Posts Tagged ‘producent drzwi’

Ekonomie polityczna wspomaga i jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ekonomię polityczną wspomaga i jest przez nią wspierana socjeto- gia, nauka o prawach rządzących strukturami społecznymi i. rozwojem społecznym. Jak wskazano wcześniej, przedmiotem ekonomii politycz- nej jest ta część struktury społecznej, która wyrasta na podłożu pro- dukcji i podziału. Determinuje ona jednocześnie inne formy stosun- i ków społecznych i w tym sensie ekonomia polityczna jest kluczem do ich zrozumienia. Socjologia stara się objąć całość stosunków spo- lecznych, a więc również i te części nadbudowy, którymi ekonomia już się nie interesuje. W dążeniu do całościowego ujęcia, stosunków społecznych socjologia korzysta z pomocy ekonomii, ale i sama do- starcza ekonomii swoich uogólnień, które mogą potwierdzać i wery- fikować tezy i teorie ekonomiczne. Do zespołu nauk ekonomiczno-społecznych zalicza się również eko- nomiki branżowej. Zajmują się one przenoszeniem ogólnych ekono- micznych zasad gospodarowania do poszczególnych, wyspecjalizowa- nych dziedzin działalności gospodarczej. Uwzględniając specyfikę bran- ży opisują i interpretują zjawiska i procesy ekonomiczne w oparciu o prawa wykryte przez ekonomię polityczną. Ekonomia polityczna a inne nauki ekonomiczno-społeczne Ogólnie można powiedzieć, że nauki ekonomiczne spełniają funkcję poznawczą, prakseologiczną (instrumentalną) i ideo- logiczną. Funkcja poznawcza pozwala na wykrycie praw eko- nomicznych i skonstruowanie optymalnego modelu rozwoju ekonomicznego systemu socjalistycznego, podejmowanie go- spodarczych decyzji strategicznych. Funkcja instrumentalna pozwala na wyposażenie podmiotów gospodarczych (podej- mujących decyzje) w odpowiednie naukowe zasady racjonal- nego działania, w umiejętność budowy modeli “operacyjnych” stanowiących podstawę bieżącej polityki gospodarczej. Wresz- cie funkcje ideologiczne spełnia ekonomia polityczna wów- czas, .kiedy daje podstawy poznania. praw rządzących rozwo- jem ekonomicznym społeczeństw, wskazuje kierunki przecho- dzenia do wyższych, bardziej póstępowych form gospodarki. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KAPITALISTYCZNEGO SPOSOBU PRODUKCJI 1. Warunki powstania i rozwoju kapitalistycznego sposobu produkcji Z chwilą gdy istniejące stosunki produkcji hamują dalszy roz- wój sił wytwórczych, pojawiają się siły społeczne stawiające sobie za cel obalenie istniejących stosunków produkcji, tj. zmianę formy własności środków produkcji. Zmiany takie do- konują się w drodze rewolucji społecznych. [podobne: , producent drzwi, telewizja przemysłowa, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘producent drzwi’

Ekonomie polityczna wspomaga i jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogólny kryzys kapitalizmu W całym dotychczasowym rozwoju produkcji społecznej spo- łeczeństwo ludzkie przechodzi od niższych do wyższych sto- sunków produkcji. Jest to proces ciągły, jakkolwiek nie wszę- dzie przebiega równomiernie. W określonych rejonach świata współistniej ą w poszczególnych okresach historycznych róż- ne sposoby produkcji’ i stosunki produkcji. W XIX w., obok stosunków kapitalistycznych panujących w krajach wówczas najwyżej rozwiniętych, istniały stosunki feudalne, a nawet jeszcze, jako zjawisko masowe, niewolnictwo. Istniało ono w Afryce i w Azji, a nawet w Stanach Zjednoczonych. Istniały też pozostałości wspólnoty pierwotnej. W XX w., zanim za- nikły na świecie pozostałości niewolnictwa, w Rosji w wyniku Rewolucji Październikowej pojawiły się socjalistyczne sto- sunki produkcji. . Kryzys określonych stosunków produkcji oznacza, że w rozwoju produkcji społecznej przestały one być przodujące. Oznacza to, że obok nich pojawiły się nowe, doskonalsze od poprzednich stosunki produkcji, które zaczynają wytyczać kierunki ogólnej tendencji rozwoju produkcji społecznej. No- we stosunki produkcji zapewniają też szybszy rozwój sił wy- twórczych w świecie, wzrost efektywności metod gospodaro- wania, zwiększanie racjonalności ludzkiego działania. Stosunki produkcji i sposób produkcji, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, mogą jednak istnieć jeszcze długo, gdyż w ich utrzymywaniu zainteresowane są określone klasy dysponujące siłą ekonomiczną i polityczną. Dlatego istnieją- ca nadbudowa społeczna występuje w obronie istniejącej ba- zy ekonomicznej. Aby utrzymać istniejące stosunki produkcji, klasy panujące usiłują dostosować produkcję do zmienionych warunków przejmując z nowego ustroju to, co pomaga w dy- namizowaniu produkcji i podtrzymywaniu starych stosunków produkcji nie naruszając ich podstaw. Równocześnie klasy pa- nujące w celu przedłużenia swego panowania, tj. przedłuże- nia istnienia starych stosunków produkcji, zarówno stosują, metody absolutyzmu i’ terroru, jak i (w zależności od kon- kretnej sytuacji) przeprowadzają reformy. społeczno-ekono- miczne. Celem wszystkich tych metod jest jak najdłuższe utrzymywanie stosunków produkcji, które znalazły się w osta- nie kryzysu. [patrz też: , producent drzwi, kawa do ekspresów, tanie odbitki ]

Comments Off

« Previous Entries