Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Ceny poszczególnych towarów maja zapewnic

Posted in Uncategorized  by admin
July 8th, 2018

Ceny poszczególnych towarów mają zapewnić zwrot po- niesionych nakładów, a poza tym powinny zapewnić uzy- skanie środków na dalszy rozwój produkcji tych towarów. Wielkość zawartej w cenie nadwyżki ponad koszty oraz spo- sób jej realizacji nie jest sprawą dowolną. Sposób realiza- cji produktu dodatkowego za pomocą cen w systemie gos- podarczym, w którym rozwój przedsiębiorstw opiera się na zasadzie samofinansowania uzupełnionego kredytem, wy- maga bardziej równomiernego rozdziału produktu dodatko- wego niż w systemie silnej centralizacji decyzji ekonomicz- nych. Sposób realizacji produktu dodatkowego jest obojęt- ny jedynie wówczas, gdy prawie w całości wpływa on do budżetu, skąd przedsiębiorstwa czerpią środki na swój roz- wój. Tak było przy konsekwentnie stosowanej zasadzie dwupoziomówości cen w Polsce i realizacji całej nadwyżki za pośrednictwem cen d6br i usług konsumpcyjnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Ceny poszczególnych towarów maja zapewnic

Posted in Uncategorized  by admin
July 8th, 2018

Umożliwia. też – za pośrednictwem cen i systemu -finansowego – powiązanie rachunku ekonomicz- nego w ramach przedsiębiorstwa z rachunkiem makrcekono- ‘micznym, Może on spełniać funkcję pobudzania nie tylko dzięki wykorzystaniu zasady’ samofinansowania biężącej ope- ratywnej działalności! ale również dzięki gromadzeniu fun- duszy na cele rozwojowe. Pozwala wreszcie na powiązanie bodźców ekonomicznych z wynikami działalności przedsię- biorstwa. W dotychczasowej praktyce rozrachunek gospodarczy jako kategorię ekonomiczną – i metodę gospodarowania stosowano w różnych-odmianach w odniesieniu do typowych jednostek gospodarujących, jakimi najpowszechniej są jeszcze dziś przedsiębiorstwa. Reformy gospodarcze wprowadzane w eu- ropejskich krajach socjalistycznych i w tej dziedzinie zapo- wiadają daleko idące zmiany. Rozrachunek gospodarczy jako metoda gospodarowania wprowadzany jest do jed- nostek gospodarczych tego rodzaju jak zjednoczenia. Na przy- kład w założeniach reformy gospodarcze] w ZSRR przewidu- je się zastosowanie tej metody w skali ministerstwa. Nato- miast rozrachunek gospodarczy jako kategoria ekono- miczna jest stosowany w kombinatach, które w wielu przypadkach skalą produkcji nie ustępują przedsiębiorstwom zgrupowanym w zjednoczeniach. Dla prawidłowego funkcjonowania rozrachunku gospodar- czego pierwszorzędne znaczenie ma wybór mierników oceny działalności przedsiębiorstwa. Zbiór tych mierników jest znaczny, a w praktyce stosuje się różne ich rodzaje i kom- binacje. Chodzi jednak o to, aby wybrać spośród możliwych takie mierniki, które skłaniają przedsiębiorstwa do racjonal- nego gospodarowania zgodnie z preferencjami społecznymi co do jakości i struktury produkcji oraz aby pobudzały one do innowacji i wdrażania postępu naukowo-technicznego. Mierniki oceny działalności przedsiębiorstwa można podzie- lić na trzy grupy: mierniki nakładów, mierniki produkcji, mierniki syntetyczne (por. tablicę 16). Całkowity koszt własny wytworzenia obejmuje sumę na- kładów pracy żywej i uprzedmiotowionej i daje ogólną in- formację o tym, jakim nakładem środków osiągnięto efekt produkcyjny. [patrz też: , obróbka skrawaniem, Siłownie zewnętrzne, wynajem samochodów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Ceny poszczególnych towarów maja zapewnic

Posted in Uncategorized  by admin
July 8th, 2018

Opracowuje je administracja prze- mysłowa przy współudżiale związków zawodowych. Siatka taryfowa obejmuje wyjściowe (podstawowe) stawki płac oraz współczynniki kwalifikacyjne. Stawki wyjściowe ustala się na pod- t stawie ustawowego minimum płacy odpowiadającego w danej branży pracy prostej, tj. pracy o najniższych kwaliflkacjach. Za pośrednic- twem współczynników kwalifikacyjnych otrzymuje się wielokrotność stawki wyjściowej, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off