Posts Tagged ‘regały magazynowe’

Poszczególne procesy techniczne w macierzy

Posted in Uncategorized  by admin
February 8th, 2018

Poszczególne procesy techniczne w macierzy technik produkcji zapisano jako kolumny (wektory ‘pionowe), których produkcji składowymi są techniczne współczynniki produkcji. Ponie- waż wyróżniono n rodzajów nakładów (n technicznych współ- czynników produkcji), to zbiór tych wszystkich punktów w n-wymiarowej przestrzeni o współrzędnych al, a2, … , am dla których wartość produkcji jest stała, tworzy izokwantę. Można też określić, że izokwanta produkcji powstaje z rzutu na, jedną ze ścian układu hiperpowierzchni wyznaczonej w n-wymiarowej przestrzeni przez wierzchołki wektorów o n -1 technicznych współczynnikach produkcji. Izokwanta jest więc tworem geometrycznym o takiej właściwości, że każda kombinacja nakładów odpowiadająca punktom leżą- cym na izokwancie daje tę samą wielkość produkcji P. Izo- kwanta może więc być zbiorem alternatyw wybranych spo- śród możliwych proporcji między pracą żywą i pracą uprzed- miotowioną (nakładami inwestycyjnymi). Cechą charaktery- styczną tego zbioru jest to, że każde alternatywne rozwiązanie zapewnia osiągnięcie tego samego rozmiaru produkcji. Wy- chodząc z powyższego określenia otrzymujemy taki kształt izokwanty jak na rys. 26 4. Makroekonomiczna analiza wyboru technik efektywnych Analizę wyboru techniki produkcji rozpoczynamy na wy- śokim stopniu abstrakcji, ‘ponieważ chodzi o interpretację za- sady wyboru technik produkcji z ogólnogospodarczego punktu widzenia. Rachunek ekonomiczny w gospodarce socjalistycz- nej, jak już wspomniano, ma charakter hiei-archtczny, – co oznacza, że gdy jest dokonywany na niższych szczeblach podej- mowania decyzji gospodarczych, musi uwzględniać parametry – wyprowadzone na szczeblach wyższych. W analizie dotyczącej szczebla centralnego konieczne jest określenie dopuszczalne- go stopnia kapitałochłonności techniki produkcji z punktu widzenia globalnych interesów rozwoju gospodarczego i celów ogólnogospodarczych. Ośrodki podejmujące decyzje na wszystkich możliwych szczeblach mogą dokonywać wyboru spośród różnorodnych wariantów technicznych dotyczących zarówno nowych inwe- stycji, jak i modernizacji. Oczywiście wszystkie one będą dą- żyć do maksymalnej wydajności pracy” ale to pociągnie za so- bą wzrost nakładów na uzbrojenie pracy ludzkiej. [przypisy: , regały magazynowe, beton dekoracyjny, podłoga drewniana ]

Comments Off

Posts Tagged ‘regały magazynowe’

Poszczególne procesy techniczne w macierzy

Posted in Uncategorized  by admin
February 8th, 2018

Normatywny koszt , przerobu ustala się jako różnicę pomiędzy globalnym kosztem a kosztem zużytych materiałów. Miernik ten ma zastosowa- nie głównie w przemyśle odzieżowym, gdzie niweluje skutki innych mierników skłaniających do produkcji wyrobów drogich. Rentowność to zysk odniesiony do kosztów własnych, a stopa zysku to stosunek masy zysku do zasobu środków trwałych i obrotowych. Zalety obu tych mierników polegają na tym, że ocenę działalności przedsiębiorstwa otrzymujemy z porównania efektów produkcyjnych i nakładów poniesio- nych na produkcję, Miernik: rentowność pozwala ujawnić sposób, w jaki .przedsiębiorstwo gospodaruje środkami ma- terialnymi. Stopa zysku rozszerza tę ocenę na gospodarkę ogółem środków będących w dyspozycji przedsiębiorstwa. W . toku reform gospodarczych w krajach socjalistycznych mierniki syntetyczne zyskują coraz większe zastosowanie. PŁACA W GOSPODARCE SOCJALISTYCZNEJ l. Płaca wynagrodzeniem za pracę Stosunki pracy są częścią stosunków ekonomicznych i łączą one sferę produkcji ze sferą podziału za pośrednictwem płacy. Proces pracy wymaga zespolenia ludzi ze środkami pro- dukcji. ,W każdym sposobie produkcji zespolenie to ma swo- iste, szczególne cechy wynikające z odmiennych prze- słanek ekonomicznych oraz z obowiązujących w danych , warunkach zasad, norm społecznych i. prawnych angażowa- nia ludzi do pracy. Angażowanie to” może polegać na włą- czeniu ludzi do pracy pąd wpływem przymusu fizycznego. (niew9Inictwo), prawnego (feudalizm), lub ekonomicznego (kapitalizm). Może też- mieć miejsce łączenie własnej siły roboczej z własnymi (gospodarka drobnotowarowa) lub wspólnymi środkami produkcji (społeczne formy włas- ności). Wymienione wyżej ogólne zasady angażowania ludzi do pracy nie charakteryzują w pełni szczególnych przypadków stosunków pracy, a tylko wskazują na organizujący je, naj- ważniejszy czynnik. W sytuacjach, gdy ludzie są wolni w sensie prawnym, tzn. są równi wobec prawa, ale pewna . ich część lub większość nie posiada środków produkcji, łącze- nie siły roboczej ze środkami produkcji przyjmuje formę najmu pracy. [hasła pokrewne: , wirtualne biuro, regały magazynowe, uprawnienia elektryczne ]

Comments Off