Posts Tagged ‘rhizoma’

Drozdze wystepuja czesto na owocach,

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Drożdże występują często na owocach, w śluzowatych wyciekach itp. oraz wywołują w płynach zawierających cukier fermentację alkoholową (s. 298). Drożdże winne, Saccharomuces ellipsoideus, zimują w postaci spor w glebie; stąd dostają się na jagody i w ten sposób do moszczu; natomiast drożdże piwne, Saccharomuces cereuisiae, znane są tylko z hodowli, Oba gatunki mają liczne rasy, które hodowane są w czystych kulturach i znajdują zastosowanie przemyśle farmaceutycznym. Pewne drożdże obfitują w tłuszcze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rhizoma’

Drozdze wystepuja czesto na owocach,

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Oddziałując na przyrodę człowiek sam się zmieniał, zmie- niały się jego potrzeby i sposób życia, zmieniał się jego byt społeczny. Zmiany, te są rezultatem procesu produkcji, aby więc w pełni poznać byt społeczny człowieka – nie tylko jego .elementy materialne, ale i społeczne uwarunkowania, sy- stem celów, ideałów, kryteriów wartości, sytuację klas i po- szczególnych warstw społecznych oraz wzajemne między ni- mi stosunki – trzeba badać społeczny proces gospodarowania. Takie właśnie zadanie stawia sobie ekonomia polityczna I. Ekonomia polityczna bada całość faktów ekonomicznych w. procesie gospodarowania, tj. bada praktykę gospodarczą. Nie stawia sobie jednak za żadanie wyjaśniania poszczególnych faktów, ale szuka cech ogólnych, typowych dla faktów go- spodarczych występujących w danym etapie procesu gospo- darowania. 1 Słowo ekonomia wywodzi się od greckich słów: oikos (dom) i nomos (prawo), a więc dosłownie znaczy: prawa domu, a w roz- szerzającym domyśle: nauka o prawach gospodarstwa domowego. I W takim znaczeniu używał słowa ekonomia Arystoteles. Politikos J to po grecku społeczny, a więc ekonomia polityczna oznacza naukę o prawach domu społecznego. Wyraz dom ma tu znaczenie go- spodarstwa, ostatecznie więc można uznać, że ekonomia polityczna to nauka o prawach gospodarstwa społecznego. W 1615 roku ukazała się praca Montchrestiena pt. Traite de leconomie politique i od tego czasu rozpowszechniło się używanie pojęcia ekonomia polityczna do określania nauki traktującej o gospodarowaniu na skalę spOłeczeństw, Kiedyś używano również określenia ekonomia społeczna, zwłaszcza w Polsce w XIX wieku. Zadania ekonomii politycznej W procesie gospodarowania, rozumianym naj ogólniej jako długotrwały proces obejmujący całą ludzkość od.zarania dzie- jów, można wyodrębnić pewne całości – systemy wzajemnie uwarunkowanych, współzależnych elementów. Takimi syste- mami są na przykład kapitalistyczny system ekonomiczny i socjalistyczny system ekonomiczny. [więcej w: , kawa sklep, switche światłowodowe, konstrukcje stalowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rhizoma’

Drozdze wystepuja czesto na owocach,

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Na proces gospodarowania składa się również, obok produkcji, podział zwany też dystrybucją wytworów pracy społecznej. Formy i kryteria podziału są uzależnione od pa- . nujących w danym czasie układów klas, warstw i grup spo- łecznych. Podział, podobnie jak produkcja, jest aktem spo- łecznym, ma więc z natury rzeczy charakter społeczny i przy- biera różne formy (np. wymiana produktów rolnych lub transakcje kupna-sprzedaży). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rhizoma’

Drozdze wystepuja czesto na owocach,

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Siły wytwórcze są najbardziej ruchliwym czynnikiem ma- terialnego życia społecznego, gdyż w nieustannym procesie zaspokajania stale zmieniających się potrzeb ludzkich dósko- nalone są narzędzia i metody oddziaływania na przyrodę, Siły wytwórcze są treścią sposobu produkcji, stosunki produkcji zaś jego społeczną formą. Zgodnie z prawami dialektyki jed- nym z najistotniejszych przejawów rozwoju jest powstawanie, narastanie i przezwyciężanie sprzeczności między treścią i for- mą. Z chwilą gdy stosunki produkcji przestają odpowiadać istniejącemu poziomowi sił wytwórczych, pojawia się niezgod- ność formy procesu produkcji z jego materialną treścią. Zgod- ność stosunków produkcji z charakterem sił wytwórczych zo- staje naruszona, musi więc nastąpić ponowne ich dostosowanie przez zmianę formy, a więc sposobu produkcji, gdyż siły wy- twórcze stanowiące podstawę osiągniętego poziomu cywiliza- cji muszą być zachowane. W społeczeństwach klasowych lik- widacja konfliktu między formą i treścią ma z reguły charak- ter gwałtowny; dowodzą tego rewolucje społeczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries