Posts Tagged ‘projektowanie ogrodów’

Prawo wartosci spelnia w produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

Prawo wartości spełnia w produkcji towarowej’ funkcję regulatora proporcji produkcyjnych oraz wymiennych w kie- runku najbardziej ekonomicznego wykorzystania zasobów pracy ludzkiej oraz zmniejszenia nakładów pracy społecz- nie niezbędnej na jednostkę produkcji. Tym samym pełni ono funkcję bodźca postępu technicznego, a przy żywioło- wym rozwoju gospodarki również czynnika. powodującego rozwarstwienie producentów’. Producenci, którzy w porę zastosują właściwe rozwiązania techniczne, są w stanie. ob- niżyć swój indywidualny nakład pracy na jednostkę pro- duktu poniżej społecznie niezbędnego, osiągają zyski wyż- sze niż inni producenci. U podstaw prawa wartości leży zasada oszczędzania nakładów pracy ludzkiej. Sprawia to, że prawo to w pewnym zakresie działa również w so- cjalizmie . Pomiar nakładów pracy będżie się wówczas odbywał bezpośrednio’ w jednostkach czasu. Będzie to możliwe i opłacalne przy bardzo wy- sokim poziomie automatyzacji procesów produkcyjnych. Produkcja towarowa w socjalizmie Prawo wartości różnie spełnia swoje funkcje w zależności od istoty i formy stosunków ekonomicznych panujących w danym społeczeństwie. Determinuje ono sposób postepo- wania ludzi w procesie. realizacji założeń celu gospodarowa- nia, który określają stosunki ekonomiczne, wskazujące rów- nież optymalny sposób jego realizacji. Cel działania, środki jego realizacji oraz ramy dopuszczalnych rozwiązań wynika- ją zawsze z podstawowego prawa ekonomicznego danej for- macji. Natomiast na optymalne warunki osiągania celu wskazują: prawo wartości, prawa reprodukcji społecznej oraz prawa techniczno-bilansowe, Funkcję regulatora proporcji produkcyjnych najskutecz- niej pełniło prawo wartości w kapitalizmie wolnokonkuren- cyjnym. Istniała wówczas swoboda przepływu kapitału z jednej dziedziny produkcji do drugiej, nie było monopolu ani po stronie produkcji, ani po stronie konsumpcji. Inge- rencja państwa w “sprawy kształtowania proporcji gospo- darczych była wówczas sporadyczna. Na ogół nie występo- wała też sprzeczność między wymaganiami prawa wartości (wymiana towarów zgodnie z ich wartością) a zasadą maksy- malizacji zysków. W kapitalizmie współczesnym .zakres. re- gulującej roli prawa wartości został poważnie ograniczony przez istnienie i działanie monopoli oraz państwa. [patrz też: , grzejniki dekoracyjne, projektowanie ogrodów, hale przemysłowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘projektowanie ogrodów’

Prawo wartosci spelnia w produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

Najem pracy wynika z przymusu ekonomicz- nego i polega na zawarciu między pracownikami i pracodaw- cą umowy, która stanowi o obowiązkach w pracy i wysokości wynagrodzenia. Taki sposób organizowania stosunków pracy występował już przed kapitalizmem, ale dopiero w tym ustroju stał się formą powszechną. To, że w kapitalizmie wszyscy ludzie są równi względem prawa, ale większość z nich nie posiada własnych środków produkcji, prowadzi do powstania okreś- lonych stosunków wymiennych między robotnikami i wła- ścicielami środków produkcji. Siła robocza występuje jako towar, a “wynagrodzenie za pracę” stanowi cenę jego war- tości . Najem pracy zachowuje się również w gospodarce socja- listycznej. Jednak ze względu na odmienność stosunków eko- nomicznych od tych, jakie śą w kapitalizmie, w ustroju socjalistycznym dawna forma najmu pracy zmienia się w is- totny sposób. Pracodawcą jest społeczeństwo (państwo), lu- dzie są równi wobec prawa i nie pozbawieni – jako całe społeczeństwo – środków produkcji. Są ich współwłaścicie- lami. Z występowania w gospodarce socjalistycznej społecznej własności środków produkcji wynika zasadnicza przesłanka znajdująca się u podstaw argumentacji kwestionującej towa- rowość siły roboczej: robotnik będąc współwłaścicielem środ- ków produkcji nie może sam sobie sprzedawać własnej siły roboczej. W socjalizmie mamy do czynienia z sytuacją sankcjonu- jącą ekonomiczny przymus pracy. Przypomnijmy obowią- zującą w socjalizmie normę, która głosi: “kto nie pracuje, a może pracować, ten nie konsumuje”. Zachowuje tu też ~oc ogólna zasada ekwiwalentności w stosunkach pracy. Siła ro- bocza pozostaje indywidualną’ własnością, a jej właścicielem jest wolny człowiek, obywatel socjalistycznego państwa. Ist- nienie społecznej własności środków produkcji umożliwia re- alizację jednej z zasad ustrojowych socjalizmu: pełnego za- trudnienia. Znajduje to m.in. wyraz w konstytucyjnym pra- wie. do pracy. [przypisy: , podłoga drewniana, projektowanie ogrodów, Ogród i Działka ]

Comments Off