Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogólne warunki powstania i rozwoju kapitalizmu, wspólne dla wszystkich krajów, są następujące: 1. Istnienie wolnej najemnej sily roboczej, tj. powstanie nowej klasy społecznej – proletariatu. Wolna, najemna siła robocza powstaje przede wszystkim w wyniku wywłaszczania chłopów pańszczyźnianych. 2. Nagromadzenie kapitału w rękach nielicznych – powsta- nie nowej klasy, społecznej, burżuazji. Kapitał będący w po- l siadaniu burżuazji służy do zatrudniania siły roboczej ofero- wanej przez proletariat. Nagromadzenie kapitału umożliwia- [ące rozwój kapitalizmu dokonuje, się dzięki tzw. pierwotnej .akumulacji kapitału. 3. Powstanie i rozwój rynku wewnętrznego i światowego. W kapitalizmie bowiem produkcja jest ze swej istoty produk- cją towarową, na rynek. Wraz z rozwojem kapitalizmu tworzy się i rozszerza rynek. Już w wiekach XV – XVI istotną rolę w ,żywiołowym po- wstawaniu elementów kapitalizmu w feudalnych krajach Europy Zachodniej odgrywał kapitał kupiecki (handlowy). Kapitał handlowy w przedkapitalistycznych sposobach pro- dukcji pośredniczył między producentem a konsumentem, między poszczególnymi regionami kraju i między krajami. Rozwój kapitału handlowego przyspieszył wzrost produkcji Tak czy inaczej, doszło do tego, że pierwsi nagromadzili bo- gactwa, a drudzy ostatecznie mieli do sprzedania tylko własną skórę. (K. Marks KapitaZ, t. I, Warszawa 1951, s. 771). Powstanie i rozwój kapitalizmu towarowej i rozwój rynku zarówno w tym sensie, że zwięk- szała się ilość aktów kupna i sprzedaży na rynku, jak i w sen- sie przestrzennego rozszerzania rynku. Kapitał handlowy przyspieszał powstawanie kapitalizmu m.in. dzięki temu, że nie ograniczał się tylko do roli pośredni- ka w wymianie. Zaczął podporządkowywać sobie producen- tów, co przyspieszyło powstawanie kapitału produkcyjnego, tj. kapitału przemysłowego. Przekształcanie kapitału handlo- wego w przemysłowy dokonywało się przez system nakładczy (dostarczanie producentom surowców i odbieranie od nich go- towej produkcji). [przypisy: , dezynsekcja warszawa, przydomowe oczyszczalnie, aranżacje wnętrz ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zakres regulującej roli prawa wartości ogranicza się więc do ustalenia bieżących proporcji wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych w celu dostosowania ich do aktualne- go popytu. Wpływa to również w pewnej mierze na przy- szłe proporcje produkcyjne, ale nie w sposób decydujący. Prawo wartości wpływa też na ograniczenie lub zwiększe- nie ilości środków na inwestycje perspektywiczne. Nato- miast przyszła struktura mocy produkcyjnych kształtowana jest świadomie w oderwaniu od wymagań prawa wartości. W celu zapewnienia pożądanej struktury gospodarkiw przy- szłości wykorzystuje się mechanizm nakazowego planowa- nia centralnego . Formą realizacji ustalonych w tym zakre- sie założeń są plany pięcioletnie i perspektywiczne (20-let- nie). Mechanizm rynkowy może być wykorzystany w celu bie- żącego dostosowywania produkcji do popytu oraz współ- działania różnych jednostek gospodarczych w trakcie reali- zacji bieżących zadań gospodarczych. Może też wpływać na proporcje podziału środków inwestycyjnych w sensie przed- stawionym poprzednio (por. s. 519). W systemie daleko posu- niętej decentralizacji decyzji. ekonomicznych mechanizm rynkowy wpływa poza tym na kierunki rozwoju gospodar- czego. Siła wpływu tego mechanizmu zależy od tego, jaki zakres samofinansowania rozwoju mają przedsiębiorstwa. W Polsce i w większości europejskich krajów socjalistycz- nych zakres ten jest niewielki (jedynie w Jugosławii i na W ęgrzech jest nieco większy). Gdy mechanizm rynkowy pozostawi się bez kontroli, może to przynosić ujemne skut- ki w zakresie podziału dochodów oraz stosunków produ- cent-odbiorca, co przy monopolistycznej pozycji produ- centów może działać na szkodę konsumentów. Dlatego ko- nieczne jest świadome posługiwanie się – tym mechanizmem, kontrolowanie jego działania przez państwo socjalistyczne, ograniczanie zakresu działania prawa wartości. Należy podkreślić, że treść wszystkich kategorii towaro- wo-pieniężnych, takich jak towar, pieniądz, zysk, koszty itd. występujących w socjalizmie różni się w sposób zasad- niczy od treści tych samych kategorii występujących w ustroju kapitalistycznym. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie, domki drewniane, pokrycia dachowe ]

Comments Off

« Previous Entries