Posts Tagged ‘rusztowania aluminiowe’

Organizacja gospodarki narodowej W organizacji

Posted in Uncategorized  by admin
July 2nd, 2018

Organizacja gospodarki narodowej W organizacji gospodarki narodowej można wyodrębnić kil- ka układów biorąc jako podstawę kryterium funkcji, jakie. spełniają poszczególne układy. Przede wszystkim istnieje układ polityczny, w ramach którego występują partie i stron- nictwa polityczne. W Polsce kierowniczą rolę w życiu spo- łeczno-gospodarczym spełnia PZPR, która współdziała ze stronnictwami politycznymi. W ramach układu politycznego podejmowane są decyzje O programie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz o zasadniczych sposobach jego realizacji., Układ ten zapewnia też kierownicze kadry niezbędne do realizacji całokształtu zadań społeczno-gospodarczych. Read the rest of this entry »

Comments Off