Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz Kraków’

Centralizacja kapitalu bankowego dokonu- je

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2018

Centralizacja kapitału bankowego dokonu- je się nadal w XX w. Monopole bankowe zawierają porozu- mienia, dzieląc świat na swoje strefy wpływów. Nie tylko uzależniają od siebie setki mniejszych banków, ale i dyspo- nują ogromnymi kapitałami przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych transportowych itd. Monpole bankowe zbierają również oszczędności szerokich mas. Monopole w dziedzinie bankowości, podobnie jak w innych dziedzinach, osiągają zysk monopolowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz Kraków’

Centralizacja kapitalu bankowego dokonu- je

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2018

Dyrektywne metody kierowania gospodarką polegają na Rola metod dyrektywnych tym, że szczebel centralny wyznacza przedsiębiorstwom szczegółowe zadania, w metodach parametrycznych natomiast wykorzystuje się kategorie towarowo-pieniężne (cena, procent itp.). W oparciu o te kategorie szczebel centralny konstruuje parametry dla przedsiębiorstw w ten sposób, aby ogranicżyć szczegółowe dyrektywy i za pomocą parametrów -pobudzić przedsiębiorstwa do działalności gospodarczej po- żądanej z ogólnospołecznego punktu widzenia. Wzrasta w ten sposób samodzielność [ednostek gospodarujących, co z jednej strony wyraża się w stwarzaniu przedsiębiorstwom warunków skłaniających je do racjonalnego gospodarowania (przez oprocentowanie środków trwałych i obrotowych, kre- dyty inwestycyjne itp.), a z drugiej – w dawaniu im pra- wa do samodzielnych decyzji w dziedzinie inwestycji, płac, zbytu wytwarzanych wyrobów. Ani przesłanki teoretycznę, na których opiera się socja- listyczny sposób produkcji, ani współczesne doświadczenie, nie – upoważniają do stwierdzenia, jakoby wybór systemu gospodarowania sprowadzał’ się do alternatywy: supercen- tralizacja lub superdecentralizacja. Alternatywą nie jest też tzw. układ “mieszany” czy “systemy pośrednie”. Opar- Ciem dla kształtowania’ rzeczywistych systemów gospodaro- wania jest zasada centralizmu demokratycznego. Polega ona na tym, że nadrzędną rangę nadaje się interesom ogólnospo- łecznym, których zapewnienie gwarantuje ośrodek centralnej dyspozycji, przy jednoczesnym respektowaniu samodzielnoś- ci i inicjatywy organizacji gospodarczych. W strukturae organizacji gospodarki głównym ogniwem jest przedsiębiorstwo. W dalszej części zajmiemy się waż- nieJszymi• problemami przedsiębiorstwa socjalistycznego w przemyśle. 2. Przedsiębiorśtwo podstawowym ogniwem gospodarki Zanim w historycznym procesie gospodarowania powstało przedsiębiorstwo, najpierw występowało gospodąrstwo, któ- rego różne formy istnieją również współcześnie. Gospodar- stwo to specyficzna historycznie forma organizacyjnego zes- polenia ludzi iraeczy, której celem jest zaspokojenie potrzeb jego uczestników. Zgodnie z tym określeniem możemy wy- .mienić: gospodarstwo rolne złączone z domowym; gospodar- stwo domowe, gospodarkę miejską w obrębie granic miasta, gospodarkę narodową. [przypisy: , aranżacja wnętrz, Hale magazynowe, projektowanie wnętrz Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz Kraków’

Centralizacja kapitalu bankowego dokonu- je

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2018

W pewnych przypadkach jako mierniki oceny wyników produkcyjnych przedsiębiorstwa można stosować jednostki naturalne. Jest to wówczas, gdy produkcja jest w zasadzie jednorodna, a asortyment nie ulega istotnym zmianom. W praktyce przedsiębiorstwo wytwarza różne rodzaje i ga- . tunki produktu i wówczas do oceny jego działalności nie moż- na stosować mierników naturalnych. Różnorodną rodzajowo produkcję można sprowadzić do wspólnego mianownika w mierniku wartości produkcji glo- balnej jako sumę wartości pracy żywej i uprzedmiotowio- nej. Read the rest of this entry »

Comments Off