Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz Kraków’

Centralizacja kapitalu bankowego dokonu- je

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Centralizacja kapitału bankowego dokonu- je się nadal w XX w. Monopole bankowe zawierają porozu- mienia, dzieląc świat na swoje strefy wpływów. Nie tylko uzależniają od siebie setki mniejszych banków, ale i dyspo- nują ogromnymi kapitałami przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych transportowych itd. Monpole bankowe zbierają również oszczędności szerokich mas. Monopole w dziedzinie bankowości, podobnie jak w innych dziedzinach, osiągają zysk monopolowy. W wyniku rozwoju kapitalizmu monopolistycznego zmienia się rola banków, co jest jedną z głównych przyczyn centrali- zacji kapitału bankowego, Banki, które dawniej zajmowały się głównie udzielaniem kredytów krótkoterminowych, stają się same organizatorami przemysłu, handlu, transportu, budow- nictwa, towarzystw ubezpieczeniowych itp. Przyspieszają cen- tralizację i powstawanie monopoli. W rezultacie zaciera się granica między dawnym kapitałem przemysłowym i banko- wym. Banki stają się współwłaścicielami i dysponentami przedsiębiorstw, a przedsiębiorstwa, przez zakup akcji ban- ków, ich współwłaścicielami. Znika podział na kapitał banko- wy i kapitał przemysłowy, powstaje kapitał finansowy. Kapitał finansowy funkcjonuje we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej, dochodzi do unii personalnej mo- nopoli bankowych i przemysłowych: te same osoby zajmują kierownicze stanowiska zarówno w przemyśle, jak i w ban- kowości. Powstaje więc oligarchia finansowa dysponująca , ogromnym kapitałem i bogactwem nie tylko swoim własnym, lecz przez system udziałów również cudzym. Dzięki te- mu zajmuje kluczowe pozycje w życiu gospodarczym, co sta- nowi podstawę jej siły politycznej. Oligarchia finansowa ma ogromne wpływy i wywiera naciski na najwyższe organa – władzy państwowej krajów imperialistycznych, z ich rządami włącznie. Watta podkreślić, że obecnie monopole i wielkie przedsię- biorstwa w poważnym stopniu uniezależniły się od kapitału pożyczkowego dzięki samofinansowaniu. Stało się to możliwe dzięki coraz większej akumulacji i wzrostowi roli odpisów amortyzacyjnych. Wysoka akumulacja i ogromna masa zysku umożliwia monopolom samofinansowanie. [hasła pokrewne: , projektowanie wnętrz Kraków, podłogi drewniane, ochrona mienia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz Kraków’

Centralizacja kapitalu bankowego dokonu- je

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Dyrektywne metody kierowania gospodarką polegają na Rola metod dyrektywnych tym, że szczebel centralny wyznacza przedsiębiorstwom szczegółowe zadania, w metodach parametrycznych natomiast wykorzystuje się kategorie towarowo-pieniężne (cena, procent itp.). W oparciu o te kategorie szczebel centralny konstruuje parametry dla przedsiębiorstw w ten sposób, aby ogranicżyć szczegółowe dyrektywy i za pomocą parametrów -pobudzić przedsiębiorstwa do działalności gospodarczej po- żądanej z ogólnospołecznego punktu widzenia. Wzrasta w ten sposób samodzielność [ednostek gospodarujących, co z jednej strony wyraża się w stwarzaniu przedsiębiorstwom warunków skłaniających je do racjonalnego gospodarowania (przez oprocentowanie środków trwałych i obrotowych, kre- dyty inwestycyjne itp.), a z drugiej – w dawaniu im pra- wa do samodzielnych decyzji w dziedzinie inwestycji, płac, zbytu wytwarzanych wyrobów. Ani przesłanki teoretycznę, na których opiera się socja- listyczny sposób produkcji, ani współczesne doświadczenie, nie – upoważniają do stwierdzenia, jakoby wybór systemu gospodarowania sprowadzał’ się do alternatywy: supercen- tralizacja lub superdecentralizacja. Alternatywą nie jest też tzw. układ “mieszany” czy “systemy pośrednie”. Opar- Ciem dla kształtowania’ rzeczywistych systemów gospodaro- wania jest zasada centralizmu demokratycznego. Polega ona na tym, że nadrzędną rangę nadaje się interesom ogólnospo- łecznym, których zapewnienie gwarantuje ośrodek centralnej dyspozycji, przy jednoczesnym respektowaniu samodzielnoś- ci i inicjatywy organizacji gospodarczych. W strukturae organizacji gospodarki głównym ogniwem jest przedsiębiorstwo. W dalszej części zajmiemy się waż- nieJszymi• problemami przedsiębiorstwa socjalistycznego w przemyśle. 2. Przedsiębiorśtwo podstawowym ogniwem gospodarki Zanim w historycznym procesie gospodarowania powstało przedsiębiorstwo, najpierw występowało gospodąrstwo, któ- rego różne formy istnieją również współcześnie. Gospodar- stwo to specyficzna historycznie forma organizacyjnego zes- polenia ludzi iraeczy, której celem jest zaspokojenie potrzeb jego uczestników. Zgodnie z tym określeniem możemy wy- .mienić: gospodarstwo rolne złączone z domowym; gospodar- stwo domowe, gospodarkę miejską w obrębie granic miasta, gospodarkę narodową. [przypisy: , aranżacja wnętrz, Hale magazynowe, projektowanie wnętrz Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries