Posts Tagged ‘pufy dla dzieci’

6. Rola cen w gospodarce

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

6. Rola cen w gospodarce narodowej Ceny odgrywają aktywną rolę w życiu społecznym. W ra- mach określonego systemu podziału są one istotnym ele- mentem kształtowania struktury produkcji i konsumpcji, wpływają równocześnie na strukturę podziału dochodu na- rodowego. Ceny spełniają w życiu społeczno-ekonomicznym wiele funkcji. Do najważniejszych funkcji zaliczamy infor- macyjną oraz’ redystrybucyjną. Doskonalenie procesu planowania, zarządzania i kierowania gospodarką narodową. Ceny powinny informować dostawców i odbiorców o wa- runkach, w jakich mogą realizować w sposób optymalny zamierzone zadania (swoje cele), Cena powinna informować producenta-dostawcę o nasileniu popytu na jego towary ze strony odbiorców; tzn. -innych producentów, inwestorów, konsumentów i handlu zagranicznego. Równocześnie cena musi informować odbiorcę o możliwości zaspokojenia jego potrzeb przy danej wielkości podaży i danych dochodach (możliwościach finansowych). Cena towaru może być wspólna dla dostawców i odbiór- ców. Mamy wówczas do czynienia z jednopoziomowym- sy- sternem cen. Zmiana ceny oddziałuje wówczas w dwóch kie- runkach: wzrost ceny danego towaru informuje producen- tów o potrzebie i celowości zwiększenia produkcji, a odbior- ców o konieczności ograniczenia popytu na ten towar. O ile jednak zmiana ceny staje się z reguły bodźcem dla konsu- menta, o tyle w stosunku do producentów muszą być speł- nione pewne dodatkowe warunki. Producent musi być wraś-’ liwy na poziom i zmianę cen oraz mieć .swobodę działania’ w określonych granicach ustalonych przez prawo. Producent : jest wrażliwy na zmianę ceny wówczas, gdy ocena przed- siębiorstwa ma charakter jakościowy (np. ustala się ją za pomocą stopy zysku lub rentowności), a- nie tylko ilościo- wy, gdy ma prawo samodzielnie podejmować decyzje wpły- wające na efektywność gospodarowania i poziom korzyści materialnych załogi oraz prawo zmiany struktury produk- cji. [hasła pokrewne: , regały półkowe, parapety granitowe, pufy dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pufy dla dzieci’

6. Rola cen w gospodarce

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

Strukturę płac można również rozpatrywać w układzie pionowym l poziomym. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z różnicami płac na przykład w ra- mach. jednego zawodu – od robotnika do inżyniera. Układ tej struktury jest prawidłowy wtedy, ,gdy stwarza zachętę materialną do podnoszenia kwalifikacji i zajmowania bar- dzie] odpowiedzialnych stanowisk. Poziomy układ płac to róż- nice płac w tym samym zawodzie lub różnych zawodach mię- dzy przedsiębiorstwami czy branżami. Różnice te wynikają właśnie m.in. ze specjalnych preferencji społecznych. lub z innych przyczyn (np. uciążliwość pracy w .danej branży czy przedsiębiorstwie) . Wewnętrzna struktura płacy kształtuje się pod wpływem systemów płac stosowanych w konkretnych warunkach. Mo- żemy tu rozróżnić płacę podstauiouxi, nazywaną czasem gwa- rantowaną, i płacę uzupełniającą •(ruchomą), będącą elemen- tem zm:iennym. Doświadczenie uczy, że znaczny udział płacy podstawowej sprzyja stabilizacji pracowników i jest odpo- wiedni w przy,padku prac wykonywanych ciągle. Natomiast• znaczny udział części ruchomej w płacy jest bardziej odpo- wiedni w przypadkach zadań stale zmienianych, sytuacji awa- ryjnych itp. Dlatego w pełni ‘uzasadniony jest postulat utrzymania zde- cydowanej przewagi płacy zasadniczej w porównaniu z jej częścią ruchomą (zmienną) – premiami, nagrodami itp. W na- szej polityce płacowej, zwłaszcza w latach sześćdziesiątych, proporcje te były w rażący sposób naruszane. Udział części rucho~ej płacy wynosił nieraz połowę zarobku pracownika: Płaca zasadnicza powinna być uzależniona od poziomu kwa- lifikacji oraz podstawowego zakresu zadań pracownika. Pre- mia (ruchoma część płacy) jest potrzebna po to, aby można było rekompensować wysiłek pracownika ponad “normę” i dlatego jej wysokość powinna się w określony sposób wią- zać ze skalą tego wysiłku. Jeśli natomiast chodzi o kadrę kierowniczą w gospodarce, która działa z upoważnienia państwa i powinna: sprawować swoje funkcję zgodnie z interesem ogólnospołecznym, uza- sadniony wydaje się postulat płacy stałej, [hasła pokrewne: , blaty granitowe, wirtualne biuro, pufy dla dzieci ]

Comments Off