Posts Tagged ‘regały półkowe’

Miejsce ekonomii politycznej w zespole

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2018

Miejsce ekonomii politycznej w zespole nauk ekonomiczno-społecznych Ekonomia polityczna jest nauką o społecznych prawach go- spodarowania. Formy gospodarowania będące odbiciem zmian w materialnym bycie społeyzeństwa określają różnorodne zja- wiska życia społecznego. Są one’ przedmiotem wielu nauk ekonomiczno-społecznych. Miejsce ekonomii politycznej wśród tych nauk wyznacza rola przedmiotu badań ekonomii, rola materialnego życia społeczeństwa w całokształcie przejawów i form tego życia. Kategorie ekonomiczne Ekonometria Cybernetyka ekonomiczna Ekonomia a socjologia Ekonomia polityczna a ekonomiki branżowe Przedmiot ekonomii politycznej Ważnymi dyscyplinami naukowymi, które uzupełniają i weryfikują teorie ekonomiczne, a także dostarczają narzędzi niezbędnych do op- tymaliza-cji działań gospodarczych, są statystyka matematyczna i eko- nometria. Ekonometria ustala ilościowe prawidłowości w zjawiskach ekonomicznych. Wyciągając wnioski co do tych związków i prawidło- wości trzeba uwzględniać prawa ekonomiczne, toteż ekonomia poli- tyczna wskazuje ekonometrii kierunek badań i dostarcza wiedzy o mo- żliwych związkach przyczynowo-skutkowych. Ekonomia polityczna ustala czynniki rozwoju ekonomicznego i prawa rządzące tym rozwo- jem, ekonometria zaś w oparciu o dane statystyczne buduje funkcje, w których np. wielkość wynikowa wzrostu (np. dochód narodowy) bę- dzie zmienną zależną, a np. zatrudnienie i aparat wytwórczy zmien- nymi niezależnymi. Jak już mówiliśmy, związki i zależności powstające w procesach ekonomiczno-społecznych tworzą skomplikowane szeregi oddziaływań przyczynowo-skutkowych, tj. sprzężeń. Cybernetyka bada właśnie ta- kie układ)” powiązań. jest nauką o funkcjonowaniu układów sprzężo- nych. Cybernetyka może więc pomagać ekonomii ‘W systematyzacji procesów i oddziaływań (sprzężeń) i spełnia wówczas rolę po- znawczą. Może również, służyć praktyce gospodarczej. System socja- listyczny umożliwia sterowanie całą gospodarką, ponieważ w oparciu o poznane zależności elementów procesu gospodarczego można je ze- stawiać w odpowiednie układy sprzężeń tak, aby zapewnić świadome J kierowanie całą gospodarką, [przypisy: , regały półkowe, wywoływanie zdjęć, chłodnictwo warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘regały półkowe’

Miejsce ekonomii politycznej w zespole

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2018

6. Rola cen w gospodarce narodowej Ceny odgrywają aktywną rolę w życiu społecznym. W ra- mach określonego systemu podziału są one istotnym ele- mentem kształtowania struktury produkcji i konsumpcji, wpływają równocześnie na strukturę podziału dochodu na- rodowego. Ceny spełniają w życiu społeczno-ekonomicznym wiele funkcji. Do najważniejszych funkcji zaliczamy infor- macyjną oraz’ redystrybucyjną. Doskonalenie procesu planowania, zarządzania i kierowania gospodarką narodową. Ceny powinny informować dostawców i odbiorców o wa- runkach, w jakich mogą realizować w sposób optymalny zamierzone zadania (swoje cele), Cena powinna informować producenta-dostawcę o nasileniu popytu na jego towary ze strony odbiorców; tzn. -innych producentów, inwestorów, konsumentów i handlu zagranicznego. Równocześnie cena musi informować odbiorcę o możliwości zaspokojenia jego potrzeb przy danej wielkości podaży i danych dochodach (możliwościach finansowych). Cena towaru może być wspólna dla dostawców i odbiór- ców. Mamy wówczas do czynienia z jednopoziomowym- sy- sternem cen. Zmiana ceny oddziałuje wówczas w dwóch kie- runkach: wzrost ceny danego towaru informuje producen- tów o potrzebie i celowości zwiększenia produkcji, a odbior- ców o konieczności ograniczenia popytu na ten towar. O ile jednak zmiana ceny staje się z reguły bodźcem dla konsu- menta, o tyle w stosunku do producentów muszą być speł- nione pewne dodatkowe warunki. Producent musi być wraś-’ liwy na poziom i zmianę cen oraz mieć .swobodę działania’ w określonych granicach ustalonych przez prawo. Producent : jest wrażliwy na zmianę ceny wówczas, gdy ocena przed- siębiorstwa ma charakter jakościowy (np. ustala się ją za pomocą stopy zysku lub rentowności), a- nie tylko ilościo- wy, gdy ma prawo samodzielnie podejmować decyzje wpły- wające na efektywność gospodarowania i poziom korzyści materialnych załogi oraz prawo zmiany struktury produk- cji. [hasła pokrewne: , regały półkowe, parapety granitowe, pufy dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘regały półkowe’

Miejsce ekonomii politycznej w zespole

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2018

Znając gałęziowe techniczne współczynniki inwestycji moż- na by – w celu poprawienia ogólnogospodarczego współ- czynnika kapitałochłonności – skierować nakłady inwesty- cyjne do tych gałęzi, w których ich efektywność jest najwyż- sza. Można by w ten sposób w pewnym zakresie poprawić ogólnogospodarczy współczynnik kapitałochłonności. Jednak- że konieczność r ealtzacji potrzeb społeczeństwa określonych W strukturze rzeczowej końcowego popytu nie pozwala na taki manewr (jeśli istnieją ograniczenia dostosowywania struktury rzeczowej przez eksport jednych dóbr i import in- nych, na które jest popyt). Pozostając przy gałęziowej struk- turze produkcji określonej w narodowym planie gospodar- czym trzeba więc szukać możliwości poprawy ogólnogospo- darczej efektywności w konkretnych rozwiązaniach technicz- no-ekonomicznych projektowanych inwestycji; tj. przez wy- bór technik produkcji o odpowiedniej kapitałochłonności i wydajności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘regały półkowe’

Miejsce ekonomii politycznej w zespole

Posted in Uncategorized  by admin
August 17th, 2018

Jednostkowy koszt własny otrzymujemy przez podzielenie kosztów całkowitych przez ilość jednostek pro- dukcji. W gospodarowaniu powinno się zmierzać do tego, aby jednostkowy koszt własny zmniejszał się. Można to uzyskiwać różnymi drogami – przez innowacje i usprawnienia organi- zacyjne lub przez manipulowanie skalą produkcji. Jed- nostkowy koszt własny składa się z elementów kosztów sta- łych i kosztów zmiennych. Do kosztów stałych zaliczamy, takle składniki nakładów, które nie reagują na zmiany wielkości produkcji (amortyza- cja środków trwałych, część funduszu płac itp.), a do kosz- tów zmiennych te nakłady, które reagują bezpośrednio na zmiany wielkości produkcji (płace znacznej części pracow- ników, wartość surowców, materiałów i energii). Koszty stałe i zmienne w odniesieniu do jednostki pro- dukcji zmieniają się zatem w różny sposób •w zależności od rozmiarów produkcji. Gdy produkcja rośnie, a koszt stały nie ulega zmianie, to oczywiście koszt stały przeciętny na jedno- stkę produkcji maleje. Koszty zmienne przypadające na jednostkę produktu mogą maleć lub rosnąć. Gdy maleje koszt stały i koszt zmienny, przedsiębiorstwo znajduje się w korzystnych warunkach i może zwiększać rozmiary pro- dukcji. Przy pewnym jednak (wysokim) poziomie wykorzy- stania mocy wytwórczych koszty zmienne jednostkowe za- czną wzrastać (“wąskie gardła”, godziny nadliczbowe, praca• w• niedzielę). Gdy koszt zmienny kolejnej partii produktu wzrasta, a: koszty stałe maleją ‘IN większym stopniu, to cał- kowity koszt Wytworzenia może dalej maleć. Przy dalszym wzroście produkcji z danego aparatu wytwórczego nastąpi krytyczny moment, od którego .począwszy zacznie wzrastać całkowity koszt wytworzenia dodatkowej partii produktu. Wówczas dalszy wzrost produkcji przestaje być dla przed- siębiorstwa opłacalny. Zwiększanie produkcji w takich wa- runkach może być uzasadnione jedynie preferencjami spo- łecznymi co do danego wyrobu. [patrz też: , maszyny budowlane, regały półkowe, siłowniki hydrauliczne ]

Comments Off

« Previous Entries