Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Sily wytwórcze sa najbardziej ruchliwym

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2018

Siły wytwórcze są najbardziej ruchliwym czynnikiem ma- terialnego życia społecznego, gdyż w nieustannym procesie zaspokajania stale zmieniających się potrzeb ludzkich dósko- nalone są narzędzia i metody oddziaływania na przyrodę, Siły wytwórcze są treścią sposobu produkcji, stosunki produkcji zaś jego społeczną formą. Zgodnie z prawami dialektyki jed- nym z najistotniejszych przejawów rozwoju jest powstawanie, narastanie i przezwyciężanie sprzeczności między treścią i for- mą. Z chwilą gdy stosunki produkcji przestają odpowiadać istniejącemu poziomowi sił wytwórczych, pojawia się niezgod- ność formy procesu produkcji z jego materialną treścią. Zgod- ność stosunków produkcji z charakterem sił wytwórczych zo- staje naruszona, musi więc nastąpić ponowne ich dostosowanie przez zmianę formy, a więc sposobu produkcji, gdyż siły wy- twórcze stanowiące podstawę osiągniętego poziomu cywiliza- cji muszą być zachowane. W społeczeństwach klasowych lik- widacja konfliktu między formą i treścią ma z reguły charak- ter gwałtowny; dowodzą tego rewolucje społeczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Sily wytwórcze sa najbardziej ruchliwym

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2018

Samofinansowanie przedsiębiorstw dokónuje się też w poważnym stopniu z odpi- sów amortyzacyjnych dzięki stosowaniu tzw. amortyzacji przyspieszonej. Odpisy amortyzacyjne gromadzone są jako tzw. fundusze niepodzielne, które wolno zużywać tylko na ce- le inwestycyjne. W okresie kapitalizmu monopolistycznego szczególnej wa- gi nabiera eksport kaptitalu . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Sily wytwórcze sa najbardziej ruchliwym

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2018

Do form postępu technicznego należą: postęp technologicz- ny i innowacje. Innowacje to zastosowanie w procesie pro- dukcji wiedzy dotychczas nie stosowanej, Do innowacji zali- cza się usprawnienia, wynalazki i wdrożone pomysły racjona- lizatorskie. Postęp technologiczny to ścisłe powiązanie elementów technicznych, które stanowią trwałą jedność funkcjonalną, według dokładnie ustalonego rytmu i ściśle określonego po- rządku. Postęp technologiczny może oznaczać takie zmiany w realizacji operacji technicznych, które pozwalają na zmniej- szenie normy zużycia materiałów, technicznych norm czaso- wych, pozwalają osiągnąć takie parametry urządzeń i innych produktów wyjściowych, które zapewniają realizację celów gospodarczych zgodnie z zasadą racjonalności. Postęp techno- logiczny, jak każda forma postępu technicznego, musi podno- sić efektywność ekonomiczną. Efektywność procesu technolo- gicznego jest funkcją jakości nowej technologii i doskona- łości organizacji. . Postęp techniczny będący procesem techniczno-ekonomicz- nym można klasyfikować z punktu widzenia kryteriów eko- nomicznych i technicznych. Z technicznego punktu widzenia można wyodrębnić takie sposoby wprowadzania postępu technicznego, jak mechanizacja, automatyzacja, elektryfikac- ja, chemizacja, technika atomowa, półprzewodniki, elektroni- ka. Z ekonomicznego punktu widzenia za kryterium klasyfi- kacji bierze się zmianę relacji między pracą żywą i uprzed- miotowioną (tj. stopień ich substytucji) i wyróżnia się postęp I techniczny kapitałochłonny, kapitałooszczędny i neutralny Typy postępu techntcznego W technikach wytwarzania odznaczający się głównie wzrostern kapitałochłonności, który jest warunkiem wzrostu wy- dajności pracy, nie wyczerpuje możliwych relacji występują- cych w długim okresie-w siłach wytwórczych .W długookre- sowym trendzie postępu technicznego mogą występować róż- ne tendencje. Najlepiej sprawę tę zilustruje wykres (rys. 30): Na osi rzędnych odłożono wydajność pracy na osi dciętych zaś techniczne uzbrojenie pracy z’Krzywe fi i 11 to funkcje za- gregowanej wydajności przy różnych poziomach wiedzy ludz- kiej. Kształt ich można łatwo zinterpretować żnając zależność wyrażoną w analizowanej poprżednio izokwancie produkcji. Wynikało z niej, że przy przechodzeniu do metod kapitało- chłonnych wydajność pracy rosła w tempie malejącym (ros- nące trudności substytucji). Dlatego krzywe wydajności są funkcją rosnącą W tempie malejącym. [podobne: , identyfikacja wizualna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, budowa stoisk targowych ]

Comments Off