciowo logiczna. Proces badawczo-rozwojowy, jak każdy proces, można dla celów analizy przedstawiać w formie różnych modeli. Jeśli potraktujemy naukę jako proces uzyskiwania informacji o otaczającej nas rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, to produktami tego procesu będą hipotezy, teorie, prawa, kon- cepcje . “Siła produkcyjna” procesu. bada wczego wyrazi się np. w rozszerzeniu granic zastosowania fizyki, chemii i w opanowaniu wysoko zorganizowanej materii. Rozwój techniki jako sfery działalności materialnej opiera się na strumieniach informacji naukowej: Poznanie mecha- nizmu tworzenia się tych strumieni, ich wpływu na począt- kowe ogniwa systemu badawczo-rozwojowego, umożliwia wybór kierunków badań i sterowanie nauką. W ten sposób można analizować ekonomiczną efektywność badań nauko- wych i postępu technicznego w całym cyklu – począwszyod badań podstawowych, przez badania stosowane i prace roz- wojowe do zastosowania w produkcji. Podobnie jak istnieje rozpiętość czasowa między przodują- cą wdrażaną techniką (przy danym stanie wiedzy) a jej pow- szechnym efektywnym zastosowaniem, istnieje również roz- piętość czasowa między poziomem wiedzy naukowej w da- nym okresie a’ praktycznym zastosowaniem. Można również stwierdzić, że część możliwych do zrealizowania technik nie znajduje w danym czasie zastosowania produkcyjnego i że , nie cała wiedza (strumień informacji) zostaje przetworzona. W ogóle można mówić, że zawsze występuje bariera między poziomem informacji naukowej a możliwościami praktyczne- go zastosowania dostępnego zasobu wiedzy. Dlatego słuszne [est traktowanie prac badawczych (stosowanych rozwojo- wych i konstrukcyjnych) jako form transformacji wiedzy. naukowej, a postępu technicznego jako rezultatu przetworze- nia nauki w zestaw technik możliwych do zastosowania w da- nym czasie. W transformacji informacji naukowej Ważną ro- lę odgrywa cały system oświaty, kształcenie siły roboczej, kadry inżynieryjnej i naukowej; pozwala on na efektywny rozwój nauki, postępu technicznego i zapewnia skuteczne przetwarzanie wiedzy naukowej w ten sposób, aby zapewnić pełne jej wykorzystanie. [podobne: , Hydraulika siłowa, wynajem samochodów, siłowniki hydrauliczne ]

Comments Off

« Previous Entries