Posts Tagged ‘serwis niszczarek’

Koncentracja kapitalu i produkcji prowadzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Koncentracja kapitału i produkcji prowadzi również do coraz większej koncentracji Kopcentracja produkcji może być pozioma lub piOnowa.. Pionowa koncentracja produkcji polega na łączeniu w jednej firmie gałęzi przemysłu stanowiących kolejne ogniwa prze- twarzania surowca (np. od wydobycia rudy do wyrobu “stali walcowanej), pozioma zaś polega na podporządkowaniu przed- siębiorstw tej samej branży jednemu ośrodkowi dyspozycyj- nemu (kartel węglowy, cementowy itp.). Koncentracja kapitału i produkcji prowadzi do powstawa- nia monopoli. Monopol to porozumienie, związek lub zjedno- czenie kapitalistów skupiające w swej dyspozycji produkcję, świadczenie usług Lui» zbyt znacznej części produktów czy usług jednej lub kilku gałęzi gospodarki, w celu ustalania mo- nopolowych cen na towary i osiągania wysokich zysków mo- nopolowych. Read the rest of this entry »

Comments Off