Posts Tagged ‘Rekuperatory’

Wiadomo, ze w danych warunkach

Posted in Uncategorized  by admin
July 6th, 2018

Wiadomo, że w danych warunkach dysponuje się określonymi, rozmia- rami zarówno pracy żywej, jak i środków inwestycyjnych. Wybierając metody produkcji o najwyższym stopniu kapita- łochłonności. można doprowadzić do wyczerpania środków przeznaczonych na inwestycje jeszcze przed zrealizowaniem zadań przewidzianych w ogólnogospodarczym planie produk- cji i zatrudnienia. Aby do takiego stanu dysproporcji nie do- puścić, należy tym wszystkim, którzy mają decydować o wy- borze określonych rozwiązań techniczno-ekonomicznych, za- pewnić odpowiednie wskaźniki. Niezbędne staje się więc usta- lenie jakiejś obowiązującej w skali ogólnogospodarczej nor- my,” określającej optymalny poziom kapitałochłonności przy danych zasobach zarówno środków inwestycyjnych, jak i pra- cy żywej. Read the rest of this entry »

Comments Off