Posts Tagged ‘regały półkowe’

Miejsce ekonomii politycznej w zespole

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Miejsce ekonomii politycznej w zespole nauk ekonomiczno-społecznych Ekonomia polityczna jest nauką o społecznych prawach go- spodarowania. Formy gospodarowania będące odbiciem zmian w materialnym bycie społeyzeństwa określają różnorodne zja- wiska życia społecznego. Są one’ przedmiotem wielu nauk ekonomiczno-społecznych. Miejsce ekonomii politycznej wśród tych nauk wyznacza rola przedmiotu badań ekonomii, rola materialnego życia społeczeństwa w całokształcie przejawów i form tego życia. Kategorie ekonomiczne Ekonometria Cybernetyka ekonomiczna Ekonomia a socjologia Ekonomia polityczna a ekonomiki branżowe Przedmiot ekonomii politycznej Ważnymi dyscyplinami naukowymi, które uzupełniają i weryfikują teorie ekonomiczne, a także dostarczają narzędzi niezbędnych do op- tymaliza-cji działań gospodarczych, są statystyka matematyczna i eko- nometria. Ekonometria ustala ilościowe prawidłowości w zjawiskach ekonomicznych. Wyciągając wnioski co do tych związków i prawidło- wości trzeba uwzględniać prawa ekonomiczne, toteż ekonomia poli- tyczna wskazuje ekonometrii kierunek badań i dostarcza wiedzy o mo- żliwych związkach przyczynowo-skutkowych. Ekonomia polityczna ustala czynniki rozwoju ekonomicznego i prawa rządzące tym rozwo- jem, ekonometria zaś w oparciu o dane statystyczne buduje funkcje, w których np. wielkość wynikowa wzrostu (np. dochód narodowy) bę- dzie zmienną zależną, a np. zatrudnienie i aparat wytwórczy zmien- nymi niezależnymi. Jak już mówiliśmy, związki i zależności powstające w procesach ekonomiczno-społecznych tworzą skomplikowane szeregi oddziaływań przyczynowo-skutkowych, tj. sprzężeń. Cybernetyka bada właśnie ta- kie układ)” powiązań. jest nauką o funkcjonowaniu układów sprzężo- nych. Cybernetyka może więc pomagać ekonomii ‘W systematyzacji procesów i oddziaływań (sprzężeń) i spełnia wówczas rolę po- znawczą. Może również, służyć praktyce gospodarczej. System socja- listyczny umożliwia sterowanie całą gospodarką, ponieważ w oparciu o poznane zależności elementów procesu gospodarczego można je ze- stawiać w odpowiednie układy sprzężeń tak, aby zapewnić świadome J kierowanie całą gospodarką, [przypisy: , regały półkowe, wywoływanie zdjęć, chłodnictwo warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘regały półkowe’

Miejsce ekonomii politycznej w zespole

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

6. Rola cen w gospodarce narodowej Ceny odgrywają aktywną rolę w życiu społecznym. W ra- mach określonego systemu podziału są one istotnym ele- mentem kształtowania struktury produkcji i konsumpcji, wpływają równocześnie na strukturę podziału dochodu na- rodowego. Ceny spełniają w życiu społeczno-ekonomicznym wiele funkcji. Do najważniejszych funkcji zaliczamy infor- macyjną oraz’ redystrybucyjną. Doskonalenie procesu planowania, zarządzania i kierowania gospodarką narodową. Ceny powinny informować dostawców i odbiorców o wa- runkach, w jakich mogą realizować w sposób optymalny zamierzone zadania (swoje cele), Cena powinna informować producenta-dostawcę o nasileniu popytu na jego towary ze strony odbiorców; tzn. -innych producentów, inwestorów, konsumentów i handlu zagranicznego. Równocześnie cena musi informować odbiorcę o możliwości zaspokojenia jego potrzeb przy danej wielkości podaży i danych dochodach (możliwościach finansowych). Cena towaru może być wspólna dla dostawców i odbiór- ców. Mamy wówczas do czynienia z jednopoziomowym- sy- sternem cen. Zmiana ceny oddziałuje wówczas w dwóch kie- runkach: wzrost ceny danego towaru informuje producen- tów o potrzebie i celowości zwiększenia produkcji, a odbior- ców o konieczności ograniczenia popytu na ten towar. O ile jednak zmiana ceny staje się z reguły bodźcem dla konsu- menta, o tyle w stosunku do producentów muszą być speł- nione pewne dodatkowe warunki. Producent musi być wraś-’ liwy na poziom i zmianę cen oraz mieć .swobodę działania’ w określonych granicach ustalonych przez prawo. Producent : jest wrażliwy na zmianę ceny wówczas, gdy ocena przed- siębiorstwa ma charakter jakościowy (np. ustala się ją za pomocą stopy zysku lub rentowności), a- nie tylko ilościo- wy, gdy ma prawo samodzielnie podejmować decyzje wpły- wające na efektywność gospodarowania i poziom korzyści materialnych załogi oraz prawo zmiany struktury produk- cji. [hasła pokrewne: , regały półkowe, parapety granitowe, pufy dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries