Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Sily wytwórcze sa najbardziej ruchliwym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Siły wytwórcze są najbardziej ruchliwym czynnikiem ma- terialnego życia społecznego, gdyż w nieustannym procesie zaspokajania stale zmieniających się potrzeb ludzkich dósko- nalone są narzędzia i metody oddziaływania na przyrodę, Siły wytwórcze są treścią sposobu produkcji, stosunki produkcji zaś jego społeczną formą. Zgodnie z prawami dialektyki jed- nym z najistotniejszych przejawów rozwoju jest powstawanie, narastanie i przezwyciężanie sprzeczności między treścią i for- mą. Z chwilą gdy stosunki produkcji przestają odpowiadać istniejącemu poziomowi sił wytwórczych, pojawia się niezgod- ność formy procesu produkcji z jego materialną treścią. Zgod- ność stosunków produkcji z charakterem sił wytwórczych zo- staje naruszona, musi więc nastąpić ponowne ich dostosowanie przez zmianę formy, a więc sposobu produkcji, gdyż siły wy- twórcze stanowiące podstawę osiągniętego poziomu cywiliza- cji muszą być zachowane. W społeczeństwach klasowych lik- widacja konfliktu między formą i treścią ma z reguły charak- ter gwałtowny; dowodzą tego rewolucje społeczne. . Sposób produkcji, ze względu na wewnętrzną spoistość jego struktury, jego funkcji treści oraz formy określonej przez sprzężenie zwrotne sił wytwórczych i stosunków produkcji, można traktować jako pewien system.. Stanowi on część skła- .dową większego systemu. Takim większym systemem (wyż- szego stopnia) w stosunku do sposobu produkcji jest formacja społeczno-ekonomiczna. Jest to całokształt stosunków społecz- nych i form życia społecznego na danym etapie rozwoju okre- ślonym przez sposób produkcji. Forpacja społeczno-ekonomi- czna obejmuje materialne warunki bytu społecznego, określo- ną strukturę społeczną i wszystkie formy świadomości spo- łecznej, jednocząc te wszystkie czynniki w organiczną całość z własnym układem sprzężeń, oddziaływań i regulacji. W ta- kim całościowo pojętym systemie można wyodrębnić nastę- pujące układy: siły wytwórcze, bazę i nadbudowę. Układy te wzajemnie się warunkują, a więc są sprzężone zwrotnie, a po- za tym mają własne wewnętrzne sprzężenia i wewnętrzne procesy samoregulacji. [patrz też: , skoki spadochronowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków, meble na zamówienie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Sily wytwórcze sa najbardziej ruchliwym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Samofinansowanie przedsiębiorstw dokónuje się też w poważnym stopniu z odpi- sów amortyzacyjnych dzięki stosowaniu tzw. amortyzacji przyspieszonej. Odpisy amortyzacyjne gromadzone są jako tzw. fundusze niepodzielne, które wolno zużywać tylko na ce- le inwestycyjne. W okresie kapitalizmu monopolistycznego szczególnej wa- gi nabiera eksport kaptitalu . Stwarza on rownoczesme wiek- sze możliwości eksportu towarów do krajów zaciągających po- życzki. Eksport kapitału jest dokonywany w celu osiągnięcia zysków monopolistycznych; staje się też podstawą ekspansji gospodarczej i politycznej monopoli i państw imperialistycz- nych. Wzrost eksportu kapitału i szczególna jego rola w okre- sie kapitalizmu monopolistycznego wynika z tego, że w naj- wyżej rozwiniętych krajach kapitalistycznych o zmonopolizo- wanej gospodarce masa zysku szybko rośnie; nie można jej przeznaczyć na inwestycje, bo dopływ kapitału do gałęzi zmo- nopolizowanych jest utrudniony bądź wręcz niemożliwy (na- wet monopole, które opanowały daną gałąź gospodarki, pow- strzymują się od inwestowania w tę gałąź w celu utrzymania wysokiej stopy zysku i dużej masy zysku). Ponadto eksport kapitału, zwłaszcza do krajów słabiej rozwiniętych, umożliwia łatwiejsze osiąganie zysku monopolowego niż przez jego zain- westowanie w metropolii. Eksport kapitału zmniejsza możliwości inwestycyjne kraju eksportującego, a tym samym może utrudniać utrzymanie pełnego zatrudnienia. Równocześnie jednak raczej zwiększa stopę i masę zysku właścicieli kapitału. Po II wojnie światowej USA w eksporcie kapitału prześci- gnęły wszystkie pozostałe kraje kapitalistyczne, przy czym w niektórych gałęziach produkcji (np. w produkcji maszyn cy- frowych) kapitał amerykański zajmuje dominującą pozycję nawet w Europie Zachodniej. Pojawiła się też i nabrała ogromnego znaczenia nowa forma eksportu kapitału: eksport kapitału państwowego. Przyczyną wystąpienia tej formy eks- portu kapitału były obawy kapitału prywatnego przed nacjo- nalizacją w krajach, w których został on ulokowany, oraz to, że kapitałowi państwowemu łatwiej jest przełamywać opory krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo. [podobne: , aranżacje wnętrz, przydomowa oczyszczalnia ścieków, wyposażenie łazienki ]

Comments Off

« Previous Entries