Posts Tagged ‘rusztowania warszawa’

Kategorie gospodarki towaro- wo-pienieznej w

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Kategorie gospodarki towaro- wo-pieniężnej w kapitalizmie związane są- z wyzykiem pra- cy najemnej. W socjalizmie kategorie towarowo-pienie- żne- służą efektywnemu gospodarowaniu posiadanymi za- sobami. 4. Zasady tworzenia cen w gospodarce socjalistycznej Cena jest pieniężnym wyrażeniem wartości towaru. Skła- da się, ona zawsze z dwóch elementów: kosztów produk- cji oraz pewnej nadwyżki ponad te koszty. System .cen ro- zumiany jako sposób kształtowania i funkcjonowania ogółu cen w danym państwie zależy zawsze od stosunków społecz- nych, a także od specyfiki organizacyjnych form nadbudowy politycznej, zwłaszcza zaś od systemu planowania, i zarzą- dzania gospodarką riarodową. System cen jest więc różny w poszczególnych krajach przy danym poziomie rozwoju sił wytwórczych. Na temat roli systemu cen oraz podstaw kształtowania poziomu cen istnieją w teorii ekonomii politycznej poważne rozbieżności. Przedstawimy tu w skrócie najczęściej wysu- wane w teorii założenia systemu cen w gospodarce socjali- stycznej. , System cen powinien spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi umożliwiać dokonywanie racjonalnej alo- kacji zasobów, jakimi dysponuje dane społeczeństwo. Kry- terium optymalnej -alokacji jest funkcją celu gospodarewa- nia w socjalizmie (minimalizacja nakładów pracy społecz- nej na wytworzenie założonej wielkości dochodu narodowe- go lub jego maksymalizacja przy danych nakładach pracy społecznej we wszystkich dziedzinach produkcji społecznej), Przyjęcie tego kryterium oznacza, że jedynie taki rozdział zasobów, który gwarantuje minimalizację nakładów pracy na wytworzenie pożądanej ilości dóbr ekonomicznych, bę- dzie uznany za optymalny, gdyż tylko wtedy można najpeł- niej zaspokoić potrzeby materialne i kulturalne, całego spo- łeczeństwa przy danym poziomie sił wytwórczych., Aby system cen mógł zapewnić racjonalną alokację za- sobów, musi uwzględniać, jako podstawę poziomu ceny, spo- łecznie ‘niezbędne nakłady pracy tworzące wartość produk- tów, gdyż tylko ceny oparte na takiej podstawie zapewnia- ją postęp ekonomiczny i wzrost zaspokojenia .potrzeb spo- feczeństwa. Wynika to z faktu, że oszczędność pracy zosta- nie, najpełniej uwzględniona, jeżeli minimalizowaną funk- cję celu stanowić, będą łączne nakłady pracy na wytworze-, nie potrzebnej produkcji w całej gospodarce narodowej. [przypisy: , rusztowania warszawa, szyny prądowe, Domy z drewna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rusztowania warszawa’

Kategorie gospodarki towaro- wo-pienieznej w

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Prowadziło to do redystrybucji produktu dodatkowego wytworzonego w przedsiębiorstwach produ- kujących środki produkcji do przedsiębiorstw wytwarzają- cych środki konsumpcji, przy czym nie miało to na celu za- pewnienia szybkiego rozwoju gałęzi wytwarzających. środki konsumpcji. Nadwyżkę realizowaną w dziale II wykorzysty- wano wówczas głównie w celu szybkiego rozwoju działu l. Owczesny układ cen był przejawem biernej roli pieniądza i cen w nadmiernie scentralizowanej gospodarce narodo- wej. W gospodarce socjalistycznej, w której przedsiębiorstwa oceniane są za pomocą wskaźników jakościowych – zysku i rentowności – system cen, powodując określoną redystry- bucję nadwyżki (zysku), informuje producentów oraz. cen- tralne kierownictwo gospodarcze o konieczności zmian w strukturze wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych- lub o celowości przesunięcia środków inwestycyjnych do gałęzi wytwarzających produkty, na które popyt efektyw- ny nie jest zaspokojóny. Racjonalne gospodarowanie wymaga, aby dochody wy- twórców były zależne nie tylko od cen wyrobów gotowych, lecz- i cen środków produkcji. Zaniżone ceny środków pro- dukcji nie zawsze sprzyjają Postępowi technicznemu, często prowadzą do nadmiernego zużycia tych środków (szczególnie przedmiotów pracy) utrudniając lub wręcz uniemożliwifl- jąc efektywne gospodarowanie. Gdy ceny środków produk- cji kształtują się zgodnie ze społecznie niezbędnymi nakła- dami -pracy, wysoka cena danego środka produkcji skłania do szukania’ nowych. rozwiązań, stosowania substytutów, wdrażania postępu technicznego. Koncepcja niskich cen środków produkcji jako warunku’ szybkiego – postępu tech- nicznego nie sprawdziła się w praktyce (poza nielicznymi wyjątkami). Dlatego na początku lat sżeśćdziesiątych przy- stąpiono w krajach socjalistycznych do porządkowania sy- stemu cen środków produkcji kształtując ceny tych dóbr na poziomie zbliżonym do ich wartości. Ceny środków konsumpcji przy danych dochodach nom i- nalnych określają• poziom dochodów realnych ludności. Wzrost cen przy innych czynnikach nie- zmienionych prowa- dzi do spadku dochodów realnych, obniżanie się cen nato- miast- do ich wzrostu. Gdy cena danego dobra czy usługi wzrasta, zmniejsza się ich spożycie, a konsumenci, przerzu- cają się na inne ,dobra lub usługi, poszukują ich substytu- tów. W rezultacie zmienia się struktura wydatków i popytu efektywnego. [patrz też: , płyta warstwowa, rusztowania warszawa, aranżacje wnętrz ]

Comments Off